Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design

ISBN: 978-82-7935-226-6

Gjennom en rekke praktiske undervisningseksempler og caser fra skole og lærerutdanning søker boken å belyse det kompliserte samspillet som oppstår mellom menneske og maskin og mennesker imellom når nye teknologier tas i bruk. I dette samspillet har læreren en helt sentral rolle både som leder og designer av undervisningen.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 335
Rabatt
Forfatter: Jon Magne Vestøl, Andreas Lund, Trond Eiliv Hauge

Nye teknologier og medier er allerede en integrert del av tilværelsen til norsk ungdom. Hvilke muligheter oppstår, og hvilke problemer støter lærere på i møte med datakyndige elever i stadig mer teknologirike omgivelser? Hvordan skal vi i det hele tatt forstå og utøve undervisning i en tid da betingelsene for læring er i rask endring?

Gjennom en rekke praktiske undervisningseksempler og caser fra skole og lærerutdanning søker boken å belyse det kompliserte samspillet som oppstår mellom menneske og maskin og mennesker imellom når nye teknologier tas i bruk. I dette samspillet har læreren en helt sentral rolle både som leder og designer av undervisningen.

Forfatterne av denne boken viser at det å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) krever mer enn ferdigheter og teknikk. Det krever også en faglig og pedagogisk tenkning om læring og samspill, kultur og design. De didaktiske perspektivene er inspirert av sosiokulturell teori om læring, med spesiell vekt på aktivitetsteori.

Boken fyller et tomrom mellom læringsteori og metodiske veiledninger. Den er skrevet med særlig tanke på studenter som skal bli lærere i ungdomsskole og videregående skole og lærere i lærerutdanningen. Men lærere og læringsforskere vil også finne mye av interesse i boken.


 Trond Eiliv Hauge er hovedredaktør for boka og professor i pedagogikk ved InterMedia, Universitetet i Oslo.Han har tidligere arbeidet ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling (ILS) og har stått sentralt i arbeidet med å reformere lærerutdanningen ved UiO, et arbeid som fikk UFDs utdanningskvalitetspris i 2003.

Medredaktører er Andreas Lund som er postdoktor ved InterMedia, og Jon Magne Vestøl som er førsteamanuensis ved ILS. Begge har doktorgrader ved UiO innenfor fagdidaktikk, henholdsvis i engelsk og religion/etikk.


Forord

Introduksjon
Historietime
Hva denne boken er og ikke er
Et sosiokulturelt perspektiv på læring og undervisning
Innholdsoversikt


DEL I UNDERVISNING SOM UTFORDRING
Andreas Lund, Trond Eiliv Hauge, Jon Magne Vestøl

Kapittel 1
Nye kontekster for læring
Nettverk gjennom dialoger
Nettverk gjennom artefakter
Digitale nettverk
Kunnskapsbegrepet i endring

Kapittel 2
Case 1 – engelskundervisning
Fortolkning av situasjonen
Kunnskapsforståelsen
Læringsbegrepet og undervisningsbegrepet

Kapittel 3
Case 2 – etikkundervisning
Fortolkning av situasjonen
Kunnskapsforståelsen
Læringsbegrepet og undervisningsbegrepet

Kapittel 4
Case 3 – naturfagundervisning
Fortolkning av situasjonen
Kunnskapsforståelsen
Læringsbegrepet og undervisningsbegrepet

Kapittel 5
Teknologi og institusjoner
Skolen som institusjon
Nye praksiser – stabile strukturer
Teknologi, endring og aktivitet


DEL II UNDERVISNING SOM SAMHANDLING
Andreas Lund, Trond Eiliv Hauge, Jon Magne Vestøl

Kapittel 6
Støtte og mediering
Utviklingssoner og støttestrukturer
Mediert handling

Kapittel 7
Kollektiv kunnskapsutvikling
Tilegnelse og utvikling av kunnskap
Kollektive kunnskapsobjekter

Kapittel 8
Aktiviteter og objekter i et tverrfaglig prosjektarbeid
Innledning
Objektet
Case: ”Beslan: Skole nr. 1”
Innsirkling av objektet
Objektet som aktivitet
Objektet som produkt

Kapittel 9
Aktiviteter i samspill
Samlende objekter
Aktiviteter som samspill og spenninger
Ulike aktivitetssystemer


DEL III UNDERVISNING SOM SOSIAL OG KULTURELL PRAKSIS

Introduksjon

Kapittel 10
Støttestrategier i høyere musikkutdanning
Monika Nerland

Innledning
Case
Instrumentalundervisning som sosiokulturell virksomhet
Undervisning som mediering av et fagfelt og dets tradisjoner
Støttestrategier
Muligheter for læring
Oppsummering
Referanser

Kapittel 11
E-prat (chat) som pedagogisk verktøy. Eit døme frå KRL-faget
Kåre Fuglseth

Teknologi og undervisning 
Ein synkron og skriftleg samtale
Forteljing og analyse
Den narrative e-praten
E-prat som diskusjon
Didaktiske konklusjonar
Referansar

Kapittel 12
Literacy i nettbaserte læringsmiljøer
Leif Martin Hokstad

Innledning
Literacy – et tilbakeblikk
Samtid og teknologisyn
Kompleksitet som samtidsbeskrivelse
Eksempler fra klasserommet – kompleksitet og kontingens i nettbaserte læringssituasjoner
Literacy for de digitale læringsmiljøer
Referanser

Kapittel 13
Læring på tvers av kontekster. Utfordringer til etikkundervisningen i en IKT-tid
Jon Magne Vestøl

Innledning
Et empirisk utsnitt
Det vertikale og det horisontale
Vertikal kunnskap
Horisontal kunnskap
Det horisontale og det sosiokulturelle
Det horisontale i etikkteoretisk lys
Horisontal didaktikk – noen ansatser
Referanser


Kapittel 14
Vurdering som læring: kollektiv (elev-)praksis
Andreas Lund

Innledning
Kompetanse
Vurdering i et sosiokulturelt perspektiv
Einaren vgs.: elevvurdering som kollektiv praksis
Implikasjoner for praksis
Referanser


DEL IV UNDERVISNING SOM DESIGN
Trond Eiliv Hauge, Jon Magne Vestøl, Andreas Lund

Innledning

Kapittel 15
Design for læring
Designbegrepet
En sosial og kulturell prosess
Bruk av nye teknologier
Designutvikling i klasserommet

Kapittel 16
Designeksempler fra lærerutdanningen
LMS som designredskap
Caseoppgaver som designredskap
Objekt og aktivitet som designredskap

Avslutning
Undervisning i endring – vårt bidrag

Epilog
Sten Ludvigsen

Referanser for del I, del II og del IV

Stikkord

Forfatteromtale


Utgitt i oktober 2007