Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket

ISBN: 978-82-7935-394-2

Menneskers følelser, psykiske problemer og eksistensielle utfordringer kan ikke forstås og studeres på samme måte som objekter utenfor oss selv.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: (red.) Arnulf Kolstad, Ragnfrid Kogstad

Menneskers følelser, psykiske problemer og eksistensielle utfordringer kan ikke forstås og studeres på samme måte som objekter utenfor oss selv. Likevel observeres, kartlegges og systematiseres adferd med sikte på å komme fram til sann viten om hva psykiske problemer er, hvordan de oppstår, og hvordan de skal behandles.

Innen det psykiske helsefeltet har kritikken mot kunnskapen som utvikles på denne måten, blitt stadig sterkere. Ulike virkelighetsforståelser står mot hverandre. Fra et biomedisinsk perspektiv forsvares en diagnostisk og medisinsk tilnærming til psykiske lidelser. Fra et psykososialt og humanistisk ståsted mener man at den biomedisinske tilnærmingen reduserer kompliserte subjektive opplevelser og sammensatte sosiale forhold til objektivert sykdom hos enkeltindivider.

Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket søker å gå bak de konkrete konflikttemaene for å se på betingelsene for å kunne frembringe relevant kunnskap. Aktuelle grunnlagsproblemer som drøftes, er: Hvordan håndtere selvreferanseproblemet – det at vi selv er en del av feltet vi studerer. I hvilken utstrekning kan opplevelser, tanker, intensjoner og følelser studeres med naturvitenskapens metoder? Hvilken rolle har subjektiv erfaring i forhold til objektiv virkelighet? Hvordan analysere forholdet mellom retorikk og underliggende hensikter? Hvilke psykologiske innsikter kan skjønnlitteraturen bidra med? Hvordan samspiller etikk og menneskerettigheter med den øvrige kunnskapsbasen?

Forholdet mellom de psykodynamiske/psykoanalytiske, psykososiale og biomedisinske/ nevrobiologiske tradisjonene drøftes. Videre belyses temaer som ny kunnskap om hjernen og genene, traumer, selvmord, medisinering, tvangsbehandling og behandlingstraumer, subjektets rolle som del av det store økologiske systemet, og forholdet mellom skjønn og evidens.

 


Bidragsytere 

Anders Johan W. Andersen er dekan, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

 

Ole-Petter Askheim er professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap,Høgskolen i Innlandet.

 

Børge Baklien er førsteamanuensis, Fakultet for Helse- og sosialvitenskap,Høgskolen i Innlandet.

 

Randi Bergem er dosent, Avdeling for samfunnsfagog historie, Høgskulen i Volda.

 

Olav Rune Ekeland Bastrup er forfatter, journalist,organist, Oslo.

 

Thor Eirik Eriksen er forsker/rådgiver, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling,Universitetssykehuset Nord-Norge.

 

Terje Emil Fredwall erførsteamanuensis, Senter foromsorgsforskning, sør, Universitetet iAgder.

 

Linn Okkenhaug Getz er professor, Institutt for Samfunnsmedisin ogsykepleie, og AllmennmedisinskForskningsenhet, NTNU.

 

Siri Erika Gullestad er professor, Psykologiskinstitutt, Universitetet i Oslo.

 

Svein Haugsgjerd er spesialist i psykiatri, psykoanalytiker, privat praksis, Oslo.

 

 

Kåre Heggen er professor, Instituttfor sosialfag, Høgskulen i Voldaog Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

 

Irene Hetlevik er professor ved Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie og Allmennmedisinsk Forskningsenhet, NTNU.

 

Anna Luise Kirkengen er professoremerita, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie, og Allmennmedisinsk Forskningsenhet, NTNU.

 

Ragnfrid Kogstad er professor, Fakultet for helse- og Sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet.

 

Arnulf Kolstad er professor emeritus, Psykologisk institutt, NTNU.

 

Gunn Helen Kristiansen er tidligere lærer og ingeniør, Asker.

 

Inger Beate Larsen er professor, Universitetet Agder.

 

Bente Gunn Lien er rådgjevar, Høgskulen i Volda, Biblioteket.

 

Ole Jacob Madsen er professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

 

Vidar Myklebust er førstelektor og psykologspesialist, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda.

 

Einar Plyhn er etterlatt ved selvmord, forlagssjef og leder for Stiftelsen Humania.

 

Siv Helen Rydheim er prosjektleder, WSO Landsforeningen We Shall Overcome.

 

Jan Inge Sørbø er professor, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda.

 

Elling Ulvestad er avdelingssjef og professor, Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Klinisk institutt 2, Universitetet Bergen

 

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi,Universitetet i Oslo.

 

 

Tilegnet Tor-Johan Ekeland ved 70-års merket.


Innhold

Innledning

Arnulf Kolstad og Ragnfrid Kogstad

 

Nyliberal psyko-politikk versus psykososialforståelse

Svein Haugsgjerd

 

Ny kunnskap om hjernen og genene konsekvenser for behandling av psykiske lidelser

Arnulf Kolstad

 

Generasjonstraumer, psykiatritraumer og kampen for et nytt kunnskapssyn

Siv Helen Rydheim

 

Et fritt og informert samtykke Norge og FN

Ragnfrid Kogstad

 

Selvmord i det psykiske helsevernet

Einar Plyhn

 

Ordet i min makt. Skriving som utviklingsvei

Gunn Helen Kristiansen

 

Skjønnlitteratur og terapi

Jan Inge Sørbø

 

Helene Alvings hevn. Ibsens Gjengangere i et psykoanalytiskperspektiv

Siri Erika Gullestad

 

 

Å stjele fra guder

Børge Baklien

 

Historier om en sjømann. Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker psykiatri

Terje Emil Fredwall, Anders Johan W. Andersen og Inger Beate Larsen

 

Empowerment: Fra frigjøring til individuellansvarliggjøring

Ole Petter Askheim

 

Sosialarbeidaren Vestlandet og vurdering avrammevilkår

Randi Bergem og Vidar Myklebust

 

Skjønn og evidens. Både–og eller enten–eller?

Kåre Heggen

 

«Hemnen» frå systema

Elling Ulvestad

 

Tor-Johan Ekeland en tenker i en trengselstid

Irene Hetlevik, Linn O. Getz,Thor Eirik Eriksen, Jan Inge Sørbø, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen og Anna Luise Kirkengen

 

Veilederen

Ole Jacob Madsen

 

Å forstå er å tilgi. Historien om en far

Olav Rune Ekeland Bastrup

 

Tor-Johan Ekeland: Bibliografi 1976–2018

Bente Gunn Lien

 

Bidragsytere

 

I salg fra 15. mars 2019