Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

ISBN: 978-82-7935-367-6

Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter(e): Line Christoffersen, Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Inger Utne

Denne boken gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Boken dekker både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Forfatterne har en pragmatisk holdning til metoder, og framhever at det er formål og problemstilling som bestemmer hvilken framgangsmåte som bør benyttes når undersøkelser gjennomføres. Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning.


Line Christoffersen har en ph.d. i markedsføring fra Handelshøjskolen i København. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt forøkonomi og administrasjon, og underviser i forskningsmetode. Hun har tidligere arbeidet som kvalitativ konsulent i TNS Gallup og vært forskningsleder for kvalitativemetoder i Ipsos MMI. Hun har skrevet flere bøker om forskningsmetode.

Asbjørn Johannessen er sosiolog og førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus,Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag. Han har lang undervisningserfaringi samfunnsvitenskapelig metode, og har skrevet flere bøker om forskningsmetode.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo.Han er førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sosialfag,tidligere forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Han har undervist i forskningsmetode og kvantitativ metode ved Universitetet i Oslo,Høyskolen i Oslo og flere andre høyskoler i Norge. Han har publisert flere bøker og artikler om forskningsmetode og vitenskapsteori.

Inger Utne er utdannet sykepleier og har sykepleielærerutdanning fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har hovedfag i helsefag og en ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie. Hun har mange års erfaring fra undervisning av sykepleierstudenter på bachelor-, videreutdanning- og masternivå.


Del I Metoderefleksjon

Kapittel 1 Hva er forskning?
Teoretisering av hverdagserfaringer
Hva er sykepleieforskning?
Kvalitative og kvantitative metoder
Forskningsprosessen
Forberedelse
Datainnsamling
Dataanalyse
Rapportering

Kapittel 2 Virkeligheten, data og teori
Sykepleieforskningen studerer den praktiske virkeligheten
Data/empiri
Data er avhengig av forforståelse
Hvor pålitelige er data? Reliabilitet
Hvor relevant er data? Validitet
Teori som forenkling av virkeligheten
Teoretisk perspektiv
Begreper
Hypotese
Forholdet mellom data og teori

Kapittel 3 Fra tema til problemstilling
Undersøkelsens problemstilling
Nøkkelbegreper
Identifisering av nøkkelbegreper
Teoretisk definisjon
Dekomponering
Operasjonalisering
Formulering av problemstilling

Kapittel 4 Forskerens etiske og juridiske ansvar
Forskningsetiske prinsipper og retningslinjer
Forskningsetikk og bruk av Internett
Adgang til og bruk av personopplysninger
Meldeplikt og konsesjonsplikt i henhold til personopplysningsloven
Hvor skal prosjektene meldes? Hvor søker man konsesjon?
Samtykke til å delta i en undersøkelse
Samtykke når umyndige skal delta i forskning
Taushetsplikt og anonymitet
Adgang til taushetsbelagte personopplysninger

Del II Kvalitative metoder – tekstenes tale
Den hermeneutiske sirkel

Kapittel 5 Analyse av dokumenter og litteraturstudier
Hva er dokumentanalyse?
Vurdering av dokumenter
Ulike strategier for dokumentanalyse
Litteraturstudier
Litteratursøk etter kvalitative studier
Valg av database
Kvalitativ metaanalyse

Kapittel 6 Kvalitative intervjuer
Når egner intervjuer seg?
Én-til-én-intervjuet
Gruppesamtaler
Gjennomføring av intervjuer
Utforming av intervjuguide
Hvordan stille spørsmål i kvalitative intervjuer?
Dokumentering av intervjuet
Dokumentering av gruppesamtaler
Relasjonen mellom forsker og informant

Kapittel 7 Utvelgelse av informanter til kvalitative intervjuer
Utvalgsstrategier
Utvalgsstørrelse
Rekruttering av informanter

Kapittel 8 Observasjon
Når egner observasjon som metode seg?
Situasjonen – observasjonens setting
Forskerens ulike roller under observasjon
Teoretiske antakelser møter praksisfeltet
Faser i deltakende observasjon
Dokumentering av observasjoner
Observatørens etiske ansvar

Kapittel 9 Etnografi
Etnografi: å studere kulturer
Ulike modeller for gjennomføring av en etnografisk studie
Forskningsprosessen

Kapittel 10 Fenomenologisk metode
Fenomenologi: å forstå verden gjennom menneskene
Fenomenologisk fremgangsmåte
Forberedelse
Datainnsamling
Analyse og rapportering

Kapittel 11 Grounded theory
Grounded theory: å bygge teori fra data
Hva kjennetegner grounded theory?
Fasene i grounded theory
Fase 1: undersøkelsesdesign
Fase 2 og 3: datainnsamling, organisering og analyse av data
Fase 4: sammenligning med eksisterende litteratur
Rapportering

Kapittel 12 Casedesign
Casedesign: studiet av det spesifikke
Fasene i casedesign
Kapittel 13 Aksjonsforskning
Aksjonsforskning: når målet er endring
Fasene i aksjonsforsking

Del III Kvantitative metoder – tallenes tale

Kapittel 14 Hvem og hva skal forskeren undersøke?
Enheter, variabler, verdier og målenivå
Hvem skal forskeren undersøke? Enheter
Hvem skal undersøkes – alle eller et utvalg?
Populasjonen
Utvalg
Hva skal undersøkes? Variabler og verdier
Variablers målenivå
Nominalnivå
Ordinalnivå
Intervallnivå og forholdstallsnivå

Kapittel 15 Analyse av kvantitative data: univariat analyse
Tabeller og figurer
Hva er typisk? Middelverdi
Gjennomsnitt
Median
Modus
Hvordan varierer fordelingen? Spredning
Variasjonsbredden
Standardavvik
Univariat analyse og målenivå

Kapittel 16 Analyse av kvantitative data: bivariat analyse
Krysstabeller
Avhengig og uavhengig variabel
Tabelltolkning
Sammenligning av statistiske mål
Mål for samvariasjon – korrelasjon
Bivariat analyse og målenivå
Analyse av mange variabler
Beskrivende statistikk og slutningsstatistikk

Kapittel 17 Slutningsstatistikk
Sannsynlighetsutvalg og randomisering
Det grunnleggende problemet – utvalgsfeil og randomiseringsfeil
Statistisk usikkerhet
Sannsynligheten for å ha rett og å ta feil
Feil av type I og type II

Kapittel 18 Eksperimentelle forskningsdesign
Randomiserte kontrollerte forsøk
Kvasieksperiment

Kapittel 19 Ikke-eksperimentelle forskningsdesign
Tverrsnittsundersøkelser
Longitudinelle undersøkelser
Type data
Epidemiologiske undersøkelser

Kapittel 20 Metaanalyser

Kapittel 21 Akademisk skriving
Bachelor- og masteroppgaver
Skrivetekniske regler
Bruk av referanser
Eksempel på bruk av EndNote med APA (6th) stil og litteraturliste
Eksempel på bruk av EndNote med Chicago (16th B) stil og litteraturliste
Dokumentasjon av litteraturinnhenting
Essays

Litteratur
Register

 


Utgitt mars 2015
Forfattere
Line Christoffersen
Asbjørn Johannessen
Per Arne Tufte
Inger Utne