Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold

ISBN: 978-82-7935-128-3

Boken bringer i fokus hvordan relasjonene i skolen - forholdet mellom lærere og elever - skaper betingelser for inkludering basert på gjensidig motivasjon, læring, tilhørighet og trivsel.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Anne-Lise Arnesen

Om boka

Boken bringer i fokus hvordan relasjonene i skolen - forholdet mellom lærere og elever - skaper betingelser for inkludering basert på gjensidig motivasjon, læring, tilhørighet og trivsel. I en tid preget av spørsmål om nye relasjoner mellom voksne og barn, mellom læringssubjekt og læringsobjekt, mellom etablert sannhet og usikkerhet, og der voksenkontakt og tid er et begrenset gode, må lærernes rolle legges i støpeskjeen og omformes.

Nærvær handler om tydelighet og synlighet, oppmerksomhet, sanselighet og kommunikasjon. Om læreren som formidler, tilrettelegger, arbeidsleder og veileder. Om læreren som medarbeider overfor kollegaer, foreldre og lokalsamfunn. Men også om læreren som forbilde og omsorgsperson.

Boken henvender seg til lærerstudenter, lærere og andre som arbeider i skolen, til alle som er knyttet til skolen som sakkyndige eller som foresatte, samt alle dem som rett og slett er opptatt av hva som rører seg i dagens skole.

Om forfatteren

Anne-Lise Arnesen er dr.polit., professor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.

Innholdsfortegnelse

Innledning

KAP. 1 PEDAGOGISK NÆRVÆR
Nærvær og kjærlighet
Det offisielle nærværet
Den engasjerte og nærværende læreren
Relasjonen til elevene
Pluralisme som verdi
Den nærværende dialogen
Blikket i klasserommet: Gjensidighet og objektivering
Oppsummering

KAP. 2 BARN OG UNGE I SKOLE OG SAMFUNN
Samfunnsendringer
Stabilitet og endringer i skolen
Institusjonell tvetydighet og motsetningsfylte krav
Endringer i arbeidsbetingelser
Endringer i relasjonen skole og hjem
Endret syn på barndom og ungdom
Kulturalisering
Identitet
Modernitet, samfunn og individueringsprosesser
Samfunnsendring og generasjonskløft
Oppsummering

KAP. 3 DET KOMPLEKSE LÆRERARBEIDET
Institusjonelle trekk ved skolen
Klasseromssituasjoner
Et sideblikk på klasseromsforskning i lys av mangfold og inkludering
Strategier når den "vanlige undervisningen" ikke tar hensyn til elevforskjeller
Oppsummering

KAP. 4 KONSTRUKSJON AV ELEVIDENTITETER
Mangfoldet
Det konstruerte og rangerte mangfold
Oppsummering

KAP. 5 DELTAKELSE OG TILHØRIGHET
Innledning
Identitet
Selvposisjonering: fellesskap, tilhørighet og "utenforskap"
Konstruksjonen av andre
Den "gode" lærer
Oppsummering

KAP. 6 ELEVMANGFOLD OG ENGASJERT PLURALISME
Mangfold som rikdom?
Det offisielle mangfoldet
Mangfold i lys av fagperspektiver
Oppsummering

KAP. 7 STEMMER OG VERSJONER
Versjoner av konflikter
Om normalisering og avviksgjøring
Oppsummering

KAP. 8 NÆRVÆR OG INKLUDERENDE FELLESSKAP
En skole for alle?
Inkluderingsbegrepet
Fellesskap
En samlet oppsummering: Det pedagogiske nærvær som grunnlag for inkluderende praksis

Referanser
Stikkordregister

Utgivelsesdato

Utgitt i mars 2004