Hvordan lede sorggrupper - En håndbok for sorggruppeveiledere

ISBN: 978-82-7935-331-7

Sorggrupper er møtesteder for etterlatte i krise og sorg, hvor de kan møte andre «i samme situasjon», prate om den de har mistet, utveksle opplevelser,erfaringer, råd og informasjon om hvordan de best kan håndtere sin livssituasjon, og ventilere reaksjoner og problemer med noen som «virkelig forstår».
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 198
Rabatt
Forfatter: Atle Dyregrov, Iren Johnsen, Kari Dyregrov

 Sorggrupper er møtesteder for etterlatte i krise og sorg, hvor de kan møte
andre «i samme situasjon», prate om den de har mistet, utveksle opplevelser,
erfaringer, råd og informasjon om hvordan de best kan håndtere
sin livssituasjon, og ventilere reaksjoner og problemer med noen som
«virkelig forstår». 
Det er krevende å sette sammen sorggrupper, og de er utfordrende å
lede, men også meget berikende for den som påtar seg slikt ansvar.
Boken har som mål å gi sorggruppeledere, i alle yrkesgrupper og organisasjoner,
nødvendig kunnskap til å kunne sette sammen og lede sorggrupper.

Boken bygger på forskningsprosjektet «Sorggrupper i Norge», på forfatternes
omfattende erfaringer fra eget arbeid med mennesker i krise
og sorg, og annen relevant forskning.

Boken gir veiledning i oppstart av, rekruttering til og ledelse av sorggrupper.
Den inneholder i tillegg konkrete råd til nytte i vanskelige
situasjoner og i forhold til utfordringer man møter som sorggruppeleder,
blant annet om hvordan man kan legge opp samtalene, behandle
konflikter og håndtere ulike mennesketyper.


Om forfatteren Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov er leder for Senter for krisepsykologi. Sosiolog Iren Johnsen er forsker ved Sorgsenteret, Senter for krisepsykologi. Sosiolog og dr. philos Kari Dyregrov er forsker ved Senter for krisepsykologi og Nasjonalt folkehelseinstitutt.


Hva er sorggrupper? 
Hvorfor trenger sørgende organiserte tilbud? 
Passer sorggrupper for alle? 
Negative aspekter ved deltakelse i sorggrupper 
Oppstart av nye grupper – hva må man tenke på? 
Hvordan skal vi sette sammen gruppen? 
Skal gruppen være åpen eller lukket, ha avgrenset eller behovsbasert varighet? 
Innhold – fast eller brukerstyrt struktur? 
Hva skal målet for sorggruppen være? 
Rekruttering til sorggruppen 
Skal deltakere selv oppsøke, eller skal de tilbys grupper? 
Informasjonen som gis til deltakerne 
Hva gjør man dersom det ikke blir nok deltakere? 
Ledelse av sorggrupper 
Ledernes bakgrunn og personlige forutsetninger 
Lederens egenskaper og rolle

Hvordan skal man legge opp samtalen i sorggruppen? 
Ulike typer deltakere man kan møte i gruppen 
Ulike aspekter ved å være sorggruppeleder 
Gruppeprosessen 
Hvordan skape et klima for kommunikasjon, respekt og fortrolighet? 
Hva skjer i gruppen/gruppeprosessen? 
Problemer i gruppeprosesser 
Avslutning av gruppen 
Hva skjer etter at gruppen er ferdig? 
Sentrale referanser i boken 
Appendiks 
Ulike typer sorgreaksjoner og mestringsstiler


anmeldelse: Nyttig hjelp ved oppstart og drift av sorggrupper! -Anmeldelse av "Hvordan lede sorggrupper" skrevet av M. Hafting i Tidsskrift for den norske legeforeningen  "Boken omhandler driften av grupper fra oppstart og rekruttering til selve gruppeprosessen med refleksjoner rundt hva som fremmer gode prosesser, og hvilke problemer som kan oppstå frem til avslutningen. Den har også med et kapittel om ulike typer sorgreaksjoner og mestringsstiler. Teksten er lettlest, og layouten er oversiktlig med vakre illustrasjoner av Jane Ness." "Hvis boken kan bidra til at flere våger starte opp grupper, vil den derfor få stor betydning." http://tidsskriftet.no/article/2975891/