Sosialt arbeid i NAV

ISBN: 978-82-7935-358-4

Sosialt arbeid i NAV dokumenterer faglige fremgangsmåter og erfaringer fra
arbeidet med Høgskoleklinikken.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 265
Rabatt
Forfatter: (red.) Hilde Dalen, Marianne Ranger, Kirsten Rytter

 

NAV Sagene høgskoleklinikk ble utviklet som en felles utviklings- og
samarbeidsarena mellom NAV Sagene, sosionomutdanningen/bachelor i sosialt
arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og KREM, kreativt
mangfold i arbeidslivet. Høgskoleklinikken var et delprosjekt under det nasjonale
forsøket Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK) som startet
i 2006 og ble avsluttet i 2011.


Hovedmålsettingen med Høgskoleklinikken var å bidra til at undervisningen
på sosionomutdanningen ble så praksisnær, oppdatert, kunnskapsbasert
og troverdig som mulig. Dette forutsatte et tett utviklings- og forskningssamarbeid
mellom undervisningen, praksisfeltet og brukerne.


Sosialt arbeid i NAV dokumenterer faglige fremgangsmåter og erfaringer fra
arbeidet med Høgskoleklinikken.

  


Marianne Neverland Ranger er førsteamanuensis og studieleder ved sosionomutdanningen
på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIAO). Hilde Dalen er leder
i KREM, kreativt mangfold i arbeidslivet og Kirsten Rytter er leder av NAV
Sagene og var klinikkleder for NAV Sagene høgskoleklinikk.

 


Bidragsytere
Hege Vennesland Aspelund, leder kursenheten bydel Sagene.
Hilde Dalen, leder, KREM, kreativt mangfold i arbeidslivet.
Berit Bergheim, høgskolelektor, bachelor i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjørn Erstad, leder seksjon arbeid og helse, NAV Sagene.
Inger-Lise Stjernholm Fehn, førstelektor, bachelor i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo og
Akershus.
Pascale Hendriks-Hoeke, leder seksjon familie, norsk og praksis, NAV Sagene
Sigrun Hoel, høgskolelektor, bachelor i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Asbjørn Johannessen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og prosjektleder for
HUSK Osloregionen.
Gunilla Johansson, høgskolelektor, bachelor i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kathinka Nordhagen, leder familieteamet, NAV Sagene.
Marianne Neverland Ranger, studieleder, bachelor i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo og
Akershus.
Kirsten Rytter, leder NAV Sagene (kommune)/klinikkleder, NAV Sagene Høgskoleklinikk.
Laila Stang, tiltakskonsulent, NAV Sagene.
Tom Byberg Torstensen, leder brukerutvalget NAV Sagene, brukerrepresentant, KREM.
Ann Kristin Tveøy, leder fagutvikling, NAV Sagene.
Signe Ylvisaker, høgskolelektor, bachelor i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus.

 


Innhold

Kapittel 1 Innledning
Marianne Ranger, Kirsten Rytter og Asbjørn Johannessen
Hva er HUSK?
NAV Sagene høgskoleklinikk
Kort om de enkelte kapitlene

Kapittel 2 NAV Sagene høgskoleklinikk i sosialt arbeid
Kirsten Rytter, Marianne Ranger og Hilde Dalen
Arena for kunnskapsutvikling, brukermedvirkning, praksisforskning og undervisning
Høyskoleklinikk i sosialt arbeid
Organisering, organisasjonsutvikling og faglig utviklingsarbeid
Brukerstyring, brukerdeltakelse og brukermedvirkning
Utdanning for velferd – sosionomutdanningens satsing på Høgskoleklinikken
Oppsummering – i forhold til HUSKs tre strategiske mål
Høgskoleklinikken – en modell til etterfølgelse?

Kapittel 3 Sosialfaglig tiltaksarbeid slik brukere på NAV Sagene vil ha det
Tom Byberg Torstensen og Hilde Dalen
Samarbeidet om flere prosjekter med HUSK
Skrivekurset
Prinsipper for oppfølgings og tiltaksarbeidet på Utviklingssenteret ved NAV Sagene
Brukeres oppsummering av hva som kjennetegner et godt tiltak:
Brukeres definisjon av et godt tiltaksarbeid
Utdrag fra kursdeltakernes tekster

Kapittel 4 «I NAV trenger man gode sosionomer!» Om samarbeidet
mellom sosionomutdanningens første klasse og NAV Sagene
Berit Bergheim og Signe Ylvisaker
Aktører
Mål
Erfaringer – ulike arbeidsmetoder i sosialt arbeid
Undervisning i NAVs lokaler
Og hva sier studentene?
Videreføring

Kapittel 5 Høgskoleklinikkens undervisning
til de nye studentene, første klasse
Ann Kristin Tveøy
Omvisning på NAV Sagene
Målsetting og oppbygging
Case i undervisningen
Prinsipper som legges til grunn
Begrunnelse for valg av case
Brukerrepresentant

Kapittel 6 Et praksisnært undervisningsopplegg i økonomi,
saksbehandling, rådgivning og faglig skjønn, andre klasse
Sigrun Hoel
Undervisningsopplegget
Om Høgskoleklinikken og samarbeidet med NAV Sagene
Studentenes tilbakemeldinger/evalueringer
Betraktninger om Høgskoleklinikken som læringsarena
Videre utfordringer

Kapittel 7 Undervisning i mottaks-, oppfølgings- og
tiltaksarbeid på NAV Sagene, andre klasse
Bjørn Erstad, Pascale Hendriks-Hoeke, Kirsten Rytter og Ann Kristin Tveøy
Mottaksarbeid
Oppfølging av brukere med behov for arbeidsbistand
Oppfølging av brukere med behov for arbeidspraksis, og norskopplæring
Oppfølging av brukere med helseproblemer
Oppfølgings- og tiltaksarbeid i familier med sosialhjelp
Oppfølging av brukere med behov for rustiltak og bo-oppfølging
Case 1: Bruker med behov for bistand til jobbsøk, arbeidspraksis
og arbeidslivsopplæring
Case 2: Oppfølging av bruker med behov for norskundervisning
som del av sin aktivitetsplan
Erfaringer med bruk av casebeskrivelser og brukere i undervisning av studenter
Veien videre

Kapittel 8 Praksisstudiet sett fra utdanningen
Gunilla Johansson
Utviklingen av et praksissenter
Praksisstudiet som læringsarena
Ulike kunnskapssyn
Ulike syn på læring
Organisering av utplasseringen
Overordnede praksisavtaler Samarbeidsprosjekt istedenfor personlig godtgjørelse
Praksisstudiet som samarbeidsarena
Kompetansebehovet i NAV
Organiseringen av praksisstudiet i bachelor i sosialt arbeid
Kvalitet i praksisstudiene – et samspill
Utfordringer

Kapittel 9 NAV Sagene som praksissenter
Hege Vennesland Aspelund og Kathinka Nordhagen
«Matching av» student og praksisveileder
Program for innholdet i praksisperioden
Evaluering
NAV Sagenes utbytte av gruppepraksis og HUSK-samarbeidet

Kapittel 10 Gruppeveiledning av studenter i praksis
Laila Stang
Hovedtemaene i gruppeveiledningen
Struktur, innhold og arbeidsform
Erfaringer

Kapittel 11 «Fagligheten sitter i veggene på Sagene» –
Fra studentenes evalueringer av praksis på NAV Sagene
Inger-Lise Stjernholm Fehn
Studentevalueringene
Kontakt med praksissted før praksisoppstart
Studentenes beskrivelse av Sagene som praksisplass
Program for praksisukene
Flere studenter på samme praksissted
Veiledning
Kontakt med brukerrepresentanter
Hvordan ser studentene
tilbake på sin praksis på NAV Sagene?
«Teoretisk kunnskap viser seg annerledes i praksis enn i bøker»


Litteratur
Lover og forskrifter
Bidragsytere


Utgitt 26. mai 2014