Pedagogikkens grenser

ISBN: 82-7935-191-4

Gjennom boken følger vi den ekspanderende vitenskapeliggjøringen av pedagogikkfaget ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo på 1950- og 60-tallet, og motstanden mot denne så vel fra kristen-konservativt hold som fra sosialdemokratiske samfunnsplanleggere og antiautoritære 68-ere.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 349
Rabatt
Forfatter: Kim G. Helsvig

"Pedagogikkens grenser" handler om hvordan ulike kulturelle, sosiale og politiske idealer har påvirket utviklingen av norsk pedagogisk tenkning i etterkrigstiden. Gjennom boken følger vi den ekspanderende vitenskapeliggjøringen av pedagogikkfaget ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo på 1950- og 60-tallet, og motstanden mot denne så vel fra kristen-konservativt hold som fra sosialdemokratiske samfunnsplanleggere og antiautoritære 68-ere. Boken kaster nytt lys over den historiske bakgrunnen for 1970-tallets nyorienteringer i norsk pedagogikk, nyorienteringer som fremdeles setter preg på en polarisert skolepolitisk og faglig-pedagogisk debatt.

”Det vil være underlig om ikke denne boken kommer til å bli stående som et hovedverk i historisk pedagogikk i Norge.” Alfred Oftedal Telhaug, NTNU

”Vi kan nu se hur pedagogikämnet löses upp eller integreras, beroende på hur man ser på det inom fältet utbildningsvetenskap. Just i denna förändring är Helsvigs arbete så betydelsefullt.” Ulf P. Lundgren, Uppsala universitet


Kim G. Helsvig er dr.art. og historiker. Forholdet mellom vitenskap og politikk står også i fokus i hovedoppgaven fra 1998 om den katolske legorganisasjonen Opus Dei og dens rolle i Francos Spania, samt i det pågående arbeidet om etterkrigshistorien til Det Norske Videnskaps-Akademi.


Forord

Innledning
- Pedagogikk og skole - en arena for kulturkamp
- Pedagogikkens grenser
- Oppbygging av boken


DEL I - VITENSKAPELIGGJØRING AV PEDAGOGIKKEN

Kapittel 1 - "Til arbeid for norsk pedagogisk forskning": Opprettelsen av Pedagogisk forskningsinstitutt
- Eksperimentalpsykologi og reformpedagogikk
- Pedagogikk og utdanningspolitikk i mellomkrigstiden
- Lærerorganisasjonenes kamp for pedagogisk forskning
- Universitetet som garantist mot "dilettanteri" og "humbug"
- Utnevnelsen av Helga Eng
- Den første studieplanen
- "En begynnelse til et pedagogisk institutt"

Kapittel 2 - Johs. Sandvens pedagogiske program
- Helga Engs etterfølger
- Utdanning til demokrati
- Livsdyktighet - Sandvens pedagogiske orienteringspunkt
- Etablering av et pedagogisk-vitenskapelig paradigme
- Vitenskapeliggjøring av pedagogikken

Kapittel 3 - Oppbygging av pedagogikk som et forskningsbasert universitetsfag
- Forskningen som kjernevirksomhet
- Finansiering gjennom NAVF
- Utvikling av måleinstrumenter
- Langsiktige forskningsprosjekter og rekruttering
- Evalueringsproblemer i skolen
- Pedagogisk-vitenskapelig grensearbeid i NAVF

Kapittel 4 - PFI og Arbeiderpartiets skolepolitiske reformer
- Skolepolitisk strid i Arbeiderpartiet
- Svenske forbilder for skolepolitisk samarbeid med pedagogisk forskning
- Gjennomslag for ny skolepolitikk i Norge
- PFI som et 'test-service-sentrum' i forsøksvirksomheten
- Kamp om NAVF-midler og skille mellom forskning og forsøk
- Pedagogikk og teknokratisk skolepolitikk?
- Kritikk av positivismekritikkens pedagogikkhistorie
- Forholdet mellom PFI og skolereformene

Kapittel 5 - Utvikling av pedagogiske profesjoner
- Undervisning i lærerskolen og pedagogisk rådgivning
- Rådgivning - et konfliktområde i forholdet mellom pedagoger og psykologer
- Skolereformer og pedagogisk embetseksamen
- "Et dypt og uoverstigelig skille mellom lærerne og skolens ledelse"
- Pedagogenes profesjonelle ekspansjon


DEL II - OPPOSISJON MOT PFI-TRADISJONEN

Kapittel 6 - Institutt for Kristen Oppseding og foreldrerett - fagstrid og offentlig kritikk
- Skolen som arena for kulturkamp mellom progressive og kristne idealer for nasjonal integrasjon
- Opprettelsen av Institutt for Kristen Oppseding
- Kristen versus pragmatisk pedagogisk filosofi
- Fagstriden på PFI på 1950-tallet
- Pedagogisk forskning og foreldrerett
- Kritikk av forsøksvirksomheten

Kapittel 7 - Politisk-byråkratisk kritikk av PFI
- PFI og Forsøksrådet på 1960-tallet
- Politisk relevant samfunnsforskning
- OECD og nye trender i vestlig utdanningstenkning
- Skoleforskningsutvalget og nedleggelse av gruppe C

Kapittel 8 - Studenteksplosjon, positivismestrid og styringskonflikt
- Målrettet vekst
- Studenttilstrømning og effektiviseringstiltak
- Kamp mot Ottosen-komiteen og positivismekritikk
- Vosseseminaret - en katalysator for studentopprør og fagkritikk
- Demokratisering og styringskonflikt
- Krisesituasjon og handlingslammelse
- Hvorfor så store konflikter på PFI?


DEL III - POLITISERING OG SPLITTELSE

Kapittel 9 - Splittelsen av PFI og opprettelsen av det sosialpedagogiske studiealternativet fra 1974
- Alliansebygging utenfor PFI som strategi for endring
- Erling Lars Dales kritikk av 'den etablerte pedagogikk'
- En 'kjempefakkel' i PFI-striden
- To fronter

Kapittel 10 - Sosialpedagogisk samarbeid med Arbeiderpartiet på 1970-tallet
- Eva Nordland og PFI
- Eva Nordland som skole- og kulturpolitisk reformator
- Regjeringens ungdomsutvalg og SPA
- Skoleforskning og pedagogisk fagstrid
- Skoleforskning og sosialpedagogiske perspektiver
- Gjennomslag for praktisk sosialpedagogisk forskning

Kapittel 11 - Et splittet institutt på den politiske sidelinjen
- Mobilisering av gamle konflikter
- SPA og universitetets legitimitet
- Evaluering av SPA
- Videreføring av sosialpedagogikk - en prøve for universitetets styringsordning
- Den liberal-progressive tradisjonen på vikende front
- IKO-pedagogenes gjennomslag på det ordinære PFI-studiet
- På den politiske sidelinjen
- Et markert brudd med PFI-tradisjonen

Konklusjon
- Vitenskapelig grensearbeid og dynamikken i utviklingen ved PFI
- Et sluttord

Kilder

Litteratur

Saksregister

Personregister


Utgitt i november 2005