5. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

ISBN: 978-82-7935-384-3

Denne boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 475
Rabatt
Forfatter(e): Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Line Christoffersen

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode har i en årrekke vært Norges mestselgende metodebok. Nå kommer den i 5. utgave 20. juni 2016.

Boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Boken dekker både kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign. Forfatterne har en pragmatisk holdning til metoder, og framhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken framgangsmåte som bør benyttes når studier skal gjennomføres.

Boken redegjør for de valg som kan gjøres i forskningsprosessen, og hvordan en undersøkelse kan designes fra idé til rapportering og presentasjon av resultatene. Den gir mange praktiske tips og er rik på eksempler. Det er ikke nødvendig å ha spesielle forkunnskaper om forskningsmetode for å ha utbytte av boken.

 5. utgaven inneholder et nytt kapittel om dokumentanalyse og litteraturstudier, og et om regresjonsanalyse. For øvrig er teksten gjennomgående bearbeidet og oppdatert.


Asbjørn Johannessen er sosiolog og knyttet til Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har lang undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, har bakgrunn som forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Senter for profesjonsstudier (SPS), og har undervist i  orskningsmetode ved Universitetet i Oslo og en rekke høgskoler i Norge.

Line Christoffersen har en ph.d. i markedsføring fra Handelshøjskolen i København. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen i Oslo, og underviser i forskningsmetode. Hun har tidligere arbeidet som kvalitativ konsulent i TNS Gallup og vært forskningsleder for kvalitative metoder i IPOS MMI.

Alle forfatterne har skrevet flere bøker om samfunnsvitenskapelig metode.


DEL I – METODEREFLEKSJON

Kapittel 1
Hverdagskunnskap og forskning
- Teoretisering av hverdagserfaringer
- Hva er samfunnsvitenskapelig metode?
- Forskjell mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap
- Kvalitativ og kvantitativ metode
- Forskningsprosessen
Forberedelse
Datainnsamling
Dataanalyse
Rapportering

Kapittel 2
Virkeligheten, data og teori
- Samfunnsvitenskapens studieemne - den sosiale virkeligheten
- Data/empiri
Harde og myke fakta – hard og myk virkelighet
Data er avhengig av hva forskeren er interessert i
Data er avhengig av forforståelse
Hvor pålitelig er data? Reliabilitet
- Teori som forenkling av virkeligheten
Teoretisering som vitenskapelig aktivitet
Kjennetegn ved teorier
- Teoretisk perspektiv
- Begreper
- Hypotese
- Forholdet mellom empiri og teori

Kapittel 3
Fra tema til problemstilling
- Ontologisk og epistemologisk perspektiv
- Undersøkelsens faglige utgangspunkt
- Undersøkelsens formål
- Undersøkelsens problemstilling
- Nøkkelbegreper
Identifisering av nøkkelbegreper
Begrepsmessig arkeologi
Teoretisk definisjon
Dekomponering
Operasjonalisering
Indikatorer
- Formulering av problemstilling
- Datas relevans – validitet
Begrepsvaliditet

Kapittel 4
Gjennomføring av undersøkelser - forskningsdesign
- Hva er forskningsdesign?
- Tverrsnittsundersøkelser
- Longitudinelle undersøkelser
Tidsserieundersøkelser
Panelstudier
kohortundersøkelser
- Eksperiment
- Kvasieksperiment
- Evaluering
- Kvalitative designer
- Fenomenologi
- Grounded theory
- Etnografisk design
- Casedesign

Kapittel 5
Forskerens etiske og juridiske ansvar
- Forskningsetiske prinsipper
- Forskningsetiske retningslinjer
- Forskningsetikk og bruk av Internett
- Adgang til og bruk av personopplysninger
Meldeplikt og konsesjonsplikt i henhold til personopplysningsloven
- Hvor skal prosjektene meldes? Hvor søker man konsesjon?
- Samtykke til å delta i en undersøkelse
- Taushetsplikt og anonymitet
Adgang til taushetsbelagte personopplysninger

DEL II - KVALITATIV TILNÆRMING - TEKSTENES TALE

Kapittel 6
Dokumentanalyse og litteraturstudier
- Hva er dokumentanalyse?
- Vurdering av dokumenter
- Ulike strategier for dokumentanalyse
- Litteraturstudier
- Litteratursøk etter kvalitative studier
- Kvalitativ metaanalyse

Kapittel 7
Utvelgelse av informanter i kvalitative undersøkelser
- Utvalgsstørrelse
- Utvalgsstrategier
- Rekruttering av informanter
Tidsperspektiv

Kapittel 8
Observasjon
- Når egner observasjon som metode seg
- Sitasjonen – observasjonens setting
- Forskerens roller under observasjon
- Teoretiske antakelser møter feltet
- Elementer i deltakende observasjon
- Dokumentering av observasjoner
- Observatørens etiske ansvar

Kapittel 9
Kvalitative intervjuer og gruppesamtaler
- Når egner intervjuer seg?
- Én-til-én-intervjuet
- Gruppesamtaler
- Gjennomføring av intervjuer
- Utforming av intervjuguide
- Hvordan stille spørsmål i kvalitative intervjuer?
- Dokumentering av intervjuet
Dokumentering av gruppesamtaler
- Relasjonen mellom forsker og informant


Kapittel 10
Datareduksjon, analyse og fortolkning av kvalitative data
- Forholdet mellom analyse og fortolkning
- Å arbeide med tekst
Å organisere og dele inn i kvalitative data
Tverrsnittbasert og kategorisk inndeling av data
Kontekstuell dataorganisering
Bruk av diagrammer og tabeller

Kapittel 11
Fenomenologisk analyse
Forberedelse
Datainnsamling
Analyse og rapportering

Kapittel 12
Grounded theory
- Å utvikle nye teorier med utgangspunkt i data
- Grounded theory som metode
- Fasene i grounded theory
Fase 1: Undersøkelsesdesign
Fase 2-4: Datainnsamling, organisering og analyse av data
Fase 5: Sammenlikning med eksisterende litteratur
Fase 6: Rapportering

Kapittel 13
Etnografisk analyse
- Ulike modeller for gjennomføring av etnografisk studie
- Forskningsprosessen

Kapittel 14
Casedesign
- Casedesign: studiet av det spesifikke
- Fire designstrategier for casedesign
- Fasene i casedesign

Kapittel 15
Historiefortelling - narrativ analyse

Kapittel 16
Språklig orienterte analyser
- Diskursanalyse
- Konversasjonsanalyse

Kapittel 17
Evaluering av kvalitative undersøkelser
- Pålitelighet (reliabilitet)
- Troverdighet (intern validitet)
- Overførbarhet (ekstern validitet)
- Bekreftbarhet (objektivitet)

Kapittel 18
Meningssammenhenger og kausalsammenhenger i kvalitativ analyse
- Avsluttende kommentar: kvalitativ analyse - kunst eller teknikk?

DEL III - KVANTITATIV TILNÆRMING - TALLENES TALE

Kapittel 19
Hvem og hva skal forskeren undersøke? Enheter
- Hvem skal forskeren undersøke? Enheter
- Hvem skal undersøkes - alle eller et utvalg?
Populasjon
Utvalg
- Svarrespons og bortfallsanalyse
- Hva skal undersøkes? Variabler og verdier
- Kodebok og datamatrise
- Variablers målenivå
Nominalnivå
Ordinalnivå
Intervallnivå og forholdstallsnivå
Andre inndelinger
- Sammensatte mål

Kapittel 20
Datainnsamling ved hjelp av spørreskjema
- Spørreskjemaets logikk
- Spørreskjemaet må utformes slik at det kan gi svar på problemstillingene
- Ulike grader av strukturering
- Praktiske tips ved utforming av spørreskjemaer
- Hva spør man om?
- Hvis respondenten ikke er i stand til å svare
- Bruk av skalaer
- Fasene i utarbeidelse av spørreskjemaer
Første fase: åpenhet/kreativitet
Andre fase: strukturering
Tredje fase: utseende (layout)
Hvor stort kan spørreskjemaet være?
Prestudie
Ferdigstilling og utsendelse
Purring


Kapittel 21
Fordeling av én egenskap - univariat analyse
- Data må forenkles
- Tabeller og figurer
- Hva er typisk? Middelverdi
Gjennomsnitt
Medianen
Modus
- Hvordan varierer fordelingen? Spredning
Variasjonsbredden
Kvartiler og kvartildifferanse
Standardavviket
- Form
- Univariat analyse og målenivå

Kapittel 22
Fordeling av to egenskaper - bivariat analyse
- Krysstabeller
- Avhengig og uavhengig variabel
- Tabelltolkning
- Sammenlikning av statistiske mål
Mål for samvariasjon - korrelasjon
- Bivariat analyse og målenivå
- Er sammenhenger kausale?

Kapittel 23
Regresjonsanalyse
- Analyse av årsakssammenhenger – eksperiment og statistisk kontroll
- Kontroll for tredje variabel
- Design for årsaksanalyser
- Enkel regresjonsanalyse
Lineær sammenheng
Beregning av en lineær sammenheng
mellom to variabler – enkel regresjonsanalyse
- Multippel regresjonsanalyse
Prediksjon
Residualer
Modelltilpasning
Omkoding av kategoriske variabler til dummyvariabler
Multippel regresjonsmodell for årsinntekt
Interaksjonseffekt


DEL IV - SLUTNINGSSTATISTIKK: Å GENERALISERE FRA UTVALG TIL POPULASJON

Kapittel 24
Beregning av sikkerhetsmargin – estimering
- Estimering
- Normalfordelingskurven
- Å estimere et gjennomsnitt i populasjonen ved hjelp av et gjennomsnitt i utvalget
- Å estimere en prosentfordeling i populasjonen ved hjelp av prosentfordelingen i utvalget

Kapittel 25
Beregning av forskjeller mellom grupper – hypotesetesting
- Hypotesetesting
- Testing av differanser mellom gjennomsnitt – t-test
- Rapportering av resultater fra signifikanttesting
Testing av sammenhenger i krysstabeller – khikvadrattesten
Testing av sammenhenger mellom variabler – signifikanstest av korrelasjon

Kapittel 26
Hvordan vurdere slutningsstatistikk?
- Feilslutninger
- Statistisk og innholdsmessig signifikans
- Slutningsstatistikk og validitet

Kapittel 27
Å skrive faglige tekster
- Skrivning som prosess
- Nyttige hjelpemidler
- Ulike sjangere
- Gruppeskrivning
- Disponering av innhold
- Rapportering av semistrukturerte og ustrukturerte kvalitative forskningsopplegg
- Skrivetekniske prinsipper
Forside
Tittelside
Forord
Innholdsfortegnelse
Sammendrag
Sidenummereringering
Kapitteloverskrifter
Fortløpende tekst
- Skrivetekniske regler
Bruk av referanser
Fotnoter
Tabeller og figurer
Vedlegg
Litteraturliste
- Nyttige nettadresser

Ordliste

Vedlegg 1
Resultater av trening på empatisk kommunikasjon

Vedlegg 2
Forholdet mellom z-skår og andeler (proporsjoner) som ligger under/over mulige z-skårer

Vedlegg 3
To typer statistikk
- Beskrivende statistikk
- Slutningsstatistikk

Litteratur

Stikkord

 


Utgitt 20. juni 2016 (5. utgave)

Forfattere
Asbjørn Johannessen
Per Arne Tufte
Line Christoffersen