Det nære demokratiet

ISBN: 978-82-7935-276-1

Boken sammenligner lokaldemokratiets virkemåte i store og små kommuner. Det er i lokalpolitikken at folk flest gjør erfaringer med demokratiet. Og det er bare lokalt at flere enn en liten elite får muligheten til selv å drive med politikk.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: (red.) Jo Saglie

Det er i lokalpolitikken at folk flest gjør erfaringer med demokratiet. Og det er bare lokalt at flere enn en liten elite får muligheten til selv å drive med politikk. Det kommunale landskapet er likevel mangfoldig, fra Oslo med over en halv million innbyggere til øysamfunn, fjorder og fjellbygder med noen få hundre.

"Det nære demokratiet" sammenligner lokaldemokratiets virkemåte i store og små kommuner, og kontrasterer dessuten det lokale demokratiet med det nasjonale. Utgangspunktet er Lokaldemokratiundersøkelsen som ble gjennomført ved kommune- og fylkestingsvalget i 2007. Første halvdel av boka handler om selve lokalvalget: om valgdeltakelse, velgervandringer og valgkamp. Det er ved valg at innbyggerne gir politikken retning de neste fire årene. Er det genuint lokale saker som står på dagsordenen, eller er lokalvalgene dominert av rikspolitikken? Like viktig er det som skjer mellom valgene, både blant folkevalgte og innbyggere. Bokas andre halvdel tar for seg lokal deltakelse og representasjon. Et sentralt spørsmål er hva som skaper tillit, engasjement og deltakelse.

"Det nære demokratiet" belyser aktuelle lokaldemokratiske problemstillinger, som felles valgdag for lokal- og riksvalg, kommunesammenslåing og oppgavedeling mellom stat, fylke og kommune. Boka henvender seg særlig til forskere, studenter og lokalpolitisk aktive, men vil også være av interesse for alle som er opptatt av lokaldemokratiets utvikling.


Jo Saglie er dr.polit. (statsvitenskap) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. 


Kapittel 1
Innledning: Demokrati på nært hold
Av Jo Saglie

Kapittel 2
Lokal orientering og høyredreining: Lokalvalget 2007
Av Tor Bjørklund

Kapittel 3
Fra budsjettkamp til valgutfall: Lokalvalget i Kåfjord
og Lyngen kommuner
Av Nils Aarsæther og Hilde Bjørnå

Kapittel 4
Få deltok, mange ble valgt: Innvandrerne og valget 2007
Av Johannes Bergh og Tor Bjørklund

Kapittel 5
Lokal opinionsdanning? Deltakere, dagsorden og
styringsnivåer i lokal valgdebatt
Av Bjørn Ervik

Kapittel 6
Nasjonalt fokus i lokalvalgkamp? Om velgernes
lokalpolitiske mediemiks
Av Rune Karlsen

Kapittel 7
Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter
Av Johannes Bergh og Tor Bjørklund

Kapittel 8
Å delta eller ikke – det er spørsmålet: Lokalvalgene 1995–2007
Av Per Arnt Pettersen og Lawrence E. Rose

Kapittel 9
Ensaksdeltakelse: om underskriftskampanjer og politikerkontakt 
Av Tor Bjørklund og Jo Saglie

Kapittel 10
Hvorfor delta i lokalpolitikken – og hvorfor ikke?
Av Jo Saglie

Kapittel 11
Lokaldemokratiets grunnvoll: Innbyggernes politiske
interesse og kompetanse
Av Lawrence E. Rose og Per Arnt Pettersen

Kapittel 12
Lokaldemokratiets omdømme: Hvordan står det til?
Av Lawrence E. Rose og Per Arnt Pettersen

Kapittel 13
Representantroller i et reformert lokaldemokrati 
Av Lars Chr. Monkerud, Jo Saglie og Signy Irene Vabo

Kapittel 14
Hvorfor tar kommunene imot «de fremmede»?
Eliter og lokal skepsis 
Av Anton Steen

Kapittel 15
Gråhåret makt og kommunale budsjetter: De eldre må stole på seg selv 
Av Jørn Rattsø og Rune Sørensen

Kapittel 16
Avslutning: Det lokale i flernivådemokratiet
Av Jo Saglie


Utgitt i august 2009