Lærebokforskning. En eksplorerende presentasjon med særlig fokus på Kristendomskunnskap, KRL og Religion og etikk

ISBN: 978-82-7935-288-4

Spørsmålene som kan stilles til lærebøkene er mange. Men forskningen har i liten grad fokusert på dette kildematerialet. Denne boka søker å belyse et omfattende forskningsfelt og peker på behovet for bredde i problemstillinger og teori.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: Njål Skrunes

Er lærebokas tid forbi? Eller skifter den bare form – fra papir til dataskjerm? Uansett form synes undervisningen i skolen å være avhengig av pedagogiske tekster som formidler faglig kunnskap i et språk som elevene kan forstå og bli utfordret av.

Jakten på den gode læreboka angår både lærer og elev. Kravene til tekstene er mange, lærerne og elevene forskjellige og undervisningssituasjonen så skiftende.

Kristendoms- og religionsfaget i skolen har lange tradisjoner, og flere av lærebøkene ble brukt i generasjoner. Hva gjorde dem levedyktige som pedagogiske tekster? Hva formidlet de av kunnskaper og livsforståelse? Hva forteller lærebøkene om historien og om vår egen samtid?

Spørsmålene som kan stilles til lærebøkene er mange. Men forskningen har i liten grad fokusert på dette kildematerialet. Denne boka søker å belyse et omfattende forskningsfelt og peker på behovet for bredde i problemstillinger og teori.

Eksemplene som er tatt fram, er hentet fra kristendoms- og religionsfaget, men beskrivelsen av lærebokas ulike kontekster har relevans for mange fag.


Njål Skrunes (f. 1945) er professor i religionspedagogikk ved Norsk Lærerakademi.


DEL 1 - ET FORSKNINGSFELT

Kapittel 1 - Innledning
Læreboka: et viktig pedagogisk redskap med mange funksjoner
Et forskningsfelt med stor bredde

Kapittel 2 - Lærebok og læremidler - begrepsbruk
Begrepsbruken i læreplaner og fagplaner - perioden 1939 til 2006
Begrepsbruken i lovverket
Begrepsbruken i bestemmelsene om godkjenning
Behovet for mer omfattende definisjoner som inkluderer et videre spekter av læremidler
Lærebøker og læremidler i stadig endring - mange forskningsprosjekt
Sammenfattende om begrepsbruk

Kapittel 3 - En oversikt over lærebokforskningen
Læremidler i skole og voksenopplæring, NOU 26/1978
Bjarne Bjørndals forskningsrapport fra 1982
Høgskolen i Vestfold - flere forskningsprosjekt
Oversikt med vekt på skandinavisk og internasjonal forskning fra 1993
Oversikt utarbeidet av Staffan Selander med en viss vekt på svensk forskning fra 2003
Sammenfattende om oversiktspresentasjoner

Kapittel 4 - Lærebokevaluering som kvalitetssikring - godkjenning, lokalt valg og forskning
Kvalitet og sentral godkjenningsordning
Kvalitet og det lokale valget av lærebøker
Kvalitet og forskning på lærebøker

Kapittel 5 - Læreboktekstens ulike kontekster
Utvelgelsen av kunnskaper og verdier
Læreboka og den politiske arena og påvirkning
Analyse av lærebokas tekst
Utvelgelse av lærebøker
Brukssammenhengen
Virkningssammenheng
Læreboka i en komparativ sammenheng
Læreboka i en historisk sammenheng

Kapittel 6 - Lærebokforskning - problemstilling og teoretisk forankring. Flerfaglig forskning
Analyse av kunnskapsinnholdet i læreboka
Pedagogiske analyseperspektiv på lærebokteksten
Verdiperspektiv på lærebokteksten
Språklige analyseperspektiv
Billed- og illustrasjonsanalyse
Sammenfattende om lærebokforskningens flerfaglige karakter

Kapittel 7 - Kilder og forskningsmetoder
Ulike kilder i lærebokforskningen
Eksempler på metodeoversikter fra lærebokforskningen
Noen grunnlagsproblem
Sammenfattende om kilder og metoder

Kapittel 8 - Et utblikk: Lærebokforskningens betydning
Betydning for lærebokas kvalitetsutvikling
Betydning for lærebokas brukssituasjon
Betydning for kjennskapet til skolens kunnskaps- og verdiinnhold
Betydning for den skolehistoriske kunnskapen
Betydning for valg av lærebøker


DEL 2 - LÆREBOKA OG SKOLEFAGENE KRISTENDOMSKUNNSKAP, KRL OG RELIGION OG ETIKK

Kapittel 1 - Analyse av kunnskapsinnholdet
Religionsstoffet
Religionsstoffet i lærebøkene - i et utvidet perspektiv
Bibelstoff
Bibelstoffet i lærebøkene - i et utvidet perspektiv
Etikkstoffet
Etikkstoffet i lærebøkene - i et utvidet perspektiv
Misjonsstoff
Misjons- og kirkehistorisk stoff i lærebøkene - i et utvidet perspektiv
Annet fagstoff i lærebøkene - manglende forskning

Kapittel 2 - Pedagogiske analyseperspektiv på lærebokteksten
Lærebøkene og det teoloigske, pedagogiske og religionspedagogiske påvirkningsfeltet
Pedagogisk forankret kvalitetsvurdering
Pedagogiske analyseperspektiv på lærebokteksten - i en videre sammenheng

Kapittel 3 - Språklige analyseperspektiv
Lesbarhetsanalyser og vanskelighetsgrad
Den narrative dimensjonen
Språklige analyseperspektiv på lærebokteksten - i en videre sammenheng

Kapittel 4 - Billed-og illustrasjonsanalyse
Kunstbilder i KRL-faget
Billed- og illustrasjonsanalyse av læreboktekster - i en videre sammenheng

Kapittel 5 - Forskning på lærebøkenes øvrige kontekster i Kristendomskunnskap, KRL-faget og Religion med et videre utblikk
Lærebokas brukssammenheng - hva er gjort og videre forskning
Lærebokas tilblivelse, virkning og sammenligning med andre land - hva er gjort og videre forskning
Lærebøkene i skolefagene - i et historisk perspektiv

Kapittel 6 - Avsluttende drøftinger
Bakenforliggende interesser
Lærebokforskningens flerfaglige karakter og tekstenes kjente og ukjente valg
Lærebokforskningens betydning for fagdidaktikken
Den ideelle læreboka? Lærerens kompetanse


DEL 3 - BIBLIOGRAFI OVER LÆREBØKER

Kapittel 1 - Oversikt over lærebøker for allmueskolen, folkeskolen, grunnskolen i Kristendomskunnskap og KRL-faget
Perioden 1739-1860
Perioden 1860-1889
Perioden 1889-1936
Perioden 1936-1959
Perioden 1959-1969
Perioden 1969-1987
Perioden 1987-1997
Perioden 1997-2005
Lærebøker etter fagplanrevisjon av 2002, KRL-faget
Perioden 2005-2009

Kapittel 2 - Oversikt over lærebøker for den lærde skole, middelskolen, realskolen, gymnaset og den videregående skole i Religion, Kristendomskunnskap og Religion og etikk
Perioden 1775-1809
Perioden 1809-1869
Perioden 1869-1896
Perioden 1896-1935
Perioden 1935-1964
Perioden 1964-1974
Perioden 1974-1994
Perioden 1994-2006
Perioden 2006-

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Litteratur
Annen litteratur


Utgitt i juni 2010