Vitenskap i praksis

ISBN: 978-82-7935-325-6

Vitenskap i praksis gir en innføring i samfunnsforskning, men bør også være aktuell for studenter og forskere i fysisk-biologiske og språkvitenskapelige fag. Boken gir en innføring i forskning på kvantifiserte og kvalitative data, bruk av bilder og metaforer i forskning og talehandling som analyseenhet i diskurser.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: Thorvald Gran

Å forske er å gå inn i verden, i både de fysisk-biologiske, språklige og sosiale aspektene av verden, med spørsmål om hvordan ting er, har vært og henger sammen. Spørsmålene, med sine kategorier og forutgående antakelser krever metodisk arbeid, en plan for å samle og bearbeide materiale opp mot spørsmålene. Dette er en bok om forskning i praksis, med fokus på metoden i utvalgte studier – fra spørsmålstillingen til valide og tillitvekkende data. Alle fasene i forskningen krever metodisk arbeid.

Bokens nøkkelbegrep er talehandlingens skapende kraft i forskningen, uansett disiplin og i formingen av det sosiale, der hvor det er kollektive intensjoner. Den gir en innføring i forskning på kvantifiserte og kvalitative data, bruk av bilder og metaforer i forskning og talehandling som analyseenhet i diskurser. Boken gir en innføring i case- eller tilfellestudier, bruk av booleansk algebra og i historisk metode, med eksempler fra forskning på nasjonsbygging og industrialisering i Norge.

Vitenskap i praksis gir en innføring i samfunnsforskning, men bør også være aktuell for studenter og forskere i fysisk-biologiske og språkvitenskapelige fag. Ingen kommer utenom talehandlinger.


Thorvald Gran er professor i statsvitenskap ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.


Innhold Figurer Tabeller Prolog Eikebladet Kapittel 1 Formål, innretting og orden Bokas orden DEL I – Problem og metode Kapittel 2 Forskning på natur, språk og samfunn Forskning på tvers av disiplinene Forskning er arbeid Kapittel 3 Metodefeltet Kvalitative metoder Typer fakta, Searles faktahierarki Kvantitative metoder Mangfold i tema, mangfold i metode Forskning og vitenskap Krav til vitenskapelige utsagn Formingen av det sosiale Tilpasningsretning Fra talehandlinger via institusjoner til rasjonelle, fornuftige handlinger Sosiale fakta overskrider positivismen Kapittel 4 Klassikere om metode Marx’ kapitalanalyse Problemstillingen, metoden og funnene Nærmere om Marx’ metode a) enhet og motsetning i relasjoner b) fra overflate til kjerne, fra kjerne til overflate c) skillet mellom forskning og fremstilling Max Weber Handling er verdiforankret Fare for sirkler Kapittel 5 Metoden i praktisk samfunnsforskning Handlingsmuligheter Tekstanalyse Fra problem til prosess Diskursanalyse Modeller Lover for samfunnsutvikling fins ikke Empirisk forskning Kunnskapsspesialister Kapittel 6 Billedproduksjon og metaforer i samfunnsforskning Vitenskap og kunst Vitenskapen i van Goghs innsats Kunst i samfunnsforskningen? Funksjoner og kunst Kreativitet Metaforer som foreningen av kunst og vitenskap? Metaforer i organisasjonsteorien Metaforiske organisasjoner Billedproduksjon i statsvitenskapen Forskningsmodeller i sosiologien Hendelser og formende prinsipper Forskning på relasjoner mellom mennesker Om bildene i forskningen DEL II – Atskillelse og spesialisering Kapittel 7 Metodefeltet Kvalitative og kvantitative metoder Hendelser og egenskaper ved enheter Overflaten er viktig Ontologisk sosiale og harde fakta Relasjoner og fellesskap Oppsummering Kapittel 8 Kvalitativ metode: diskursanalyse To norske tekster om kvalitativ metode Intensjonalitet og institusjonsutvikling Den språklige vendingen i samfunnsfagene Grønmos dokumentanalyse Thagaards diskursanalyse Språk og diskursnivåer Talehandlinger: tale og tekst som handling Lokusjon Hermeneutikk Fem prototypiske talehandlinger Talehandling: intensjon og virkning Argumentasjon Searle om begrunnelser og rasjonalitet Rasjonalitet som type handling: nyttemaksimering Rasjonalitet i praksis Argumentasjon for synspunkter, dokumentasjon av fakta Toulmins argumentasjonsmodell Teksters autoritet Kapittel 9 Kvantitative metoder Forskningens innretning Variabelstudier Det ordinale målenivået Kapittel 10 Variabelstudier: enveis-, toveis- og flerveisanalyser Enveisanalyse Standardavvik, metriske variabler Fordelingsuttrykk på nominal- og ordinalnivå Lorenz-kurven Toveisanalyse Samvariasjon Prosentuering Forventete celleverdier, ingen samvariasjon Parvise sammenlikninger Tilfeldige utvalg, signifikante fordelinger Korrelasjon Flerveisanalyse Modeller Stianalyse DEL III – Forening og helhet Kapittel 11 Tilfellestudier Hendelser Ragins fire typer av samfunnsforskning Ragins komparative tilfellestudier Betingelser for småbedrifters overlevelse i Bergen Ragin om varierende medlemskap i mengder Begrep i den boolske algebraen Metoder i en T-studie: statlig organisasjon og økonomisk utvikling Forskningsoppgavens kontekst Problemstillingen Metode Funn Komparasjon Kapittel 12 Historisk metode Tid Eksistens og forklaring Kilder Kilders representativitet Levninger og beretninger Symbolske kilder Førstehånds og annenhånds kilder – primære og sekundære kilder Historikere om den norske nasjonen Narrasjon og synteser Synteser er av det gode Systematisk analyse kjennetegner boka Sammenlikning gir resultater (a) Økonomiske forhold (b) Politiske forhold Hva leter forfatterne etter? Hva sier forfatterne om metoden? Den økonomiske analysen i bunnen Er staten bygd på fellesviljen i folket? Er vi et folk – vi med? Kapittel 13 Konklusjon Metodepluralismen i forskning på harde og sosiale fakta Sannhetskriteriet Realismen Sosiale fakta Normativitet i forskning Metodepluralisme Kunnskap og handling Usikkerhet, tvil, handling som overskridelse Institusjoner Vitenskap i praksis, et globalt fellesprosjekt Referanser Navneregister Saksregister


Utgitt i november 2012