Forskningsbasert utdanning?

ISBN: 978-82-7935-359-1

Denne boka sammenfatter og analyserer hvordan prinsippet om forskningsbasert utdanning blir fortolket og praktisert i fem profesjonsutdanninger på lavere grads nivå: allmennlærer-, førskolelærer-, sykepleier-, sosialarbeider og ingeniørutdanningene.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 225
Rabatt
Forfatter: (red.) Svein Kyvik, André Vågan

Arbeidet med boka har vært finansiert av Kunnskapsdepartementet og
Norges forskningsråd. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
gjennomført et strategisk forskningsprogram for å styrke departementets
kunnskapsgrunnlag på sentrale politikkområder. Boka inngår også som en
del av prosjektet «Qualifying for professional careers» under forskningsrådsprogrammet
«Utdanning 2020», ledet av Senter for profesjonsstudier
(SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Denne boka sammenfatter og analyserer hvordan prinsippet om forskningsbasert
utdanning blir fortolket og praktisert i fem profesjonsutdanninger på
lavere grads nivå: allmennlærer-, førskolelærer-, sykepleier-, sosialarbeider og
ingeniørutdanningene. Den gir en oversikt over rådende kunnskapsstatus
internasjonalt, presenterer empiriske undersøkelser av lærerpersonalets
forskningspraksis, av forskningsinnslaget i undervisningen, av studentdeltakelse
i forskning og av forholdet mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse.
Boka retter et kritisk blikk på begrepet forskningsbasert utdanning og
hvordan dette prinsippet praktiseres, og er et viktig bidrag i diskusjonen om
hva forskningsbasert undervisning, læring og profesjonsutøvelse innebærer.
Den er også relevant for tilsvarende spørsmål i andre bachelorutdanninger
ved universiteter og høyskoler.


Svein Kyvik er dr.philos. i sosiologi og seniorforsker ved NIFU Nordisk institutt
for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
André Vågan er ph.d i profesjonsstudier og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste
for læring og mestring innen helse (NK LMH). Arbeidet med
boka ble utført mens han var i en postdoktorstilling ved Senter for profesjonsstudier,
Høgskolen i Oslo og Akershus.


Innhold

Kapittel 1
Innledning
Formålet med boka
Offentlig politikk for forskningsbasert utdanning
Profesjonsutdanningene og forskningsbasert utdanning
Forskningsbasert utdanning på lavere grads nivå – den internasjonale konteksten
Kravet om forskningsbasert utdanning i profesjonsutdanningene – hvor kommer det fra?
Forskningsbegrepet i de korte profesjonsutdanningene
Forskningsbasert versus «inquiry-based» utdanning
Forskningsbasert versus evidensbasert profesjonsutøvelse
Opplegget for boka

Kapittel 2
Forskningsbasert utdanning – en litteraturgjennomgang
Forskningsbasert undervisning
Forskningsbasert læring
Relasjonen mellom forskning, undervisning og læring
Forskningsbasert profesjonsutøvelse
Oppsummering

Kapittel 3
Lærerpersonalets forskningspraksis
Utviklingen av forskningsvirksomhet i profesjonsutdanningene
Lærerpersonalets forskningsvirksomhet
Forskningsarbeidets relevans for undervisningen
Forskningsarbeidets relevans for studentenes fremtidige yrkesutøvelse
Oppsummering

Kapittel 4
Forskningsinnslaget i undervisningen
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Lesing av forskningslitteratur
Utvikling av forskningsforståelse
Bruk av eksempler fra forskning
Oppsummering

Kapittel 5
Studentdeltakelse i forskning
Studentenes deltakelse i lærerpersonalets forskningsprosjekter
Erfaringer med å involvere studenter i forskningsprosjekter
Studentenes prosjektoppgaver – FoU eller «inquiry-based learning»?
Oppsummering

Kapittel 6
Koblingen mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse
Lærerpersonalets syn på nytten av forskningsbasert utdanning for profesjonsutøvelsen
Studentenes syn på nytten av forskningsbasert utdanning for profesjonsutøvelsen
Profesjonsutøvernes syn på nytten av forskningsbasert utdanning
Profesjonsutøvernes forskningstilknytning
Oppsummering

Kapittel 7
Forskningsbasert utdanning – noen kritiske spørsmål
I hvilken grad er profesjonsutdanningene forskningsbaserte?
Har forskningsbasert utdanning samme betydning i ulike profesjonsutdanninger?
Er det mulig å drive forskningsbasert undervisning uten å forske selv?
Har bachelorstudenter i profesjonsutdanningene motivasjon og interesse for forskningsbasert utdanning?
Blir undervisningen bedre og lærer studentene mer?
Fører forskningsbasert utdanning til bedre profesjonsutøvelse?
Kan forskningsbasert utdanning ha uheldige konsekvenser?
Har målet om forskningsbasert utdanning fått for stor plass?
Er begrepet forskningsbasert utdanning meningsfullt?
Avslutning

Litteratur
Vedlegg 1 Data og metode
Vedlegg 2 Figurer


Utgitt 15. september 2014