Introduksjon til SPSS

ISBN: 978-82-7935-282-2

Denne boken er beregnet på ”dummies”, det vil si de som skal bruke SPSS og som har liten eller ingen erfaring med programmet, eller eventuelt trenger oppfrisking. Det er lagt vekt på å vise hvordan man skal kunne komme i gang med å bruke programmet, og stegvis gjøre mer avanserte analyser.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 325
Rabatt
Forfatter: Asbjørn Johannessen

Denne boken er beregnet på ”dummies”, det vil si de som skal bruke SPSS og som har liten eller ingen erfaring med programmet, eller eventuelt trenger oppfrisking. Det er lagt vekt på å vise hvordan man skal kunne komme i gang med å bruke programmet, og stegvis gjøre mer avanserte analyser.

Boken starter med å vise hvordan man kan samle inn data på egen hånd, nærmere bestemt hvordan spørreskjema kan utformes. Dette blant annet med henblikk på at det tilpasses innlegging i SPSS – å lage kodebok, og hvordan man legger inn data.

SPSS er særlig utformet for analyse av samfunnsvitenskapelige data, og det gis en kort introduksjon til grunnleggende begreper i samfunnsvitenskapelig metode.

Analyse i SPSS begynner vanligvis med å se hvordan observasjoner fordeler seg på én variabel (frekvenstabeller og ulike statistiske mål), og deretter undersøke hvordan de fordeler seg på to variabler samtidig (blant annet krysstabeller og korrelasjonsmål).

Boken avsluttes med å vise hvordan det kan gjøres analyser med mange variabler samtidig: lineær og logistisk regresjon.


Asbjørn Johannessen er sosiolog og førstelektor ved Høgskolen i Oslo. Han har lang undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode. Han har skrevet \"Introduksjon til SPSS\", 
Å forstå samfunnsforskning (sammen med Per Arne Tufte og Pål Veiden), Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode og Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. (De to siste bøkene sammen med Line Christoffersen og Per Arne Tufte).


Kapittel 1 - Hvordan bruke denne boken?
Å samle inn data på egen hånd
Elementær metodekunnskap
Å legge inn egne data
Å analysere data

Kapittel 2 - Å samle inn data for analyse i SPSS - utarbeiding av spørreskjema
Praktiske tips ved utforming av prekodede spørreskjemaer
Hvis respondenten ikke er i stand til å svare
Bruk av skalaer
Fasene i utarbeiding av spørreskjemaer
Hvor stort kan spørreskjemaet være?
Prestudie
Ferdigstillelse og utsendelse
Meldeplikt og konsesjonsplikt i henhold til personopplysningsloven
Purring

Kapittel 3 - Litt grunnleggende metode
Hva er data?
Hvem skal vi undersøke? Enheter
Hva skal undersøkes? Variabler og verdier
Variablers målenivå
Å undersøke sammenheng mellom variabler - avhengig og uavhengig variabel
Veldig kort om statistikk
Kort om design

Kapittel 4 - Før analyse - å starte SPSS, lage kodebok og registrere data
Å starte SPSS
Å registrere spørreskjemaet - kodeboken
Å registrere svarene i spørreskjemaene - datamatrisen
Husk å lagre!
Å sjekke for feil i datafilen
Å få oversikt over datafilen - filinformasjon

Kapittel 5 - Filformatene i SPSS, vanlige kommandoer og Help
Datafilen
Output-filen
Syntax-filen
Å arbeide med filene i SPSS
Menyvalg som går igjen i SPSS
Hvis du trenger hjelp
Overføring av filer fra Excel

Kapittel 6 - Univariat analyse - hvordan enhetene fordeler seg på én variabel
Frekvenstabeller
Å redigere tabeller samt eksportere dem til andre programmer
Grafikk
Statistiske mål

Kapittel 7 - Å endre data/informasjon
Å endre verdier på variabler - recode
Å lage nye variabler - compute
Å velge spesielle grupper enheter - select cases
Variablenes rekkefølge i datamatrisen
Å slå sammen filer
Å lagre en fil med utvalgte variabler

Kapittel 8 - Bivariat analyse - å undersøke sammenhenger mellom to variabler
Krysstabeller
Grafikk
Sammenligning av gjennomsnitt
Korrelasjon

Kapittel 9 - Slutningsstatistikk
Signifikanstesting av gjennomsnitt i ulike grupper
Signifikanstest for korrelasjon
Rapportering av signifikanstester
Statistisk og innholdsmessig signifikans

Kapittel 10 - Regresjonsanalyse - å undersøke sammenhenger mellom mange variabler
Generelt om regresjonsanalyse
Lineær regresjonsanalyse
Multippel regresjonsanalyse
Logistisk regresjon
Signifikanstesting ved logistisk regresjon

Kapittel 11 - Faktoranalyse - å finne mønstre mellom variabler
Forutsetninger for å bruke faktoranalyse
Valg av variabler
Korrelasjonsmatrise
Å velge ut faktorer
Rotasjon
Å tolke resultatene

Litteratur
Stikkord


Utgitt i desember 2009 (4. utgave)