Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer

ISBN: 978-82-7935-076-7

”Kvalitetsreformen for høyere utdanning” har ført til en betydelig interesse for bruk av mapper innenfor ulike utdanninger. Denne boka drøfter ulike måter å forstå mapper på og presenterer teoretiske perspektiver på bruk av mapper som lærings- og vurderingsform.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: (red.) Olga Dysthe, Knut Steinar Engelsen

”Kvalitetsreformen for høyere utdanning” har ført til en betydelig interesse for bruk av mapper innenfor ulike utdanninger. Denne boka drøfter ulike måter å forstå mapper på og presenterer teoretiske perspektiver på bruk av mapper som lærings- og vurderingsform. Erfaringer fra ulike forsøk med mappevurdering som er i gang i Norge, blir også formidlet og drøftet. Boka gir også eksempler på hvordan mappevurdering kan knyttes sammen med studentaktive læringsformer. Et gjennomgående tema i boka er også hvilke muligheter og utfordringer innføring av digitale mapper gir, og hvordan institusjonene møter disse.

Olga Dysthe er professor ved Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.

Knut Steinar Engelsen er førsteamanuensis i pedagogisk informasjonsvitenskap ved Høgskolen Stord/Haugesund.Utgivelsesdato

INNLEIING

Mapper som lærings- og vurderingsform
av Olga Dysthe og Knut Steinar Engelsen
- Ulike typar mapper og ulike bruksmåtar
- Vurdering for ulike formål
- Internasjonale tendensar innafor feltet vurdering i høgare utdanning
- Sentrale spørsmål i diskusjonen om vurderingsformer i Norge
- Oversyn over artiklane i boka
- Tendensar i artiklane
- Litteratur


DEL I - GENERELLE PERSPEKTIVER

KAP 1 - Teoretiske perspektiv
av Olga Dysthe
- Frå kunnskapsoverføring til kunnskapskonstruksjon
- Ulike perspektiv på kunnskap og læring og implikasjonar for undervisnings- og vurderingspraksis
- Om situert og sosial kunnskapsproduksjon og konsekvensar for vurdering
- Mapper som medierande reiskap
- Språk, læring og vurdering
- Dialogperspektiv på mapper - kva tilfører det vår forståing av lærings- og vurderingsprosessane?
- Mapper som uttrykk for kompetansar i eit praksis- og læringsfellesskap
- Avslutning: aktuelle spørsmål om summativ vurdering
- Litteratur

KAP 2 - Nye redskap for læring og vurdering - nye muligheter og nye begrensninger
av Line Wittek
- Undersøkelsen
- Mapper som kulturelt verktøy i undervisningen - teoretisk referanseramme
- Nye muligheter
- Noen sentrale dilemmaer
- Avslutning
- Litteratur

KAP 3 - Arkivskuff eller læringsarena? Lærings- og dokumentasjonssjangrer i digitale mapper
av Hildegunn Otnes
- Mappeinnhold og begrepsbruk
- Digitale mapper
- Mappeinnhold og variasjon
- Tekstkompetanse
- Kollektive dokumentasjonsformer
- Digitale mapper som læringsredskap og læringsarena
- Litteratur

KAP 4 - Mapper og IKT
av Knut Steinar Engelsen
- Ulike digitale reiskapar
- Datastøtta samarbeidslæring
- Sluttkommentarar
- Litteratur

KAP 5 - Kvalitetskriterier og vurdering - et utviklingsområde innenfor høyere utdanning
av Line Wittek og Olga Dysthe
- Ulike referanser for summativ vurdering
- Vurderingskriterier i praksis
- Avslutning
- Litteratur


DEL II - MAPPEVURDERING I LÆRARUTDANNING

KAP 6 - Internasjonale erfaringer med mapper og mappevurdering i lærerutdanning
av Tjalve Gj. Madsen
- Datagrunnlag
- Ulike mapper og vurderingen av disse
- Muligheter og utfordringer ved å digitalisere mapper
- Oppsummering og kommentarer
- Litteratur

KAP 7 - Læringsmapper som fornyingsredskap i praktisk-pedagogisk utdanning
av Trond Eiliv Hauge
- Utgangspunktet
- Læringsmapper og begrunnelser
- Fra oppgave til læringsmappe
- Fra læringsmappe til eksamen
- Hva er oppnådd?
- Mapper som utviklingsredskap
- Litteratur

KAP 8 - Digitale mapper ved to lærarutdanningsinstitusjonar
av Olga Dysthe og Knut Steinar Engelsen
- Ein analysemodell for mapper som lærings- og vurderingsreiskap
- Karakteristiske trekk ved bruken av mapper ved to lærarutdanningsinstitusjonar
- Oppsummering
- Ein teoribasert diskusjon knytt til tre sentrale aspekt ved mapper som læringsreiskap
- Nokre konkluderande kommentarar
- Litteratur

KAP 9 - Med én fot i det gamle? Hvilke konsekvenser får mappevurdering for lærer- og studentrollen?
av Marit Allern
- Betingelser og kontekst
- Kort om materiale og metode
- Barrierer og dilemmaer
- Er medstudentvurdering sekunda vare?
- Konklusjon
- Litteratur

KAP 10 - Responsgrupper som læringsressurs i arbeidet med mapper
av Torlaug Løkensgard Hoel og Ove Kr. Haugaløkken
- Definisjon av "mappe" og praktisk organisering av prosjektet
- Teoretisk forankring
- Erfaringar frå prosjektet
- Drøfting
- Litteratur


DEL III - MAPPEVURDERING I ANDRE UTDANNINGAR

KAP 11 - Mappevurdering i utdanningsledelse
av Eli Ottesen og Terje Aaserud
- Når innsikt er utdanningens mål
- Mappearbeid og mappevurdering i lys av Wells' læringssyklus
- Erfaringer
- Konklusjoner - veien videre
- Litteratur

KAP 12 - Mappevurdering i eit skrivebasert studium. Erfaringar frå Historie grunnfag
av Jan Oldervoll
- Kontekst
- Digitale løysingar
- Medstudentvurdering, eit sentralt aspekt
- Prøveprosjekt med mappevurdering
- Mappevurdering som fast ordning
- Resultat og vurderingar
- Oppsummering og drøfting
- Konklusjon
- Litteratur

KAP 13 - Mappevurdering som lærings- og vurderingsform. Erfaringer fra sykepleierutdanning
av Anton Havnes, Inger Taasen, Kari Toverud Jensen og Per Lauvås
- Deltidsstudiets organisering og tilrettelegging
- Undervisningsplanens oppbygning - modularisering og integrering
- Mappevurdering som arbeids- og vurderingsform
- Vurderingens flersidige karakter - læring og kontroll
- Evaluering av ordningen med mappe som arbeids- og vurderingsform
- Mappe som arbeids- og vurderingsform i et læringsperspektiv
- Litteratur