Organisasjonskultur og ledelse

ISBN: 978-82-7935-020-0

En bred innføring i kulturperspektivet på organisasjon og ledelse. Boken presenterer en rekke praktiske eksempler på hvordan det kulturelle perspektivet kan anvendes i en organisasjons- og ledelsessammenheng. - En kritisk og reflekterende bok som fokuserer på det å håndtere komplekse situasjoner og forstå organisasjonskultur.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Mats Alvesson

Denne boken gir en bred innføring i kulturperspektivet på organisasjon og ledelse. Begrepet organisasjonskultur har de siste tiårene vært blant de mest fremgangsrike innenfor organisasjons- og ledelsesforskningen.

Mats Alvesson, som er en av pionerene på området, gjør her opp status på feltet. Han utvikler nye ideer og perspektiver knyttet til metaforer, ledelse, makt, kjønn og endring i organisasjoner.

Boken presenterer en rekke praktiske eksempler på hvordan det kulturelle perspektivet kan anvendes i en organisasjons- og ledelsessammenheng. Den er kritisk og reflekterende, fokuserer på det å håndtere komplekse situasjoner og forstå organisasjonskultur.

Organisasjonskultur og ledelse er myntet på studenter i samfunnsfag, sosiologi, organisasjons- og ledelsesfag.


Mats Alvesson er professor i företagsekonomi ved Lunds universitet. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker innenfor organisasjon og ledelse og kvalitativ metode, bl.a. Cultural Perspectives on Organizations (Cambridge University Press 1993) og Reflexive Methodology (Sage 2000, med Kaj Sköldberg).

Forord

Kapittel 1
Organisasjonskultur - en innledning
1.1. Hva er kultur?
1.2 Noen kommentarer om vår tids interesse for organisasjonskultur
1.3 Kunnskapsinteresser
1.4 Bokens ambisjoner
1.5 Oppsummering

Kapittel 2
Kultur som metafor og metaforer for kultur
2.1 Metaforbegrepet
2.2 Metaforer i samfunnsvitenskapene - forstyrrende innslag eller teoretisk gjennombrudd?
2.3 Metaforer - visse problemer
2.4 Kultur som kritisk variabel kontra kultur som metafor
2.5 Metaforer for kultur
2.6 Oppsummering

Kapittel 3
Organisasjonskultur og resultater
3.1 De instrumentelle verdienes dominans
3.2 Forskjellige måter å betrakte forholdet mellom kultur og resultater på
3.3 Forholdet mellom kultur og resultater
3.4 Gjør kulturen noe? Problemene med å skille mellom kultur og andre fenomener
3.5 Positive og mindre positive resultater av bedriftskulturen: en case-studie
3.6 Det mangetydige resultatbegrepet: skyldfordelingstid og "melking"
3.7 Konklusjoner

Kapittel 4
Organisasjonskultur og bedriftsledelse
4.1 Organisasjonskultur og forrretningsidé
4.2 Organisasjonskultur og strategi
4.3 Organisasjonskultur og markedsføring
4.4 Nettverk, rasjonaliseringer og resultatindikatorer
4.5 Konklusjoner

Kapittel 5
Organisasjonskultur og ledelse
5.1 Hva er ledelse?
5.2 Ledelsesvarianter
5.3 Ledelse i en organisasjonskulturell kontekst
5.4 Ledelse som skaper organisasjonskultur og organisasjonskultur som skaper ledelse
5.5 Oppsummering og konklusjoner

Kapittel 6
Kultur som begrensning: en emansipatorisk betraktningsmåte
6.1 Kultur som motkraft mot variasjon og selvstendighet
6.2 Kultur og makt
6.3 Kultur som kilde til antagelser som tar ting for gitt
6.4 Kjønn og organisasjonskultur
6.5 Etiske stengsler i organisasjonene - hvordan man legger på lokket i moralske spørsmål
6.6 Bedriftskultur og stengsler: eksemplet Pepsi Cola
6.7 Konklusjoner

Kapittel 7
Organisasjonskultur sett i lys av flere nivåer og tvetydighet
7.1 Det forlokkende ved "ren" symbolikk, uten koblinger til materiell praksis
7.2 Arbeid og sosialt samspill som sentrale i organisasjonskulturen
7.3 Kulturbegreper på forskjellige nivåer
7.4 Mangetydighet og motsigelser i organisasjonskulturen
7.5 Oppsummering

Kapittel 8
Organisasjonskultur og forandring i organisasjoner
8.1 Å unngå trivialisering av "kulturstyring"
8.2 Kulturstyring
8.3 Tre varianter av kulturforandring
8.4 Å arbeide med forandring
8.5 Oppsummering

Kapittel 9
Konklusjoner
9.1 En påminnelse om hensiktene med boken
9.2 En ramme for kulturtenkning vedrørende management og organisasjoner
9.3 Multiple kulturelle konfigurasjoner og kulturell trafikk
9.4 Konklusjoner

Referanseliste
Register


En bred innføring i kulturperspektivet på organisasjon og ledelse.