Læring

ISBN: 978-82-7935-014-9

Med utgangspunkt i at det finnes ulike former for læring og dermed også et mangfold av læringsteorier, gir denne boken en grunnleggende innføring i ulike syn på læring fra klassiske oppfatninger til moderne teorier. Vi presenteres både for individuelle læringsteorier som framstiller de lærende som ensomme undersøkende og for sosiale læringsteorier som er mer opptatt av individets deltakelse i ulike læringsfellesskap.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 275
Rabatt
Forfatter: Jonas F. Soltis, D. C. Phillips

Læring skjer hele livet igjennom og i de fleste sammenhenger vi inngår i, og er en grunnleggende forutsetning for vår utvikling og vekst som menneske. Til tross for den sentrale rollen som læring spiller i menneskers liv og virke, er det verken blant forskere eller folk flest enighet om hva læring er, om hvordan læring skjer og hvordan man best kan fremme læring.

Med utgangspunkt i at det finnes ulike former for læring og dermed også et mangfold av læringsteorier, gir denne boken en grunnleggende innføring i ulike syn på læring fra klassiske oppfatninger til moderne teorier. Vi presenteres både for individuelle læringsteorier som framstiller de lærende som ensomme undersøkende og for sosiale læringsteorier som er mer opptatt av individets deltakelse i ulike læringsfellesskap.

Boken gir en innføring i ulike tilnærminger til læring som behaviorisme, gestaltpsykologi, konstruktivisme, kognitive- og sosiale læringsteorier. Vi får også en framstilling av læringssynet hos sentrale forfattere som bl.a. Platon, John Locke, B.F.Skinner, John Dewey, Wolfgang Köhler, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Ernst von Glasersfeld og Jerome Bruner.

Velskrevne caser og dialoger gjør boken velegnet til bruk i aktive lærings- og undervisningsformer. Den passer i alle utdanninger der kunnskap om læring står sentralt.


 


Kapittel 1 Introduksjon 
Læring 
Lærerens ansvar 
Mangfoldet av forskjellige teorier 
Bokens oppbygning

Kapittel 2 Klassiske teorier 
Platons læringsteori 
Første case 
Lockes atomistiske modell 
Andre case 
En kritikk 
Tredje case

Kapittel 3 Behaviorisme 
Klassisk betinging 
Operant betinging 
Første case 
B.F. Skinner 
Styrker og svakheter 
Andre case

Kapittel 4 Problemløsning, innsikt og aktivitet 
Gestalttilnærmingen 
Første case 
Den undersøkende organismen 
Den lærendes sinn

Kapittel 5 Piagets strukturer og psykologisk konstruktivisme 
Utviklingen av kognitive strukturer 
Prinsipper for konstruksjon 
Første case 
Noen kritiske temaer 
Retningslinjer for pedagoger 
Konstruktivistiske tilnærminger til læring etter Piaget

Kapittel 6 Læringens sosiale sider 
John Dewey 
Første case 
Vygotsky og andre 
Andre case 
Tredje case 
Situert kognisjon og deltakelse i praksisfellesskap

Kapittel 7 Kognitive strukturer og fagstrukturer 
Kart og organiserere 
En øvelse 
Fagdisipliners struktur 
Bruner, Schwab og Hirst 
En vurdering

Kapittel 8 Den kognitiv-vitenskapelige tilnærmingen 
Den heuristiske verdien for forskere 
Den heuristiske verdien for læreren 
Noen svakheter ved datamaskinmodellen 
Forståelse, mening og «det kinesiske rommet» 
Platon og sinnet

Kapittel 9 Argumentasjon og problemstillinger 
Forholdet mellom læringsteori og undervisning 
Forskjellige former for læring 
Et sted å starte læringen 
Læring og atferdsendring 
Den vitenskapelige statusen til gestaltteori og behavioristisk teori 
Forskjellige undervisnings- og læringsstrategier 
Undervisning, læring og utviklingsstadier 
Å lære å lese 
Å lære fakta og strukturer 
Læringsteori og kunstig intelligens 
Å lære å balansere kjemiske formler 
Evaluering av verbal læring og ferdighetslæring 
Å lære meningen med addisjon 
Å lære Shakespeare 
Å lære ansvar 
Antakelser om læring og læreplanen 
Individualisert læring 
Et problem med multiple læringsteorier

Noter

Kommentert litteraturliste


Innføring i ulike tilnærminger til læring.