Etisk omsorg i barnehagen og skolen. En utfordring for profesjonelle omsorgsarbeidere?

ISBN: 978-82-7935-078-1

Boka henvender seg først og fremst til studenter innenfor førskolelærer- og allmennlærerutdanningene og til de som arbeider i barnehage og skole.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Kristin Rydjord Tholin

Barn tilbringer mye av sin oppvekst i barnehage og skole. Denne institusjonaliseringen av barn og unges liv betyr at de til daglig ofte tilbringer mer tid sammen med pedagogisk utdannet personell enn de gjør med sine egne foreldre. Både barnehagen og skolen arbeider etter brede målsetninger om utvikling, modning og læring, som også stiller store krav til pedagogenes omsorgskompetanse.

"Etisk omsorg i barnehagen og skolen" drøfter ulike etiske teorier og tradisjoner og omsetter disse i praksis. På denne måten veiledes leseren i å anvende teori i sin praktiske hverdag. Boka bidrar til å fremme studentens bevissthet om etiske valg man står overfor i ulike hverdagssituasjoner. Slik øker den pedagogens handlingskompetanse, som igjen vil gi økt trygghet og åpenhet overfor samarbeidspartnere i barnehagen og i skolen – til beste for både barnet og foreldrene.

Boka henvender seg først og fremst til studenter innenfor førskolelærer- og allmennlærerutdanningene og til de som arbeider i barnehage og skole.


Kristin Rydjord Tholin er høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Vestfold. 


INNLEDNING
Omsorg
Relasjoners grunnleggende betydning
Etiske utfordringer
Bokas oppbygning

KAP 1 FRAMVEKST OG ETABLERING AV LÆRERYRKENE
1.1 Et historisk tilbakeblikk på etablering av læreryrkene
- Fra pleiemoder til førskolelærer
- Allmennlæreryrket
1.2 Omsorgens rolle i skole og barnehage
- Omsorgens rolle i barnehagen
- Omsorgens rolle i skolen
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

KAP 2 FRA PRIVAT TIL OFFENTLIG OMSORGSARBEID
2.1 Det private og uformelle omsorgsarbeidet
2.2 Det offentlige og formelle omsorgsarbeidet
2.3 Et kjønnsperspektiv på læreryrket
2.4 Et profesjonelt yrke
- Fellestrekk ved omsorgsprofesjonene
2.5 Omsorgsarbeiderens yrkeskompetanse
- Sosial/relasjonell kompetanse
- Faglig kompetanse
- Didaktisk kompetanse
- Yrkesetisk kompetanse
- Omsorg er kontekstavhengig
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

KAP 3 HVA ER OMSORG?
3.1 Omsorgsbegrepet
3.2 Omsorgens fire elementer
3.3 Omsorg i et subjektivt, objektivt og kritisk perspektiv
3.4 Omsorg og læring
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

KAP 4 OMSORG SOM RELASJONELT FENOMEN
4.1 Relasjoners grunnleggende betydning
4.2 Omsorgsrelasjonen
- Omsorgsgiveren
- Omsorgsmottakeren
- Naturlig omsorg
- Etisk omsorg
- Et etisk ideal
- Utvikling av etisk ideal
4.3 Utfordringer knyttet til relasjoner i profesjonelt arbeid
- Asymmetriske relasjoner
- Makt og definisjonsmakt
- Selvrefleksjon og avgrensning
- Distansert relasjon, fravær av interaksjon
- Ivaretakelse av egen integritet
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

KAP 5 OMSORGSARBEIDEREN I "ETIKKENS MOTLYS"
5.1 Et etisk vendepunkt?
5.2 Hva er etikk?
5.3 Etikk og moral i yrke og utdanning
- Menneskesyn
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

KAP 6 HVA STYRER VALGENE VÅRE?
6.1 Etiske teorier og systemer
- Ulike tilnærmingsmåter til etikken
6.2 Omsorgsetikk
- Carol Gilligan
- Kari Martinsen
- Nel Noddings
- Knud Ejler Løgstrup
- Emmanuel Lévinas
- Styrken ved omsorgsetikken
6.3 Normativ etikk
- Pliktetikk
- Konsekvensetikk
- Sinnelagsetikk
- Diskursetikk
6.4 Hvordan anvende etiske retninger?
- Moral basert på lover, regler og prinsipper eller etisk ideal?
- Følelser eller fornuft?
- Privat eller offentlig moral?
- Et annet alternativ eller kombinasjon av omsorgsetikk og normativ etikk?
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

KAP 7 ØNSKE DET, VILLE DET, MEN GJØRE DET?
7.1 Etisk omsorg i praksis
7.2 Blikket - ønske det?
- "Å se med hjertets øye"
- Utgangspunkt
- Sanse
- Innlevelse
- Forståelse
- Bekreftelse
7.3 Dømmekraften - ville det?
- Intuisjon
- Skjønn
7.4 Handlingen - gjøre det?
7.5 Mottatt omsorg - få det til?
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

KAP 8 RELEVANTE METODER FOR Å BEVISSTGJØRE
8.1 Innledning
- Erfaringer som grunnlag for omsorgsarbeid
- Verdien av metoder og modeller for utvikling av etisk refleksjon
8.2 PARK-analysemodellen v/ Trygve Bergem
8.3 KLOK - en modell for etisk stillingtaken
8.4 Relasjonsskjema
8.5 GODT - refleksjonsmodellen
8.6 En modell for etisk forebygging
8.7 Etisk refleksjonsmodell
8.8 Praksisfortelling
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

KAP 9 HVA HINDRER OMSORG?
9.1 Fravær av omsorg
9.2 Kultur og koder
9.3 Hva hindrer pedagoger i å være empatiske?
9.4 Kan man lære å bli god?
Oppsummering og spørsmål til ettertanke

AVSLUTNING

Litteratur
Stikkord