Pedagogiske profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes

ISBN: 82-7935-074-8

Artikkelsamlingen presenterer perspektiver fra nyere utdanningshistorisk forskning. Bidragene er skrevet av forfattere fra universitets- og høgskolesektoren med bakgrunn fra fag som pedagogikk, historie, nordisk, litteraturvitenskap, sosiologi og teologi.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 435
Rabatt
Forfatter: (red.) Harald Thuen, Sveinung Vaage

Gjennom atten faglige portretter tar "Pedagogiske profiler" for seg endringer i måter å forstå og tenke utdanning og danning på fra 1700-tallet og fram til i dag. Fra Ludvig Holbergs pedagogiske tanker til Gudmund Hernes' reformtenkning retter boken søkelyset mot norsk utdanningstenkning med særlig blikk på grunnskolens utvikling, innhold og organisasjon. Underveis møter vi toneangivende profiler, blant andre Hartvig Nissen, Helga Eng og Hans Skjervheim.

Artikkelsamlingen presenterer perspektiver fra nyere utdanningshistorisk forskning. Bidragene er skrevet av forfattere fra universitets- og høgskolesektoren med bakgrunn fra fag som pedagogikk, historie, nordisk, litteraturvitenskap, sosiologi og teologi. Bokens profiler kan leses enkeltvis eller i sammenheng. Ved å tegne et levende, personifisert bilde av faglige og politiske spenninger i norsk utdanningshistorie gir boken nyttig bakgrunnsinnsikt for alle med interesse for utdanningstenkningens historie og dens betydning for skolens tradisjon og videre utvikling.


Harald Thuen er dr.philos., professor ved Høgskolen i Lillehammer.

Sveinung Vaage er dr.polit., førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.


Innledning


KIRKESKOLEN

Ludvig Holberg
All makt til studentene
Av Thomas Bredsdorff

Erik Pontoppidan
Opplyst pietisme
Av Tarald Rasmussen


NASJONALSTATENS SKOLE

Frederik Moltke Bugge
Skolen er Statens Hjerte
Av Trude Evenshaug

Hartvig Nissen
"Den politiske Pædagogik"
Av Harald Thuen

Ole Vig
Ideen om en folkeskole
Av Berit H. Johnsen

Nordahl Rolfsen
Leseboken som folkeskolens ideologibærer
Av Laila Aase


EN SKOLE FOR FOLKET

Anna Sethne
Arbeidsskolens pedagogikk
Av Erling Lars Dale

Erling Kristvik
Pedagogikk som kulturell modernisering og folkedanning
Av Sveinung Vaage

Helga Eng
Pedagogikken forankres i forskning om barnet
Av Elisabeth Lønnå

Bernhof Ribsskog
Elevenes læring i sentrum
Av Gro Hanne Aas

Per Pavelsen Fokstad
En stridsmann for samisk utdanning, språk og kultur
Av Eivind Bråstad Jensen


VELFERDSSTATENS SKOLE

Helge Sivertsen
Ideolog og strateg
Av Nina Volckmar

Johs. Sandven
Forskningsentreprenør og institusjonsbygger
Av Kim G. Helsvig

Tønnes Sirevåg
Kunnskapsskolens mann som forsøksleder
Av Alfred Oftedal Telhaug

Reidar Myhre
Inspiratoren og formidleren
Av Trygve Bergem

Hans Skjervheim
og pedagogikkens tredje
Av Jan Inge Sørbø

Eva Nordland
Mellom psykologisk og samfunnsrettet pedagogikk
Av Harald Jarning

Gudmund Hernes
Politiker og ideolog med sosiologien som veiviser
Av Halvor Fauske


Saksregister
Navneregister
Bidragsyterne


Utgitt i august 2004