6. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

ISBN: 978-82-7935-404-8

I denne sjette utgaven er det gjort betydelige endringer; kapitlene om kvalitative metoder er utvidet med flere eksempler, vi presenterer flere digitale alternativer og det er tatt med mange relevante lenker som kan hjelpe lesere til å finne ytterligere informasjon.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 537
Rabatt
Forfatter: Asbjørn Johannessen, Line Christoffersen, Per Arne Tufte

Om boka

Boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Boken dekke både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Forfatterne fremhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken fremgangsmåte som bør benyttes når undersøkelser skal gjennomføres. 

Boken redegjør for de valg som kan gjøres i forskningsprosessen, og hvordan en undersøkelse kan designes fra idé til rapportering. Det er mange praktiske råd, og det er mange eksempler. 

I denne sjette utgaven er det gjort betydelige endringer. Kapitlene om kvalitative metoder er utvidet med flere eksempler, vi presenterer flere digitale alternativer og det er tatt med mange relevante lenker som kan hjelpe lesere til å finne ytterligere informasjon.

I den kvantitative delen er det et eget kapittel om analyse av årsakssammenhenger – eksperiment og statistisk kontroll, samt egne kapitler om enkel regresjonsanalyse og multippel regresjonsanalyse.

I denne nyutgaven presenteres det også mange lenker til nettsteder som kan være nyttige når man skal gjennomføre undersøkelser, og det vises også hvordan man kan bruke internettet for å gjennomføre undersøkelser.

Om forfatteren

 Asbjørn Johannessen er sosiolog og pensjonert førstelektor fra OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har sammen med Line Christoffersen og Per Arne Tufte utgitt en rekke bøker om samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, har bakgrunn som forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Senter for profesjonsstudier (SPS), og har undervist i  orskningsmetode ved Universitetet i Oslo og en rekke høgskoler i Norge.

Line Christoffersen har en ph.d. i markedsføring fra Handelshøjskolen i København. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen i Oslo, og underviser i forskningsmetode. Hun har tidligere arbeidet som kvalitativ konsulent i TNS Gallup og vært forskningsleder for kvalitative metoder i IPOS MMI.

Alle forfatterne har skrevet flere bøker om samfunnsvitenskapelig metode.

Innholdsfortegnelse

 

Utgivelsesdato

I salg fra 22. juli 2021.