Nyansatte i organisasjoner – perspektiver på læring og organisasjonssosialisering

ISBN: 978-82-7935-086-6

Boken synliggjør behovet for mer fokus på de uformelle relasjonene som er viktige for de nyansattes organisasjonssosialisering, og behovet for mer kunnskap om de nyansattes læringsprosesser generelt. Forfatteren drøfter også betydningen av uformelle ”communities of practice”. Boken representerer et individuelt, sosialt og kulturelt perspektiv på læringsprosesser generelt og organisasjonssosialisering spesielt.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Cathrine Filstad Jakobsen

Å være nyansatt i en organisasjon er en utfordring vi alle står overfor. Det skaper usikkerhet og behov for nye kunnskaper og ferdigheter. Denne boken fokuserer på nyansattes læringsprosesser – fra de starter i ny stilling og til de er etablerte medlemmer av organisasjonen. Forfatteren gir en bred oversikt over den kunnskap som er tilgjengelig på området organisasjonssosialisering. Etablerte kollegaers betydning for de nyansattes organisasjonssosialisering er sentralt og begrepet rollemodell blir et viktig utgangspunkt for hvordan nyansatte tilegner seg taus og eksplisitt kunnskap fra sine kollegaer.

Vi har de siste årene sett en positiv fremvekst av mentorprogram, traineeordninger og interne skoler. Boken synliggjør imidlertid behovet for mer fokus på de uformelle relasjonene som er viktige for de nyansattes organisasjonssosialisering, og behovet for mer kunnskap om de nyansattes læringsprosesser generelt. Forfatteren drøfter også betydningen av uformelle ”communities of practice”. Boken representerer et individuelt, sosialt og kulturelt perspektiv på læringsprosesser generelt og organisasjonssosialisering spesielt.


Cathrine Filstad Jakobsen har en ph.d. fra Handelshøjskolen i Århus og er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Hun har lang undervisningserfaring på BI innenfor organisasjonspsykologi, ledelse og forbrukeratferd. Hun er foredragsholder internt i bedrifter og har de siste årene forsket på nyansattes organisasjonssosialisering.Utgivelsesdato

Forord

NYANSATTE I ORGANISASJONER
Innledning
Bakgrunn for boken
Bokens overordnede perspektiv
Bokens målsetting
Bokens innhold


DEL 1 - ORGANISASJONSSOSIALISERING

Kapittel 1 - Taktikker for organisasjonssosialisering
1. Kollektive versus individuelle sosialiseringsprosesser
2. Formelle versus uformelle sosialiseringsprosesser
3. Sekvensielle versus tilfeldige steg i sosialiseringsprosesser
4. Faste versus variable sosialiseringsprosesser
5. Serielle versus atskilte (oppstykkede) sosialiseringsprosesser
6. Investiture versus diverstiture sosialiseringsprosesser
Et kritisk blikk på organisasjonssosialiseringstaktikkene
Oppsummering

Kapittel 2 - Studiemodeller for organisasjonssosialisering
Oppsummering

Kapittel 3 - Organisasjonssosialisering som læring
Den psykologiske kontrakt
Betydningen av kollegaer
Organisasjonssosialisering som en total læreprosess?
Hva nyansatte lærer, er et resultat av hvordan de lærer
Taus og eksplisitt kunnskap
Oppsummering


DEL 2 - HVORDAN LÆRER DE NYANSATTE - PERSPEKTIVER PÅ LÆRING

Kapittel 5 - Et kognitivt perspektiv på læring
Individuell læring
Observasjonslæring
Oppsummering

Kapittel 6 - Et sosialt og kulturelt perspektiv på læring
Apprenticeship
Situert læring
Situert kognisjon
Legitim perifer deltakelse
Communities of practice
Oppsummering


DEL 3 - KOLLEGAERS BETYDNING FOR ORGANISASJONSSOSIALISERINGEN

Kapittel 7 - Personlig identitet og personlige egenskaper
Personlig identitet og personlige egenskaper som erfaringer
Personlig identitet og personlige egenskaper som selvtillit
Personlig identitet og personlige egenskaper som konkurranseinstinkt
Personlig identitet og personlige egenskaper som forventninger
Personlig identitet

Kapittel 8 - Rollemodeller i organisasjonssosialiseringen
Rolebehavior and Socialization
Mentoren som rollemodell
Coachen som rollemodell
Rollemodeller
Oppsummering
Er nyansatte bevisst på sin bruk av rollemodeller?
Hva er en rollemodell?
Hvem er rollemodeller?
Rollemodeller blant de beste
Rollemodeller og betydningen av kjønn
Rollemodeller på ulike nivåer
Hvordan bruker nyansatte rollemodeller?


DEL 4 - PRAKTISKE IMPLIKASJONER
Organisasjonssosialisering som individuell, sosial, kulturell og kontekstuell læring
Organisasjonssosialisering i et helhetsperspektiv
Teori innenfor organisasjonssosialisering
Den nyansattes personlige egenskaper og kjennetegn
Etablerte medlemmer som rollemodeller
Multiple contingent rollemodeller
Organisasjonssosialisering som en total læringsprosess

Referanser