Et robust lokaldemokrati

ISBN: 978-82-7935-342-3

Denne boken er en statusrapport lokalvalget i 2011. Valget ble gjennomført i en spesiell situasjon, bare syv uker etter at Norge var blitt rammet av et grusomt terrorangrep.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 425
Rabatt
Forfatter: (red.) Dag Arne Christensen, Johannes Bergh

Kommunene er viktige i Norge. Det er på lokalt nivå flest innbyggere får anledning til å delta i politikken, og kommunene er kanskje den viktigste leverandøren av tjenester i vår velferdsstat. Det lokale styringsnivået spiller derfor en viktig rolle i folks hverdagsliv.


Johannes Bergh er forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Dag Arne Christensen er forsker ved Uni Rokkansenteret i Bergen.


Denne boken er en statusrapport for det norske lokaldemokratiet anno 2011. Boken tar utgangspunkt i lokalvalget i 2011. Valget ble gjennomført i en spesiell situasjon, bare syv uker etter at Norge var blitt rammet av et grusomt terrorangrep. Analysene viser at dette angrepet påvirket valgresultatet. Arbeiderpartiets fremgang og Fremskrittspartiets tilbakegang kan knyttes direkte til velgernes reaksjon på terroren.Boken handler også om politisk deltakelse på lokalt nivå. Den sier noe om hvem som deltar i lokalpolitikken og hvem som ikke gjør det. Et hovedfunn er at det er betydelige sosiale skjevheter i deltakelsen. Lokaldemokratiet er også gjenstand for fornyelse og endring. Velgerne er ikke knyttet til én bestemt kommune på samme måte som tidligere. Pendling og reising mellom kommuner blir stadig mer utbredt. Politikerne benytter også nye medier for å kommunisere med velgerne. Hvordan påvirker dette valgene vi gjør?Utfordringer som det lokale demokratiet står ovenfor er et annet sentralt tema i boken: Fylkeskommunens rolle, kommunestrukturen, krav til kommunale tjenester, samt skandaler og mulige etiske utfordringer i styringen av kommunene.Det ble i 2011 gjennomført et forsøk med stemmegivning over internett, og med senket stemmerettsalder til 16 år. I tillegg ble det gjennomført kirkevalg i forbindelse med de politiske lokalvalgene.Boken bidrar også til å belyse og se på utfallet av disse valgene. Boken henvender seg til alle som er interessert i utviklingen av det norske lokaldemokratiet, men kanskje særlig til studenter, forskere, journalister og politisk aktive.