Medikalisering av psykososiale problemer

ISBN: 978-82-7935-396-6

Medikalisering av psykososiale problemer handler om historiske, sosiale og kulturelle årsaker til den økende medikaliseringen vi opplever, om utviklingen i forbruket av psykofarmaka, forskningen på virkninger av ulike typer psykofarmaka og menneskerettslige konsekvenser av at medisinering, til tross for svakt evidensgrunnlag,
har fått en så sterk posisjon at de som motsetter seg behandling risikerer å bli tvangsbehandlet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 397
Rabatt
Forfatter: (red.) Arnulf Kolstad, Ragnfrid Kogstad

Sosiale og strukturelle problemer individualiseres på mange samfunnsområder. Ikke minst i helsevesenet hvor stadig flere sider av menneskers liv sykeliggjøres og medisineres. Denne medikaliseringen, med sterkt fokus på genetiske og biologiske forutsetninger hos den enkelte, svekker forståelsen av hvordan underliggende samfunnsstrukturer påvirker folkehelsen. Ethvert livsproblem kan få plass i en diagnosekategori – innenfor et stadig økende antall diagnoser – og hvor det for hver diagnose finnes legemidler som hevdes å være løsningen. Problemet er at vi ikke har sett noen nedgang i de livsproblemene eller psykiske lidelsene legemiddelindustrien sier de har botemidler for. Problemene har tvert imot økt mye i hele den perioden som disse legemidlene har vært på markedet.

Medikalisering av psykososiale problemer handler om historiske, sosiale og kulturelle årsaker til den økende medikaliseringen vi opplever, om utviklingen i forbruket av psykofarmaka, forskningen på virkninger av ulike typer psykofarmaka og menneskerettslige konsekvenser av at medisinering, til tross for svakt evidensgrunnlag,

har fått en så sterk posisjon at de som motsetter seg behandling risikerer å bli tvangsbehandlet. Men boka handler også om hvordan vi kan møte mennesker i krise ut fra en humanistisk og psykososial forståelse, blant annet gjennom dialogiske praksiser, ordningen med personlige ombud og musikkterapi.

Arnulf Kolstad er professor emeritus ved Psykologisk institutt – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Ragnfrid Kogstad er professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen Innlandet. De har tidligere redigert Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket, utgitt på Abstrakt forlag i 2019.Om bidragsyterne:

Tor-Johan Ekeland er professor i psykologi ved Høgskulen i Volda. Han er cand. psychol fra (1976) og dr.philos. fra Universitetet i Bergen (1999) med avhandlin- gen «Meining som medisin». Han har vært en aktiv bidragsyter i formidlingen av kunnskap om det psykiske helsevern, blant annet om det vitenskapelige grunn- laget for diagnosene og om kulturelle lidelser.

Arnulf Kolstad er professor emeritus ved Psykologisk institutt – Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet. Han er dr.philos. på en avhandling om psykiatrisk epidemiologi fra Universitetet i Bergen i 1973, og var i flere år forskningsleder for Program for Psykisk helsearbeid i Forskningsrådet (NFR).

Ragnfrid Kogstad er professor ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområder er blant annet psykiatri og menneskerettigheter, pasienterfaringer fra psykisk helsevern, folke- helse, recovery og humanistiske alternativer.

Rafael Lindqvist er professor emeritus i sosiologi, Uppsala universitet. Hans forskning omfatter blant annet funksjonshindringsforskning, studier av velferds- statens framvekst og utforming, og vilkårene for samarbeide mellom brukere/ klienter og velferdsstatens profesjonelle.

Ketil Lund er kommisjonær i Den internasjonale juristkommisjon ICJ, styre- medlem ICJ Norge og deltaker i fagutvalget for psykiatri og rettsvern. Lund ledet kommisjonen som gransket påstander om ulovlig overvåking, og var medlem av lovutvalget som utredet ny lov om psykisk helsevern i 1988 (der han tok dissens). Han er høyesterettsdommer emeritus.

Peter C. Gøtzsche er professor, dr.med. og spesialist i indremedisin. Han var med- stifter av Cochrane Collaboration i 1993, Council for Evidence-based Psychiatry i 2014, International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal i 2016, og stifter av Institute for Scientific Freedom i København i 2018.

Joanna Moncrieff er psykiater og professor ved University College London. Hun var i ti år rådgiver for en psykiatrisk rehabiliteringsenhet. De siste fire årene har hun vært engasjert i ulike kommunale psykiatriske behandlingstiltak i North East London. Moncrieff er en av medstifterne av The Critical Psychiatry Network.

Jaakko Seikkula er professor emeritus i psykologi ved Jyväskylä Universitet. Seikkula er spesielt kjent for utviklingen av terapiretningen «åpne samtaler» – en nettverksbasert terapiform som anvendes i psykiatrien til behandling av psykoser og kriser, men også utenfor psykiatrien, blant annet i familieterapi, og i pedagogiske og lokalsamfunnsbaserte tjenester.

Hans Petter Solli er postdoktor ved Norges Musikkhøgskole og musikkterapeut ved Lovisenberg diakonale sykehus. Han disputerte ved Griegakademiet i Bergen med avhandlingen «The groove of recovery. A qualitative study of how people dia- gnosed with psychosis experience music therapy.»

Birgit Valla er psykolog, initiativtaker til og leder for Stangehjelpa. Stangehjelpa er en nyskaping i norsk sammenheng ved at tjenestene til barn, familier, eldre og alle med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus er samlet i én enhet, som også driver et aktivitetshus og tilbyr kurs, grupper, psykososial krisehjelp og nettverksmøter.

Robert Whitaker er vitenskapsjournalist og forfatter, som har vunnet en rekke priser for arbeider innen medisin og vitenskapelige temaer. Hans bok «Anatomy of an Epidemic» vant i 2010 de prestisjetunge prisene Investigative Reporters and Editors book award for beste undersøkende journalisme. Han står også bak Mad in America Foundation, med nettstedet madinamerica.com. som har fått omfattende internasjonale forgreninger på flere språk.

Athar Yawar er tidligere seniorredaktør for Lancet og psykiater ved blant annet Bethlem & Maudsley Hospital, Helen Bamber Foundation. Hans PhD-forskning handlet om røttene til moderne psykiatri. Han har drevet antropologisk feltarbeid i Sufi-samfunn, skildret grunnlaget og praktiseringen av helbredelse i slike sam- funn, og kontrastert det til moderne psykiatri.


Innhold

Forord

Innledning

Psykologisering og medikalisering av psykososiale problemer: Arnulf Kolstad og Ragnfrid Kogstad

Når galskap blir sykdom – streiftog gjennom psykiatriens historie: Arnulf Kolstad

Individualisering og patologisering. En kulturkritikk: Tor-Johan Ekeland

Individualisering, medikalisering och aktivering – sjukfrånvaro i ett socialpolitiskt perspektiv: Rafael Lindqvist

Narren: Athar Yawar

Bruk av psykofarmaka i Norge – bakgrunn og drivkrefter: Ragnfrid Kogstad

Medikalisering – epistemologiske forutsetninger:Tor-Johan Ekeland

Hvordan virker psykofarmaka? Joanna Moncrieff

En psykiatrisk epidemi. Psykiatriske legemidler og den enorme økningen i psykiske lidelser i USA: Robert Whitaker

Intet kunnskapsgrunnlag for tvangsmedisinering: Peter C. Gøtzsche og Ketil Lund

Psykososiale behandlingsmodeller: Arnulf Kolstad

Å være dialogisk: Psykoterapi eller en måte å leve på: Jaakko Seikkula

Stangehjelpa – mot en ny psykisk helsetjeneste: Birgit Valla

Personliga ombud: Rafael Lindqvist

Musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet: Hans Petter Solli 


Lanseres på Litteraturhuset 1. oktober 2019.