Økonomi, natur og kultur – Ny økonomi på et filosofisk grunnlag

ISBN: 978-82-7935-101-6

Kretsløpsøkonomi representerer et brudd med tradisjonell økonomi langs flere dimensjoner. Fokus endres fra lineære til sirkulære verdikjeder, konkurranse blir erstattet med samarbeid som grunnleggende prinsipp for samhandling og ensidige lønnsomhetsmål blir utvidet til flerdimensjonale verdimål.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 329
Rabatt
Forfatter: Stig Ingebrigtsen, Ove D. Jakobsen

Det er i dag en økende erkjennelse av at mange av de økonomiske, økologiske og kulturelle utfordringene samfunnet står overfor, ikke lar seg løse ved hjelp av etablerte økonomiske teorier og modeller. Forfatterne av denne boken diskuterer i hvilken grad det finnes alternativer til det herskende neoklassiske paradigmet som har preget økonomien både på mikro- og makronivå.

I bokens første kapitler blir den historiske utviklingen frem mot etableringen av sentrale forskningstradisjoner som for eksempel økologisk økonomi, miljøledelse og bedriftens samfunnsansvar, presentert og diskutert. Med utgangspunkt i denne diskusjonen lanserer forfatterne kretsløpsøkonomi som en tilnærming til problemforståelse og løsning på noen av de viktigste utfordringene vi står overfor.

Kretsløpsøkonomi representerer et brudd med tradisjonell økonomi langs flere dimensjoner. Fokus endres fra lineære til sirkulære verdikjeder, konkurranse blir erstattet med samarbeid som grunnleggende prinsipp for samhandling og ensidige lønnsomhetsmål blir utvidet til flerdimensjonale verdimål. Til slutt argumenterer forfatterne for at denne nye økonomien bør bygge på et helhetlig perspektiv.

Gjennom drøfting av en rekke praktiske eksempler hentet fra ulike bransjer, bidrar boken til å belyse noen av de økonomiske, økologiske og kulturelle utfordringene bedriftene blir stilt overfor i dag og i fremtiden.


Stig Ingebrigtsen er professor ved Handelshøgskolen i Bodø.

Ove D. Jakobsen er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø.Utgivelsesdato

Kap 1 - En ny økonomi for bærekraftig utvikling
- Behov for en ny tilnærming
- Forankring i teori og praksis
- Bærekraftig utvikling

Kap 2 - Historisk utvikling
- Historiske utviklingstrekk på samfunnsnivå
- Historiske utviklingstrekk i næringslivet

Kap 3 - Den kopernikanske vending
- En kopernikansk vending i økonomien

Kap 4 - Kretsløpsøkonomi
- Kretsløpsmodellen
- Kontekstvariabler
- Strømningsvariabler
- Funksjoner
- Et eksempel: Papirets kretsløp
- Livsløpsanalyser (LCA)
- Metode for livsløpsanalyse

Kap 5 - Samspillet mellom økonomi og natur
- Natur
- Biologi og natur
- Fysikk og natur
- Materie og energi
- Økonomi basert på termodynamikkens lover
- Økonomi som integrerte kretsløp

Kap 6 - Samspillet mellom økonomi og kultur
- Kultur
- Kultur som vare og identitet
- Frihet innenfor økonomi og kultur
- Frihet i samspillet mellom økonomi og kultur
- Bedriftens samfunnsansvar

Kap 7 - Den kommunikative arena
- Filosofisk fundament
- Kommunikative prosesser innenfor den enkle kretsløpsmodellen
- Kommunikative prosesser innenfor den integrerte kretsløpsmodellen
- Eksempler på kommunikative arenaer

Register

Litteratur