5. utgave av Introduksjon til IBM SPSS Statistics

ISBN: 978-82-7935-407-9

Denne boken er beregnet på «dummies», de som skal bruke SPSS og som har liten eller ingen erfaring med programmet, eller trenger en oppfrisking.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte

Denne boken er beregnet på «dummies», de som skal bruke SPSS og som har liten eller ingen erfaring med programmet, eller trenger en oppfrisking. Det er lagt vekt på å vise hvordan man skal kunne komme i gang med å bruke programmet og stegvis gjøre mer avanserte analyser.

IBM SPSS Statistics er særlig utformet for analyse av samfunnsvitenskapelig data, og det gis en kort introduksjon til grunnleggende begreper i samfunnsvitenskapelig metode. Deretter viser vi hvordan man kommer i gang med IBM SPSS Statistics, hvordan man lager kodebok og hvordan man legger inn data og ender opp med en datamatrise.

Analyser i SPSS begynner vanligvis med å se på hvordan observasjoner fordeler seg på én variabel – univariat analyse, og deretter undersøke hvordan enheter fordeler seg på to variable samtidig – bivariat analyse.

Vi viser også forskjellige måter å gjøre multivariate analyser på: lineær og logistisk regresjon, faktoranalyse og klyngeanalyse.


Asbjørn Johannessen er sosiolog og pensjonert førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og cand. polit. og dr. polit. i sosiologi fra UiO. Han er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet – storbyuniversitetet.

Begge har lang erfaring med undervisning i samfunnsvitenskapelig metode og har utgitt flere bøker om samfunnsvitenskapelig metode.


Innhold

 

Kapittel 1

Innhold i denne boken

 

Kapittel 2

Kort om grunnleggende metode

Hvem skal vi undersøke? Enheter

Hvem skal undersøkes – alle (populasjonen) eller et utvalg?

Hva skal undersøkes? Variabler og verdier

Variablers målenivå

Nominalnivå

Ordinalnivå

Intervallnivå og forholdstallnivå

Dikotome variabler

Kategoriske og kontinuerlige variabler

Å undersøke sammenheng mellom variabler – avhengig og uavhengig variabel  

Veldig kort om statistikk

Om resultater skal generaliseres fra utvalg til populasjon

 

Kapittel 3

Å komme i gang med SPSS

Tilgang til SPSS

Sentrale funksjoner

 

Kapittel 4

Kodebok og datamatrise

Kodebok

Datamatrise

Husk å lagre!

Å importere filer til SPSS fra andre programmer

 

Kapittel 5

Filformatene i SPSS, vanlige kommandoer og help

Datafilen

Output-filen

Syntax-filen

Menyvalg som går igjen i SPSS

Help

 

Kapittel 6

Univariat analyse – hvordan enhetene fordeler seg på én variabel

Frekvenstabeller

Å redigere tabeller

Grafikk

Statistiske mål

Sentraltendens

Spredning

 

Kapittel 7

Å endre data

Å endre verdier på variabler – «recode»

Omkode i syntax

Å lage nye variabler – «compute»Compute i syntax

Å velge spesielle grupper enheter – «select cases»

Å gjøre en stringvariabel om til en numerisk variabel

Variablenes rekkefølge i datamatrisen

Å slå sammen filer

Å lagre en fil med utvalgte variabler

 

Kapittel 8

Bivariat analyse – å undersøke sammenhenger mellom to variabler

Krysstabeller

Grafikk

Sammenlikning av gjennomsnitt

Korrelasjon

 

Kapittel 9

Slutningsstatistikk

Signifikanstesting av gjennomsnitt i ulike grupper

T-test

Khikvadrattesten

Signifikanstest for korrelasjon

Rapportering av signifikanstester

Statistisk og innholdsmessig signifikans

 

Kapittel 10

Regresjonsanalyse – å undersøke sammenhenger mellom mange variabler

Generelt om regresjonsanalyse

Lineær regresjonsanalyse

Forklart variasjon i avhengig variabel – R2

Multippel regresjonsanalyse

Ikke-linearitet

Multikollinearitet

Standardiserte og ustandardiserte helningskoeffisienter

Signifikanstesting av multippel lineær regresjon

Logistisk regresjon

Signifikanstesting ved logistisk regresjon

 

Kapittel 11

Faktoranalyse – å finne mønstre mellom variabler

Forutsetninger for å bruke faktoranalyse

Valg av variabler

Korrelasjonsmatrise

Å velge ut faktorer

Rotasjon

Å tolke resultatene

 

Kapittel 12

Klyngeanalyse (klusteranalyse)

Totrinns klyngeanalyse

K-means

Hierarkisk klyngeanalyse

Sammenlikning av løsningene

Litteratur


I salg fra 5. august 2022