Skolebasert vurdering

ISBN: 978-82-7935-053-8

Boken formidler erfaringer med skolebasert vurdering i Norge, og drøfter noen sentrale utfordringer man står overfor innenfor feltet. Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Lars Monsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 245
Rabatt
Forfatter: (red.) Peder Haug, Lars Monsen

Det er en nær sammenheng mellom kvalitet og evaluering i skolen. Skolebasert vurdering er en av flere tilnærminger som er blitt utviklet for å skape kvalitet innenfor utdanning. Arbeidet med skolebasert vurdering startet i Norge sent på 1980-tallet. Ideen var at en på de enkelte skolene skulle velge områder for vurdering, selv gjennomføre vurderingen, og sette i gang tiltak for å utvikle de delene av virksomheten der vurderingen tilsa at det var behov for det. I tiden som er gått siden dette startet, har det vært lagt ned mye arbeid innenfor skolebasert vurdering, hvor det i de seinere år synes å ha skjedd en viss vridning fra å plassere ansvaret for utviklingen ved den enkelte skole lokalt til mer sentrale instanser. Dette har i større grad enn tidligere også satt fokus på spenningen mellom lokal utvikling og sentral styring og kontroll. Siktemålet med denne boken er å formidle erfaringer med skolebasert vurdering i Norge, og å drøfte noen sentrale utfordringer man står overfor innenfor feltet.


Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Lars Monsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer. Begge har i mange år stått sentralt i arbeidet med skolebasert vurdering i Norge.


Peder Haug og Lars Monsen:
Innledning

Peder Haug:
Skulebasert vurdering - opphav og utvikling

Marit Grøterud og Bjørn Sigmund Nilsen:
Skolebasert vurdering - fokus på kontroll eller problemløsning?

Ola Moe:
"En erfaring rikere" - Ekstern deltakelse i lokalt vurderingsarbeid

Trond Eiliv Hauge og Terje Aaserud:
Skolebasert vurdering - fra mangfold til standardisering

Astrid Søgnen og Vivi Bjelke:
Oslomodellen - for vurdering og utvikling av kvalitet i grunnopplæringen

Kari Nes og Marit Strømstad:
Skoleutvikling og inkludering

Bodil Alver Moen og Solvor Engen:
Skolevurdering ved Søre Ål skole, Lillehammer

Ole Petter Hansen:
Skolevurdering i Oppland og Otta vidaregåande skole

Lars Monsen:
Har den skolebaserte vurderingen utspilt sin rolle?

Trond Ålvik:
Sluttkommentar


Boken formidler erfaringer med skolebasert vurdering i Norge, og drøfter noen sentrale utfordringer man står overfor innenfor feltet.