Barn som pårørende

ISBN: 978-82-7935-324-9

Hvor du enn befinner deg i kretsen rundt en sorg- og kriserammet familie, midt i sentrum der hjemme, som den som tar imot barnet i barnehage eller skole, eller som ansvarlig for behandling og oppfølging av den syke, trenger du denne boken. Aldri før har noen så grundig og rørende oppsummert teoretisk og praksisbasert kunnskap om pårørende barns behov.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: (red.) Borgunn Ytterhus, Kari Dyregrov, Bente Storm Mowatt Haugland

«Sykdom, ulykker og kriser har alltid et familieperspektiv. Det minner forfatterne av denne kunnskapsrike boken om på hver side. De stiller det viktigste av alle spørsmål: Er det barn der?

Hvor du enn befinner deg i kretsen rundt en sorg- og kriserammet familie, midt i sentrum der hjemme, som den som tar imot barnet i barnehage eller skole, eller som ansvarlig for behandling og oppfølging av den syke, trenger du denne boken. Aldri før har noen så grundig og rørende oppsummert teoretisk og praksisbasert kunnskap om pårørende barns behov. Det kan ikke sies for ofte, og det står med store bokstaver i boken: Best hjelper det barnet at mamma eller pappa får all den støtte de trenger. Når du har lest denne boken, er du i besittelse av noe helt unikt – en oppdatert empati!»
Psykolog Magne Raundalen

«Barna må ikke bli alene i mylderet. Denne boken gir oss mot og forståelse til å se, lytte til og være sammen med og hjelpe barn som er pårørende, barn som opplever noe utenom det vanlige. I mine år som barneombud har det slått meg at det er de enkleste og mest banale ting som ikke blir gjort for å sikre barn en god barndom. Når foreldre er syke, eller satt ut av spill på annen måte, sier det seg selv at vi som samfunn må være den storfamilien barna trenger, nå som vi lever i en tid der farmor og farfar ikke lenger bor på andre siden av tunet. Det å være omsorgsgiver i en komplisert verden krever foreldre som kan sette sine egne behov bak barnas. Likevel er det mye som kan ramme en forelder eller et par mens de ennå skal sikre barna en trygg utfoldelse i gode omgivelser. Denne boken gir deg en oppskrift på hvilke mekanismer som bør utløses når familiemedlemmer til barn for en kortere eller lengre tid må sette seg selv først, for å klare dagen. Denne boken gjør deg også trygg på din egen rolle som viktig for barn.»
Barneombud Reidar Hjermann

Mange barn og unge har foreldre som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke/skadde. Barna og ungdommene kan ha en oppvekst preget av foreldrenes kroniske helseproblemer og risikerer å utvikle psykososiale problemer. Hjelpeapparatet har forholdt seg til pasienter med kroniske sykdommer og rusmiddelavhengighet som enkeltindivider og i liten grad gitt støtte og oppfølging til barna. Foreldrene får på sin side lite hjelp til å mestre foreldrerollen.

«Barn som pårørende» formidler kunnskap som kan bidra til en bedre oppvekst for barn og unge som lever med foreldre som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke og skadde. Boken setter fokus på endringene i spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven som trådte i kraft 1. januar 2010. Med lovendringene ble helseinstitusjoner pålagt å ha barneansvarlig personell, og helsepersonell fikk plikt til å ivareta barn som pårørende. Lovendringene har stilt helsevesenet overfor store utfordringer.

«Barn som pårørende» drøfter hva lovendringene innebærer. Boken presenterer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om barn som pårørende og diskuterer hvilke konsekvenser foreldres helseproblemer kan ha for barnas oppvekstvilkår og familiers fungering. Det gis råd om hvordan man kan møte og ivareta barn, ungdom og deres foreldre. Målsettingen med boken er å bidra til at helsepersonell oppfyller den lovpålagte plikten til å ivareta barn som pårørende av foreldre med langvarig eller midlertidig redusert omsorgskapasitet.

Bidragsyterne i «Barn som pårørende» representerer ulike fagdisipliner med ulike faglige og metodiske tilnærminger. Boken har sitt utgangspunkt i forskernettverket i BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende).


Bente Storm Mowatt Haugland, dr.psychol., er forsker II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Helse, Uni Research.

Borgunn Ytterhus, dr.polit., er professor i helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kari Dyregrov, dr.philos., er seniorforsker ved Divisjon for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og forskningsleder ved Senter for Krisepsykologi.


Kapittel 1
Barna i sentrum - hva vil vi løfte frem?
Bente Storm Mowatt Haugland, Borgunn Ytterhus og Kari 
Dyregrov

Kapittel 2
Hva er et «pårørende barn»? Barn mellom risiko, nytte og ei åpen framtid
Borgunn Ytterhus

Kapittel 3
Når foreldre har alvorlig kreftsykdom – eller dør av den
Kari Dyregrov

Kapittel 4
Barn som pårørende ved nevrologisk sykdom og skade hos foreldre
Unni Marie Heltne

Kapittel 5
Familiefungering og psykososiale problemer hos barn av alkoholmisbrukende foreldre
Bente Storm Mowatt Haugland

Kapittel 6
«Hvem skal passe på mamma hvis jeg flytter?» 
Aase Sundfær

Kapittel 7
Spedbarna kan ikke vente! Hvordan hjelpe deprimerte spedbarnsmødre til bedre samspill med barnet sitt?
Kari Vik

Kapittel 8
Foreldre som velferdsaktører – forebyggende arbeid for barn i risiko
Astrid Halsa

Kapittel 9
Barn som pårørende i familier med minoritetsbakgrunn
Torunn Arntsen Sajjad

Kapittel 10
Familiesamtaler med barneperspektiv når mor eller far har en psykisk lidelse
Anne Helgeland

Kapittel 11
De nye vaktbikkjene. Barneansvarlige i helseforetak
Astrid Halsa og Elin Kufås

Bidragsytere


Utgitt i mars 2012