Dialog, selv og samfunn

ISBN: 978-82-7935-183-2

Menneskesinnet er dialogisk allerede på fosterstadiet, sier Stein Bråten. Bokens tittel – "Dialog, selv og samfunn" – gjenspeiler denne tankegangen, samtidig som den knytter tråder tilbake til en viktig inspirasjonskilde for Bråtens vitenskapelige arbeid, nemlig George Herbert Meads klassiker "Mind, Self, and Society".
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 265
Rabatt
Forfatter: (red.) Ivar Frønes, Wetlesen Tone Schou

Menneskesinnet er dialogisk allerede på fosterstadiet, sier Stein Bråten. Bokens tittel – "Dialog, selv og samfunn" – gjenspeiler denne tankegangen, samtidig som den knytter tråder tilbake til en viktig inspirasjonskilde for Bråtens vitenskapelige arbeid, nemlig George Herbert Meads klassiker "Mind, Self, and Society". Mead bidro særlig til forståelsen av hvordan sinnet og selvet dannes gjennom symbolsk samhandling med betydningsfulle andre. Bråten utfyller dette perspektivet med teori som griper det fysiologiske og emosjonelle grunnlaget for nyfødtes gjensvar på mimikk, gester og lyder når barnets mor eller far eller en annen omsorgsperson inviterer til kontakt. Hans arbeider tar utgangspunkt i det dialogiske sinn, og strekker seg så mot kommunikasjon mellom mennesker, mot modellenes og forestillingenes makt og mot menneskets utvikling fra spedbarn til barn og videre gjennom livsløpet.

Bråtens nyskapende arbeid har myket opp faggrenser og inspirert forskere i inn- og utland. Med denne boken ønsker bidragsytere med bakgrunn i sosiologi, psykologi, pedagogikk, sosialt arbeid og sosialantropologi å markere at en pioner og nestor i norsk sosiologi fyller 70 år. Ikke ved å lage et tradisjonelt festskrift, men ved å samle forskere som på en inngående måte anvender og viderefører makt- og dialogperspektivet på relasjoner og kommunikasjonsmønstre i arbeidsliv og politikk, i vennskaps- og familieforhold, så vel som i samfunnsvitenskapelig teori.


Ivar Frønes, f. 1946, dr.philos. Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Har publisert en rekke bøker og artikler om barndom, ungdom, sosialisering og familie, bl.a. \"Among Peers\" (Scandinavian University Press 1995), \"På sporet av den nye tid\" (Fagbokforlaget 2000) og \"Handling, kultur og mening\" (Fagbokforlaget 2001).

Tone Schou Wetlesen, f. 1940, dr.philos. Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Har utgitt flere artikler og bøker om familiesosiologiske emner, bl.a. \"Familien i endring\" (Cappelen 1986), \"Fertility Choices and Constraints\" (Solum 1991), \"Å gi videre. Kultur og oppdragelse i familien\" (Fagbokforlaget 2000). Arbeider nå med et større livshistorisk prosjekt med utgangpunkt i krigsbarndom.


Ivar Frønes og Tone Schou Wetlesen 
Innledning

Ragnar Rommetveit 
Om dialogisme og relasjonen mellom individuell psyke og kulturelt kollektiv

Karsten Hundeide
Om barns sensitivitet og lojalitet overfor andre: Kontraktmessig kongruens

Anne Solsvik
Likeverd i barneoppdragelsen

Lise Kjølsrød
Om kalde dukker, noble sverd og erobrende sprang – metaforisk kommunikasjon i spesialisert lek

Tone Schou Wetlesen
Foreldreveiledning – ekspertdominans eller dialogisk samhandling?

Irene Levin og Jan Trost
Familieforandringer: Har kjernefamilien fremdeles et modellmonopol?

Ola Stafseng
Ellen Keys menneskesyn: Et systemisk blikk for det intime og dialogisk overskridelse

Karin Widerberg
Situerad kunskap – om modellmakt och dialog innanför kvinnoforskningen

Sigmund Grønmo og Trond Løyning
Styrken ved den svake koordinering: Nettverk og modellmakt i næringslivet

Fredrik Engelstad
Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom

Ivar Frønes
Sosialisering, subjekt og samfunn. Mot en dialogisk forståelse av selv og sosialisering

Thomas Hylland Eriksen
Det indre og den andre. Barns utvikling og voksen vi-følelse

Stein Bråtens skrifter i utvalg

Bidragsytere


Utgitt i november 2004