Psykologiens yttergrenser

ISBN: 978-82-7935-280-8

Psykologifagets "yttergrenser" kan enten defineres som grenseområdet mellom psykologi og andre fag eller mellom psykologi og ulike faglige temaer. Felles for kapitlene i denne boka er at de omhandler kjerneområder i menneskers liv, som er sparsomt behandlet i introduksjonsbøker til faget.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: (red.) Svein Magnussen, Bjørg Røed Hansen

Psykologifagets "yttergrenser" kan enten defineres som grenseområdet mellom psykologi og andre fag eller mellom psykologi og ulike faglige temaer. Felles for kapitlene i denne boka er at de omhandler kjerneområder i menneskers liv, som er sparsomt behandlet i introduksjonsbøker til faget.

"Psykologiens yttergrenser" starter med en refleksjon over fagets egenart, og hvilke sentrale problemer vi står overfor i studiet av "oss selv". Deretter følger et bidrag om krig og den rollen psykologiske faktorer har i forståelse av krigsarenaer og krigshandlinger, og et bidrag om psykologifagets forhold til stormaktspolitikk og til kampen mot brudd på menneskerettighetene. Boka behandler også hvor vanskelig det er å skjelne mellom alvor og spill i masseovervåkning. Innenfor jussens område trues rettssikkerheten av mangel på psykologisk kunnskap om vitners pålitelighet og troverdighet.

Leseren får også demonstrert hvordan gamle heltenarrativer gjør seg gjeldende i vår oppfatning av dagens ledere. Samspillet mellom billedkunst, kunstteori og psykologi eksemplifiseres gjennom en av det 20. århundres mest kjente kunstnere, Salvador Dali. Boka presenterer også en analyse av grunnlaget for estetiske opplevelser og avrundes med et kapittel om et av de mest sentrale temaene i menneskers forhold til hverandre, nemlig kjærlighet i parforhold.


Bjørg Røed Hansen er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Svein Magnussen er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 


Introduksjon
Bjørg Røed Hansen og Svein Magnussen

KAPITTEL 1
Psykologi og erkjennelse
Forsøker psykologien som vitenskap å løfte seg selv etter håret?
Tore Helstrup

KAPITTEL 2
Psykologi og krig
Carl von Clausewitz som krigens psykolog
Carl-Erik Grenness

KAPITTEL 3
Psykologi og politikk
Når psykologer utfordres av stormaktspolitikken
Nora Sveaas

KAPITTEL 4
Psykologi og overvåking
Blir blodig alvor oppfattet som et spill?
Finn Sjue

KAPITTEL 5
Psykologi og juss
Kan psykologi bidra til rettssikkerhet?
Svein Magnussen

KAPITTEL 6
Psykologi og ledelse
Ledere som helter
Jan Ketil Arnulf

KAPITTEL 7
Psykologi og kunst
Eksemplet Salvador Dali
Carl-Erik Grenness og Svein Magnussen

KAPITTEL 8
Psykologi og estetikk
Om sanselighet, empati og artefakter
Carl-Erik Grenness og Bjørg Røed Hansen

KAPITTEL 9
Psykologi og kjærlighet
Kjærlighetens vesen - mellom nødvendighet og frihet
Bjørg Røed Hansen


Utgitt i november 2009