Kunnskapens legitimering

ISBN: 978-82-7935-229-5

"Kunnskapens legitimering" er en sosiologisk nærstudie av hvordan kunnskaps- og pedagogikksynet utviklet seg i den videregående skolen gjennom de store reformene Reform 74 og Reform 94.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Ove Skarpenes

Framveksten av masseutdanning i vestlige samfunn i etterkrigsårene har satt sitt klare preg på arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig. Som yrkes- og studieforberedende skole er den videregående skolen blant de mest sentrale institusjonene i samfunnet. Både kunnskapsinnholdet og pedagogikken i videregående skole har endret seg mye de siste tiårene. Til tross for dette har vi lite sosiologisk kunnskap om hvordan innholdet i reformer og fag blir til, og hvordan innholdet legitimeres.

"Kunnskapens legitimering" er en sosiologisk nærstudie av hvordan kunnskaps- og pedagogikksynet utviklet seg i den videregående skolen gjennom de store reformene Reform 74 og Reform 94. Reform 74 forvandlet den videregående skolen fra et ”elitegymnas” til en ”masseutdanning”. Reform 94 ble båret fram med ”kunnskapssamfunnet” som bakteppe. Krav til kunnskaper og omstillingsevne ble knyttet eksplisitt til den nye økonomien.


Ove Skarpenes er postdocstipendiat ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.


Forord
Introduksjon
1.1 Tema og problemstillinger 
1.2 Tidligere forskning
1.3 Forskningsobjektet 
1.4 Analytisk tilnærmingsmåte 
1.5 Bokens oppbygning

Kapittel 2
Teoretiske rammer
2.1 Innledning 
2.2 Peter Wagners modernitetsteori
2.3 Utdanningsreformer.
2.4 Hvordan forstå skolefagene?
2.5 Et kunnskapssosiologisk legitimeringsperspektiv
2.6 Verdiordener i Norge 
2.7 Oppsummering

Kapittel 3
Reformer og skolefag før Reform 74
3.1 Fra den høyere allmennskolen til videregående opplæring
3.2 Matematikkfagets historiske arv 
3.3 Norskfagets historiske arv
3.4 Samfunnskunnskaps(fagets) historiske arv
3.5 Avsluttende tolkninger

Kapittel 4
Likhets-, nytte- og frigjøringsidealer i Reform 74 og
pedosentreringen av videregående skole
4.1 Vekst, velstand og tillit
4.2 Reformlogikk og kunnskapssyn på sekstitallet
4.3 Forsøk, og forsøkenes evaluering
4.4 Oppløsningstendenser, tillits- og legitimitetskrise
4.5 Kritikken av skolen og den etablerte pedagogikken
4.6 Kritikkens konsekvenser – en dialogisk pedosentrisme?
4.7 Konstruksjonen av den generelle læreplanen
4.8 Avsluttende tolkninger

Kapittel 5
Kunnskapssyn og kunnskapslegitimering 
5.1 Innledning
5.2 Å gjøre den tradisjonelle akademiske fagligheten relevant i skolefagene
5.3 Den tradisjonelle akademiske faglighetens legitimitet 
5.4 Å gjøre den samfunnsnyttige kunnskapen relevant i skolefagene 
5.5 Den samfunnsnyttige kunnskapens legitimitet
5.6 Å gjøre elevsentrert kunnskap relevant i skolefagene
5.7 Den elevsentrerte kunnskapens legitimitet 
5.8 Avsluttende tolkninger: utviklingen av sosialiseringsparadigmet


Kapittel 6
Det elevsentrerte kunnskapssynet og dets legitimitet
6.1 Innledning
6.2 Oppløsningen av linjene i den videregående skolen – Veierødmodellen
6.3 Matematikkfaget 
6.4 Norskfaget
6.5 Samfunnslærefaget
6.6 Avsluttende tolkninger

Kapittel 7
Marked, moral og romantikk i Reform 94
7.1 Liberalisering, mangfold og individualisering
7.2 Reformlogikk og kunnskapssyn på åtti- og nittitallet
7.3 Endringer i den institusjonelle strukturen 
7.4 Strukturendringer i Reform 94
7.5 Modulisering og målstyring 
7.6 Læreplanens generelle del 
7.7 Prosjektarbeidet: pedosentrismen og nyliberalismen forenes 
7.8 Eksamensformer og oppgavetyper
7.9 Avslutning

Kapittel 8
Kunnskapssyn og kunnskapslegitimering
8.1 Innledning 
8.2 Læreplanprosessene i Reform 94
8.3 Elevsentrert kunnskap i fagene i Reform 94
8.4 Tradisjonell akademisk faglighet i fagene i Reform 94
8.5 Avsluttende tolkninger

Kapittel 9
Det nye sosialiseringsparadigmet i videregående skole
9.1 Innledning
9.2. Forståelsen av samfunnsutviklingen 
9.3 Frihet og valg har erstattet spesialisering og systemdifferensiering
9.4 Konstruksjon av kunnskap på reformnivå – de generelle læreplanene
9.5 Konstruksjon av kunnskap i fagenes planer 
9.6 Pedosentreringen av videregående skole 
9.7 Likhet og demokrati som motsetning til faglig kunnskap?
9.8 Anomiske tilstander?
9.9 Solidaritet og læring
9.10 Frihet og læring
9.12 Den anomiske tilstanden satt på spissen

Litteraturliste
Kilder 
Stikkord


Utgitt i mai 2007