Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag

ISBN: 978-82-7935-319-5

Boken gir en bred introduksjon til forskningsmetode. Den er skrevet spesielt med tanke på studenter og forskere innenfor økonomiske og administrative fag, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 489
Rabatt
Forfatter: Asbjørn Johannessen, Line Christoffersen, Per Arne Tufte

Boken gir en bred introduksjon til forskningsmetode. Den er skrevet spesielt med tanke på studenter og forskere innenfor økonomiske og administrative fag, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Både kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign blir grundig gjennomgått. Forfatterne har en pragmatisk holdning til metoder, og framhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken framgangsmåte som bør benyttes når studier skal gjennomføres.

Boken redegjør for de valg som kan gjøres i forskningsprosessen, og hvordan en undersøkelse kan designes fra idé til rapportering og presentasjon av resultatene. Den gir mange praktiske tips og er rik på eksempler. Det er ikke nødvendig å ha spesielle forkunnskaper om forskningsmetode for å ha utbytte av boken.


Asbjørn Johannessen er sosiolog og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Han har lang undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode, og har skrevet "Introduksjon til SPSS" og "Å forstå samfunnsforskning" (sammen med Per Arne Tufte og Pål Veiden)..

Line Christoffersen er Ph.D. i Marketing fra Handelshøjskolen i København. Hun er førsteamanuensis ved Markedshøyskolen og underviser i markedsføring og kvalitativ metode. Hun har tidligere arbeidet som manager i Andersen Business Consulting og vært forskningsleder for kvalitative metoder i Synovate.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Han har undervist i forskningsmetode og kvantitativ metode ved Universitetet i Oslo og flere andre høyskoler i Norge. Han har skrevet "Å forstå samfunnsforskning" (sammen med Asbjørn Johannessen og Pål Veiden).

Forfatterne har også skrevet "Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode", 4. utgave (2010).


Innledning


DEL I - METODEREFLEKSJON

Kap 1 - Hverdagskunnskap og forskning
Teoretisering av hverdagserfaringer
Hva er samfunnsvitenskapelig metode?
Forskjell mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap
Kvalitativ og kvantitativ metode
Forskningsprosessen

Kap 2 - Virkeligheten, dtai og teori
Samfunnsvitenskapens studieemne - den sosiale virkeligheten
Data/empiri
Teori som forenkling av virkeligheten
Teoretisk perspektiv
Begreper
Hypotese
Forholdet mellom empiri og teori

Kap 3 - Fra tema til problemstilling
Ontologisk og epistemologisk perspektiv
Undersøkelsens faglige utgangspunkt
Undersøkelsens formål
Undersøkelsens problemstilling
Nøkkelbegreper
Operasjonalisering
Formulering av problemstilling
Datas relevans - validitet

Kap 4 - Gjennomføring av undersøkelser - forskningsdesign
Hva er forskningsdesign?
Tverrsnittsundersøkelser
Longitudinelle undersøkelser
Eksperiment
Kvasieksperiment
Evaluering
Simuleringer
Kvalitative designer
Fenomenologi
Grounded theory
Etnografisk design
Casedesign

Kap 5 - Forskerens etiske og juridiske ansvar
Forskningsetiske prinsipper
Forskningsetiske retningslinjer
Forskningsetikk og bruk av Internett
Adgang til og bruk av personopplysninger
Hvor skal prosjektene meldes? Hvor søker man konsesjon?
Samtykke til å delta i en undersøkelse
Taushetsplikt og anonymitet
Adgang til taushetsbelagte opplysninger


DEL II - KVALITATIV TILNÆRMING - TEKSTENES TALE

Kap 6 - Utvelgelse av informanter i kvalitative forskningsopplegg
Utvalgsstørrelse
Utvalgsstrategier
Rekruttering av informanter

Kap 7 - Observasjon
Når egner observasjon som metode seg
Hva kan observeres?
Observasjonens setting
Observasjonens faser
Tilgang til felten og settingen
Feltrelasjoner og feltroller
En typologi over feltroller
Mennesket som instrument
Dokumentering av observasjoner
Exit fra felten
Observatørens etiske ansvar
Observasjon ved testing av nettsider
Sammenfatning av observasjonsprosessen

Kap 8 - Kvalitative intervjuer og gruppesamtaler
Kvalitative intervjuer
Å intervjue betydningsfulle personer
Det kvalitattive intervjuet online
Bruak av sosiale medier i kvalitativ forskning
Mobil teknologi
Sammenfatning av den kvalitative intervjuprosessen
Gruppesamtaler
Gruppesamtaler gjennomført over Internett
Nettpaneler

Kap 9 - Datareduksjon, analyse og fortolkning av kvalitative data
Forholdet mellom analyse og fortolkning
Å arbeide med tekst

Kap 10 - Fenomenologisk analyse
Helhetsinntrykk og sammenfatning av meningsinnhold
Koder, kategorier og begreper
Kondensering
Sammenfatning

Kap 11 - Grounded theory
Å utvikle nye teorier med utgangspunkt i data
Grounded theory som metode
Fasene i grounded theory

Kap 12 - Etnografisk analyse
Beskrivelse
Analyse
Fortolkning

Kap 13 - Analyse i casestudier
Fasene i casestudier

Kap 14 - Historiefortelling
Narrativ analyse
Beretningsanalyse

Kap 15 - Språklig orienterte analyser
Diskursanalyse
Konversasjonsanalyse

Kap 16 - Evaluering av kvalitative undersøkelser
Pålitelighet (reliabilitet)
Troverdighet (begrepsvaliditet)
Overførbarhet (ekstern validitet)
Bekreftbarhet (objektivitet)

Kap 17 - Meningssammenhenger og kausalsammenhenger i kvalitativ analyse
Avsluttende kommentar: Kvalitativ analyse - kunst eller teknikk?


DEL III - KVANTITATIV TILNÆRMING - TALLENES TALE

Kap 18 - Hvem og hva skal forskeren undersøke? Enheter, variabler, verdier og målenivå
Hvem skal forskeren undersøke? Enheter
Hvem skal undersøkes - alle eller et utvalg?
Svarrespons og bortfallsanalyse
Hva skal vi undersøke? Variabler og verdier
Kodebok og datamatrise
Variablers målenivå
Sammensatte mål

Kap 19 - Datainnsamling ved hjelp av spørreskjema
Spørrskjemaets logikk
Spørreskjemaet må utformes slik at det kan gi svar på problemstillingene
Ulike grader av strukturering
Praktiske tips ved utforming av spørreskjemaer
Hva spør man om?
Hvis respondenten ikke er i stand til å svare
Bruk av skalaer
Fasene i utarbeidelse av spørreskjemaer
Hvor stort kan spørreskjemaet være?
Prestudie
Ferdigstilling og utsendelse
Purring

Kap 20 - Fordeling av én egenskap - univariat analyse
Data må forenkles
Tabeller og figurer
Hva er typisk? Middelverdi
Hvordan varierer fordelingen? Spredning
Form
Univariat analyse og målenivå

Kap 21 - Fordeling av to egenskaper - bivariat analyse
Krysstabeller
Avhengig og uavhengig variabel
Tabelltolkning
Sammenlikning av statistiske mål
Mål for samvariasjon - korrelasjon
Bivariat analyse og målenivå
Er sammenhenger kausale?

Kap 22 - Analyse av årsakssammenhenger - eksperiment og regresjonsanalyse
Kontroll for tredje variabel

Kap 23 - Regresjonsanalyse
Lineære sammenhenger
Beregning av en lineær sammenheng mellom to variabler - bivariat regresjonsanalyse
Hvordan får man en rett linje (lineær sammenheng)?
Regresjonslikningen og tolkningen av b0 og b1
Prediksjon
Residualer
Misnte kvadraters metode
Hvor god tilpasning gir regresjonsmodellen?
Standardisert og ustandardisert regresjonskoeffisient
Oppsummering bivariat regresjonsanalyse
Multippel regresjonsanalyse
Forutsetninger for regresjonsanalyse

Kap 24 - Eksperiment
Utgangspunktet
Kjennetegn
Ulike typer eksperimenter
Validitetstrusler
Eksempler på eksperimenter


DEL IV - SLUTNINGSSTATISTIKK: Å GENERALISERE FRA UTVALG TIL POPULASJON

Kap 25 - Beregning av sikkerhetsmargin for gjennomsnitt - estimering
Estimering
Normalfordelingskurven
Å estimere et gjennomsnitt i populasjonen ved hjelp av et gjennomsnitt i utvalget
Å estimere en prosentfordeling i populasjonen ved hjelp av prosentfordelingen i utvalget

Kap 26 - Beregning av forskjeller mellom grupper - hypotesetesting
Hypotesetesting
- Testing av differanser mellom gjennomsnitt - t-test
- Rapportering av resultater fra signifikanstesting
- Testing av sammenhenger i krysstabeller - khikvadrattesten
- Testing av sammenhenger mellom variabler - signifikanstest av korrelasjon
- Signifikanstesting av regresjonskoeffisienter

Kap 27 - Hvordan vurdere slutningsstatistikk?
Feilslutninger
Statistisk og innholdsmessig signifikans
Slutningsstatistikk og validitet


DEL V - AVSLUTTENDE METODEREFLEKSJON

Kap 28 - Kvalitativ og kvantitativ metode - forskjeller og likheter
Kritikk av kvantitative tilnærminger
Kvalitative og kvantitative data
Hermeneutisk sirkel - fortolkning
Metodetriangulering
Mindre holdbare kjennetegn ved kvalitative og kvantitative tilnærminger

Kap 29 - Å skrive faglige tekster
Skrivning som prosess
Nyttige hjelpemidler
Ulike sjangere
Gruppeskrivning
Disponering av innhold
Rapportering av semistrukturerte og ustrukturerte kvalitative forskningsopplegg
Skrivetekniske prinsipper
Skrivetekniske regler
Nyttige nettadresser

Ordliste

Vedlegg

Literatur

Stikkord


Utgitt i august 2011 (3. utgave)