Mange erfaringer i mange rom. Variert undervisning i klasserom, museum og naturen

ISBN: 978-82-7935-295-2

Boka legger stor vekt på at forståelse bør være målet med undervisningen. For å oppnå forståelse må eleven få anledning til å jobbe med temaet over tid. Boka er delt opp i tre deler. De to første inneholder en teoretisk begrunnelse for hvorfor undervisningen bør være variert, og den siste delen inneholder flere konkrete eksempler.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 235
Rabatt
Forfatter: Merethe Frøyland

Denne boka handler om hvor viktig det er for eleven at undervisningen er variert. Tittelen "Mange erfaringer i mange rom" oppfordrer til en undervisning som varierer både aktiviteter og læringsarenaer. Boka er delt opp i tre deler. De to første inneholder en teoretisk begrunnelse for hvorfor undervisningen bør være variert, og den siste delen inneholder flere konkrete eksempler.

Boka legger stor vekt på at forståelse bør være målet med undervisningen. For å oppnå forståelse må eleven få anledning til å jobbe med temaet over tid. Gjennom flere og varierte aktiviteter får eleven nyansert den nyervervede kunnskapen. Bruk av flere læringsarenaer bidrar til at eleven erfarer kunnskapen i ulike sammenhenger både i og utenfor klasserommet. Slik blir undervisningen også mer relevant enn bare klasseromsundervisning. Relevant undervisning sammen med et stort repertoar av erfaringer danner et godt utgangspunkt for at eleven skal forstå.


Merethe Frøyland har doktorgrad i naturfagdidaktikk fra Universitetet i Oslo (2002). Hun har i 14 år arbeidet på ABM-utvikling, Statens Senter for arkiv, bibliotek og museum, og har vært med å utvikle et kurstilbud i museumsformidling ved Høgskolen i Oslo. I dag er hun 1. amanuensis ved Naturfagsenteret og leder Geoprogrammet der blant annet forskning på bruk av feltarbeid i geofagundervisningen inngår.


FORORD

DEL 1 – Mange erfaringer

Kapittel 1: En teoretisk begrunnelse for å gi elever mange erfaringer
Hvorfor teorien om multiple intelligenser?
Konstruktivismen – en kombinasjon av Piagets og Vygotskijs teorier?
Mange intelligenser – mange erfaringer
Kriteriene for intelligensene
Bruken av MI-teorien
Diskusjon rundt teorien om mange intelligenser
Teoriens nøkkelpunkter
Gardners tanker rundt undervisning
Den lærende må ønske å lære – motivasjon

Kapittel 2: En pedagogisk tilnærming for å gi elever mange erfaringer 
TfU- rammeverk
Om å velge genererende emne
Om å formulere gode læringsmål
Om å velge aktiviteter (handlinger) som bidrar til forståelse
Om å evaluere underveis
Hva vil det si å forstå?
Erfaringer med TFU
Er det rom for denne type undervisning i norsk skole?


DEL 2 – Mange rom

Kapittel 3: Museum som læringsarena
Det unike ved museer som læringsarenaer
Publikum får mange erfaringer i museet
Hvordan lage utstillinger som gir publikum mange erfaringer?
Skolens bruk av museum

Kapittel 4: Naturen som læringsarena
Det unike ved naturen som læringsarena
Bruk av naturen gir mange erfaringer
Skolens bruk av naturen

Kapittel 5: Argumenter for mange rom
Didaktiske argumenter for å ta i bruk flere læringsarenaer
Statlige tiltak for å ta i bruk flere læringsarenaer


DEL 3 – Om å gi mange erfaringer i mange rom

Kapittel 6: Geologi i museene – GEOMUSA

Kapittel 7: L97 og museene

Kapittel 8: Samarbeid skole og museum
Resultatene av forsøket
Anbefaling til andre

Kapittel 9: Stein i barnehagen

SLUTTORD

LITTERATUR


Utgitt i oktober 2010