Demokratiets sorte hull

ISBN: 82-7935-024-1

Om spenninger mellom velferdsstat og demokrati i ulike typer profesjonell praksis. Velferdsstaten er en imponerende oppfinnelse med mål om å skape likeverdige livsvilkår for alle. Midlet er omfordeling, regulering og profesjonell intervensjon.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 367
Rabatt
Forfatter: Erik Oddvar Eriksen

Velferdsstaten er en imponerende oppfinnelse med mål om å skape likeverdige livsvilkår for alle. Midlet er omfordeling, regulering og profesjonell intervensjon. Imidlertid kan dette kollidere med det demokratiske mål om frihet og selvstyring. Kritikken går på at velferdsstaten er teknokratisk fordi profesjoner og administrative organer fordeler goder og byrder uten medvirkning fra berørte parter. I kjølvannet følger paternalisme: Fremmede instanser bestemmer hva det gode liv er for den enkelte. Ofte er profesjonene skyteskiven for kritikken. De er velferdsstatens agenter og kommer i en problematisk stilling mellom fag og politikk.

I denne boka identifiseres spenninger mellom velferdsstat og demokrati i ulike typer profesjonell praksis. Det påvises at frontlinjebyråkrater tar stilling til politiske spørsmål på utenomfaglige og ikke-rettslige premisser. Dette reiser dilemmaer og skismaer som det ikke finnes enkle løsninger på, fordi de angår problemet med å forene frihet og likhet. Spenningen kan neppe oppheves, men kan avhjelpes gjennom nye former for medvirkning og offentlig debatt. Ved å etablere organer hvor berørte parter kan delta og påtale feil og mangler, sette ord på krenkelser og ydmykelser, kan systemer og programmer endres. Her ligger også kimen til nye problemløsningsmodeller i skjæringsflaten mellom stat og sivilt samfunn. Det spørres også om nye former for gjensidig dialog kan reparere den tillitssvikten som de profesjonelle er utsatt for. Endelig analyseres problemet med den spesielle varianten av teknokrati vi har med å gjøre når tekniske prosedyrer, heller enn menneskelige overveielser, avgjør hvem som skal få hva. Dette gjelder de nye styringssystemer for økt effektivitet i offentlig sektor som ofte benevnes New Public Management.

Boka er beregnet for universitets- og høyskolestudenter og er særlig relevant for profesjonsstudier på høyere nivå.


Erik Oddvar Eriksen er dr.philos, professor ved Arena, Universitetet i Oslo, og professor II ved Senteret for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. Han har tidligere bl.a. vært forskningsleder ved LOS-senteret i Bergen. 

Innhold

I INNLEDNING
Velferdsstat og teknokrati


Kap. 1 Teknokrati og samfunnsstyring 
Ekspertveldets dimensjoner 
Skjønn og kontroll
Fra techne til teknokrati 
Orden og konsistens
Krav om riktige beslutninger 
Sosialteknokrati
Tillit som en knapp ressurs 
Prosedyrerasjonalitet 
Regulering eller integrasjon? 
Behov og rettferdighet
Den nye diskurs
Behov og rettferdighet


II PROFESJON OG TEKNOKRATI

Kap. 2 Frontlinjebyråkratene mellom fag og politikk 
Det teknokratiske mistak
Vitenskapelig rasjonalitet 
Den juridiske handlingsmodell
Den medisinske handlingsmodell 
Taus kunnskap og spørsmålet om det rette 
Etisk skolering som botemiddel 
Det normative kompleks 
Orden og rasjonalitet 
Fra substansiell til prosedural kunnskap 
Anvendelsesdiskurser 
Etikk eller demokrati? 
Sluttkommentar

Kap. 3 Tillitssvikt og tillitsreparasjon i profesjonell praksis 
Innledning
Fag og politikk 
Profesjon og rasjonalitet 
Kunnskapsoptimismen 
Politisering og radikalisering 
Den nye refleksivitet 
Tillit på spill 
Vitenskapeliggjøring og instrumentalisering 
Yrkesetikk og remoralisering 
Samarbeid og deliberasjon
Deliberativ tillitsreparasjon
Desisjonisme og teknokrati
Det offentlige resonnement
Sterke og svake offentligheter

Kap. 4 Legitimeringsproblemer i barnevernet? 
Innledning
Privat/offentlig 
Retten og barnets beste 
Fagkunnskapens grenser 
Det normative kompleks 
Kontekst og situasjon 
Prosedural rettssikkerhet 
Barneverntjenesten og fylkesnemnda 
Er berørte parter inkludert? 
En godt opplyst sak? 
Deliberative organer 
Kompetanseutjevning? 
Avslutning 
Appendiks I Barnevern, vitenskap og politikk
Appendiks II Barneloven bør endres!


III VELFERDSSTAT OG DEMOKRATISK STYRING

Kap. 5 Styring av helsevesenet: regulering eller integrering?
En ustyrlig sektor? 
De gode gjerningers logikk 
Regulatorrollen 
Utilsiktede konsekvenser 
Det etiske trauma 
De presserende valg 
Integratorrollen og det pressevridde samfunn
Offentlig deliberasjon 
Diskurs på tvers 
Den helsepolitiske diskurs 
Behovet for politisk styring 
Ekskurs: Hvem skal prioritere? 
Sluttbemerkning


Kap. 6 Solidaritet, effektivitet, frihet Innledning Solidaritetsdiskursen 
Om velferdsstatens normative grunnlag
Effektivitetsdiskursen 
Frihetsdiskursen 
Et anstendig samfunn 
Verdig trengende
Frihet eller likhet? 
Rettsmediets grense 
Spenningen mellom demokrati og velferdsstat 

Kap. 7 Hvem skal ha hva? 
Innledning 
Statsborgerkvalifiseringspolitikk 
Reformtenkningen 
Management-filosofien 
Kunde, bruker eller statsborger? 
Teknokrati eller offentlig debatt? 
Prioriteringsbehovet 
Deliberativ rettferdiggjørelse 
Behovsevaluering 
Verbalisering og offentliggjøring 
Offentlig argumentasjon 
Indirekte styring

IV EPILOG

Noter 
Litteratur
Stikkord


Om spenninger mellom velferdsstat og demokrati i ulike typer profesjonell praksis.