Det norske flernivådemokratiet

ISBN: 978-82-7935-321-8

Denne boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 1
Rabatt
Forfatter: Jo Saglie, Marit Reitan, Eivind Smith

Forholdet mellom lokaldemokrati og nasjonal styring står sentralt i debatten om hvilken rolle kommunene skal ha. Samtidig som mange politiske partier tar til orde for desentralisering av forvaltning og politisk beslutningsmyndighet, har staten sterke styringsambisjoner. Dette gjelder ikke minst i velferdspolitikken, der kommunene står for mye av tjenesteytingen.

Denne boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.

Boken inneholder både generelle bidrag og nærstudier av eldreomsorg og naturvern. Den bringer sammen perspektiver fra tre ulike forskningstradisjoner: rettsvitenskap samt statsvitenskapelig forskning om partier og om offentlig politikk og administrasjon. Boken vil være av interesse for alle som er opptatt av demokratiets vilkår i stat og kommuner, ikke minst forskere og studenter i relevante fag.


Marit Reitan er dr.polit. (statsvitenskap) og professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Jo Saglie er dr.polit. (statsvitenskap) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Eivind Smith er dr.juris (rettsvitenskap) og professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.


Innledning
Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra 
Av Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith

Kapittel 1
En naturlov? Om kommunenes plass på bunnen av
forvaltningshierarkiet 
Av Eivind Smith

Kapittel 2
Kommunene og statsforvaltningen – selvstyre og
underordning i særlovgivningen 
Av Sigrid Stokstad

Kapittel 3
Tiltakende statlig styring av kommunesektoren
– også på eldreområdet? 
Av Signy Irene Vabo

Kapittel 4
Sykehjem til alle? Om nasjonale partipolitiske mål
og lokale tilpasninger 
Av Gro Sandkjær Hanssen og Signy Irene Vabo

Kapittel 5
Staten, kommunene og Trillemarka: lokal mobilisering
forankret i nasjonale politiske konfliktlinjer 
Av Marit Reitan og Frank Egil Holm

Kapittel 6
Strid i strandsonen – en analyse av konfliktlinjene mellom
nasjonalt og kommunalt nivå i naturvernpolitikken 
Av Mari Holteberg Vold og Marit Reitan

Kapittel 7
Partiene mellom kommune og stat – organisatorisk bindeledd
eller «missing link»? 
Av Elin Haugsgjerd Allern og Jo Saglie

Kapittel 8
Knutepunktet i partiene: fylkespartienes rolle(r) 
Av Jo Saglie og Erik Aarebrot

Kapittel 9
Annenordens argumenter for annenordens valg? 
Av Bjørn Ervik

Kapittel 10
KS i det norske flernivådemokratiet 
Av Gro Sandkjær Hanssen, Jo Saglie og Eivind Smith

Avslutning
Nasjonal styring og lokal autonomi i flernivådemokratiet 
Av Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith
Om forfatterne


Utgitt juni 2012