Læreres profesjonskunnskap

ISBN: 82-7935-049-7

Kravet til profesjonalitet hos lærere uttrykkes stadig sterkere og oftere. For både skolen og skolens brukere er det viktig at læreryrket blir oppfattet som en profesjon som nyter tillit og respekt i samfunnet. Men hva skal regnes for relevant, gyldig og tilstrekkelig kunnskap i lærernes arbeid med elevene? Hvilke etiske retningslinjer bør lærere arbeide etter sammen med skoleledelsen, kolleger, elever og foreldre?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 265
Rabatt
Forfatter: Liv Sundli, Frøydis Oma Ohnstad

Kravet til profesjonalitet hos lærere uttrykkes stadig sterkere og oftere. For både skolen og skolens brukere er det viktig at læreryrket blir oppfattet som en profesjon som nyter tillit og respekt i samfunnet. Men hva skal regnes for relevant, gyldig og tilstrekkelig kunnskap i lærernes arbeid med elevene? Hvilke etiske retningslinjer bør lærere arbeide etter sammen med skoleledelsen, kolleger, elever og foreldre? Hvordan skal lærere forholde seg til myndighetenes forsøk på å få lærere til å akseptere et stadig større ansvar for skolens virksomhet gjennom å vise til deres profesjonalitet? Hvordan kan lærerutdanningen legge til rette for at studenter tilegner seg og videreutvikler relevant profesjonskunnskap og profesjonsetikk, både innenfor teoriundervisningen og i utdanningens praksisdel? Denne boken drøfter disse viktige spørsmålene og plasserer dem i en samfunnskontekst.

Boken retter seg særlig mot lærere og lærerstudenter, men vil også være av interesse innenfor andre profesjonsutdanninger.


Liv Sundli er Ph.D., førsteamanuensis i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.

Frøydis Oma Ohnstad er doktorgradsstipendiat ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.Utgivelsesdato

Forord

Vignett: To klasserom

Innledning
Hva betyr læreres profesjonskunnskap?

1. Bilder av skole og lærere 
- Ulike syn på læreryrket som profesjon 
- Profesjonell lærer? 
- Læreres profesjonskunnskap 
- Kvalifikasjoner, kompetanse og skjønn i læreres arbeid 
- Ulike syn på kunnskap

2. Skolekultur og læreres profesjonskunnskap 
- Tradisjoner og historie

3. Nye forventninger til læreres profesjonalitet
- Hvem stiller forventninger til lærerprofesjonen?
- Den flertydige læreplanen 
- Tilbakeskuende eller fremadskuende orienterte lærere 
- Undervisningsorganisering 
- Undervisningsorganisering og nytt syn på læring

4. Utvikling av profesjonsetisk kompetanse i lærerutdanning og læreryrke 
- Noen historiske og dagsaktuelle riss av utviklingen 
- Undervisning som moralsk anliggende 
- Endrede relasjoner – endrede kompetansekrav? 
- Profesjonsetikk 
- Tillit og makt 
- Profesjonsetisk kodeks 
- Utvikling av profesjonsetisk kompetanse
- Samtalegrupper – deliberative fora

5. Lærerutdanning som profesjonsutdanning 
- Om å få perspektiver på egne erfaringer, vaner og idealer 
- Perspektiver og distanse gjennom skriving
- Perspektiver og distanse gjennom diskusjon og drøfting
- Læring gjennom deltakelse og samhandling

Veier videre for læreres profesjonskunnskap