Kvalifisering til læraryrket

ISBN: 978-82-7935-291-4

Denne boka legg fram ny empirisk forsking på lærarrolla og på kvalifiseringa til læraryrket. Ho studerer ulike sider ved allmennlærarutdanninga og det som skjer i yrket i skulen. Boka er et resultat av eit fireårig prosjektsamarbeid mellom forskarar ved Universitetet i Stavanger og Høgskulane i Volda, Sogn og Fjordane og Oslo.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: Peder Haug

Denne boka legg fram ny empirisk forsking på lærarrolla og på kvalifiseringa til læraryrket. Ho studerer ulike sider ved allmennlærarutdanninga og det som skjer i yrket i skulen. Temaet er svært aktuelt, dels fordi lærarutdanninga er under endring, og fordi læraren er særs viktig for elevane si læring. Boka er resultatet av eit fireårig prosjektsamarbeid mellom forskarar ved Universitetet i Stavanger og Høgskulane i Volda, Sogn og Fjordane og Oslo.

Kapitla i boka fortel i klartekst at kvalifiseringa er samansett og innfløkt. Ho er ikkje avhengig av eller bestemt av berre eitt eller nokre få element. I dette ligg også at det er store individuelle variasjonar i korleis dei ulike faktorane slår ut.

Med bakgrunn i innhaldet i denne boka ligg det opp i dagen at det er behov for å utvide perspektivet på lærarkvalifiseringa. Boka handlar ikkje berre om grunnutdanninga, men også om mykje av det som skjer i skulen i det heile. Å gjere spørsmåla om kvalifisering til ein del av den daglege verksemda i skulen vil vere ein naturleg konsekvens.


Peder Haug er fil. dr., professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.


Kapittel 1
Peder Haug:
Kvalifisering til læraryrket


Del I – Studentane

Kapittel 2
Joakim Caspersen og Per Olaf Aamodt:
Hvordan studerer allmennlærerstudentene, og hva har det å si?

Kapittel 3
Sissel Østrem: 
Lærerstudenters forestillinger om det framtidige arbeidet sitt


Del II – Lærarutdanninga

Kapittel 4
Lars Inge Terum og Kåre Heggen:
Lærarkvalifisering og lærarkompetanse

Kapittel 5
Jens-Christian Smeby:
Studiekvalitet, praksiskvalitet og yrkesrelevans

Kapittel 6
Kaare Skagen:
Teori og praksisopplæring i lærerkvalifisering

Kapittel 7
Frøydis Oma Ohnstad og Elaine Munthe:
Veideledet praksisopplæring og lærerstudenters kvalifisering


Del III – Sentrale fag i allmennlærarutdanninga

Kapittel 8
Hilde Osdal og Kjell-Arild Madssen:
Norsk 1 i allmennlærarutdanninga – mangfald og likskap

Kapittel 9
Ingrid Fossøy og Svein Ole Sataøen:
Pedagogikkfagets sjølvforståing

Kapittel 10
Odd Helge Mjellem Tonheim og Ole Einar Torkildsen:
Matematikk 1 i lærarutdanninga – kvalifiserande?


Del IV – Arbeidet i skulen

Kapittel 11
Peder Haug:
Det som skjer i klasseromma

Kapittel 12
Finn Daniel Raaen:
Styringsdialog og lærerkvalifisering

Kapittel 13. 
Finn Daniel Raaen og Per Olaf Aamodt:
Samarbeidsrelasjoner i skolen og læreres kvalifisering


Del V – Dei nyutdanna lærarane

Kapittel 14
Brit Hanssen, Finn Daniel Raaen, Sissel Østrem:
Det heseblesende lærerarbeidet – om nyutdannede læreres mestring av yrket

Kapittel 15
Joakim Caspersen og Finn Daniel Raaen:
Nyutdannede læreres første tid i yrket – en sjokkartet
opplevelse?


Kapittel 16
Peder Haug:
Lærarkvalifiseringa


Utgitt i juni 2010