Motorikk, lek og læring

ISBN: 978-82-7935-040-8

Boka gir en grundig innføring i og oversikt over hvordan motorikken kan bidra til en positiv utvikling i forhold til lese- og skrivelæring.Boka har et særlig fokus på lese- og skriveproblemer, både på mulige årsaker og på tiltak og metoder for å skape et bedre læringsmiljø for disse elevene.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 265
Rabatt
Forfatter: Anne Berg

Motorikk, lek og læring retter et nytt og fruktbart søkelys på sammenhengen mellom barns motorikk, sanseintegrasjon og lek som basis for læring. Boka gir en grundig innføring i hvordan motorikken kan styrke lese- og skriveinnlæringen, og gir viktig kompetanse i forhold til de utfordringene som er knyttet til urolige barn, barn med lærevansker, fumlere, barn med lavt selvbilde eller dysleksi.

Boka har et særlig fokus på lese- og skriveproblemer, både på mulige årsaker og på tiltak og metoder for å skape et bedre læringsmiljø for disse elevene. Forfatteren viser hvordan henholdsvis førskolelærere, lærere, helsepersonell og fysioterapeuter kan støtte opp om barnas læreprosesser gjennom motorisk trening og ulike tilrettelagte aktiviteter. Boka integrerer teori og metode og vil være godt egnet som lærebok både innenfor førskolelærerutdanningen, allmennlærerutdanningen, fysioterapiutdanningen og idrettsutdanning.


Anne Berg er høgskolelektor i fysisk fostring ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH). Hun driver Norges eneste motorikksenter og en utstrakt kursvirksomhet. 


INNLEDNING

MOTORISK GRUNNLAG FOR LÆRING
Sanseintegrasjonen
- Taktil sans
- Vestibulærsansen
- Kinestetisk sans
- Høresansen
- Synssansen
- Lukt og smak
Nervesystemet
Motorikk
Tidligere teorier om motorisk utvikling
Behavioristisk teori
Kognitiv teori
Kognitiv-motorisk teori
- Piagets teori
- Schmidts skjemateori 
Nyere teorier om motorisk utvikling
Motorisk atferd
Dynamisk perspektiv

HVA ER DYSLEKSI?

MULIGE ÅRSAKER TIL LESE- OG SKRIVEPROBLEMER
Vanskeligheter med auditiv persepsjon?
Vanskeligheter med visuell persepsjon?
Vanskeligheter med motorikken?
Brister i de primitive refleksene?


METODER FOR Å FOREBYGGE LESE- OG SKRIVEPROBLEMER
Stimulering av hørselen
Stimulering av synssansen
Stimulering av motorikken/balansen
Stimulering av språk og kommunikasjon

SELVOPPFATNING OG MOTORIKK

PRAKTISKE AKTIVITETER
Gymnastikk
- Aktiviteter uten redskaper
- Bevegelsesleker
Ta-fatt-leker
- Redskapsaktiviteter
Oppstillingsformer
- Baneoppstilling
- Hinderløype
- Apparatløype 
- Transportløype 
- Stasjonsoppstilling 
- Parallelloppstilling 
- Baneoppstilling på hinderløyper
Aktiviteter med redskaper
Oppgaveløsningsmetoden
Anvendelsen av de enkelte redskapene
Musikkaktiviteter
Rytmikk
Sansemotoriske aktiviteter
- Stimulering av basale sanser
Norsk
Matematikk
- Samarbeid
O-fag
- Enkeltvis aktivitet 
- Parvis aktivitet 
- Gruppevis aktivitet
- Uteskole
- Norskkomponenter
- Kroppsøvingskomponenter
Lek og læring i snø
Kroppsbevissthet
- Bruk av rommet
- Tidsfaktoren 
- Kraftfaktoren 
- Styrke
- Flytfaktoren 
- Kombinerte øvelser

REFERANSER


Boka gir en grundig innføring i og oversikt over hvordan motorikken kan bidra til en positiv utvikling i forhold til lese- og skriveinnlæring.