Vitenskapsteori for økonomer

ISBN: 82-7935-082-9

Denne boken gir en innføring i et bredt spekter av klassiske vitenskapsteoretiske spørsmål med særlig relevans for økonomisk-administrative studier. Aksen i innføringen er menneskevitenskapenes særegenheter: det faktum at vi studerer frie, handlende mennesker med en mangfoldig selvforståelse.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: Frode Nyeng

Denne boken gir en innføring i et bredt spekter av klassiske vitenskapsteoretiske spørsmål med særlig relevans for økonomisk-administrative studier. Aksen i innføringen er menneskevitenskapenes særegenheter: det faktum at vi studerer frie, handlende mennesker med en mangfoldig selvforståelse. De ulike økonomiske fagene møter dermed en rekke særlige vitenskapsteoretiske utfordringer – så som spørsmål om sosial konstruktivisme, objektivitet i forskning, teoretisk reduksjonisme, handlingsforklaring og prediksjon, verdifrihet og det innvendige forholdet mellom teori og praksis. Boken legger stor vekt på betydningen av det perspektiv- og fortolkningsmangfold som gjør seg gjeldende innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Underliggende er hele tiden innsikten om at vår stillingtagen til vitenskapsteoretiske utfordringer har stor betydning for konkrete metodevalg i forskningen. Koblingen til skillet mellom kvalitativ og kvantitativ metode er derfor sentral. Boken klargjør også hvordan økonomiske teorier påvirker vår sosiale virkelighet, og viser med dette hvordan vitenskapsteorien må ta opp i seg også etiske problemstillinger.

Hvert kapittel er forsynt med en innledende temabeskrivelse, avsluttende spørsmål til oppsummering og forslag til videre lesning. Boken har også en rik liste med ordforklaringer.

Boken er spesielt tilrettelagt for økonomisk-administrative studier, og passer til bruk i metodeundervisningen både på bachelor- og masternivå.

"Nyeng si bok er svært velskriven. På ein systematisk og lett leseleg måte gjev han eit bidrag på eit felt som er dårleg dekka av norske lærebøker." Harald Grimen, professor ved Senter for profesjonsstudier, HiO.

"Denne boken dekker et stort behov innenfor økonomifeltet. Ved å belyse, forklare, nyansere og provosere bidrar Nyeng til refleksjon rundt vår bruk av kunnskap i behandling av økonomifagenes problemstillinger. Det er en ypperlig introduksjonsbok for undervisning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet." Tor Hernes, professor i organisasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI.


Frode Nyeng (f. 1970) er dosent i filosofi og økonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole (HiST). Han har utgitt en rekke bøker, bl.a. \"Etiske teorier\" (1999), \"Det autentiske menneske\" (2000), \"Etikk og økonomi\" (2002), \"Eksistensens filosofi\" (2003), \"Vitenskapsteori for økonomer\" (2004), \"Forbruk\" (2004, som medforfatter), \"Kan organisasjoner føle?\" (2005, red. sammen med Grete Wennes), \"Følelser\" (2006), \"A not very american perspective on Corporate Social Responsibility (2007) og \"Nytelse\" (2010).Utgivelsesdato
Forord
Figuroversikt og oversikt over faktabokser

Innledning - den viktige, unyttige lærdommen

Kapittel 1 Kunnskapsbegrepet - hva er det å vite?
Kapittel 2 Vitenskap - den kritiske grunnholdningen
Kapittel 3 Teori om vitenskap - kunnskapsvekst på ulike måter
Kapittel 4 Mennesket - og menneskevitenskapenes særegenheter
Kapittel 5 Økonomi som menneskevitenskap
Kapittel 6 Å forklare, forutsi eller forstå økonomiske valg
Kapittel 7 En rasjonell verden? - Ontologi, epistemologi og forskningsmetode
Kapittel 8 Konstruksjon av økonomiske fakta - vitenskapelig realisme versus sosial konstruktivisme
Kapittel 9 "I virkeligheten er vi alle egoister" - om økonomisk reduksjonisme og menneskets mangfoldige selvforståelse
Kapittel 10 Økonomisk vitenskap, objektivitet og verdifrihet
Kapittel 11 Kvantitativ og kvalitativ metode - ulike filosofier eller valgfrie datainnsamlingsteknikker?

Sluttord - om å gjøre rede for grunnlaget vi står på

Ordforklaringer
Litteraturliste
Noter
Stikkordregister