Etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern

ISBN: 978-82-7935-405-5

Dette unike empiriske materialet gir nærhet til å stille utfordrende spørsmål om både kunnskapsgrunnlag, etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern. Les mer under bildet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 327
Rabatt
Forfatter: Ragnfrid Kogstad

Etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern tar utgangspunkt i omfattende empiri i form av fortellinger fra brukere av psykiske helsetjenester. Dette unike empiriske materialet gir nærhet til å stille utfordrende spørsmål om både kunnskapsgrunnlag, etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern.

Boken tar for seg biologiske og psykososiale forklaringer på psykiske lidelser og pasienters egenopplevelser. Videre drøftes psykose- og depresjonsbehandling og diagnosesystemet. Deretter følger en dypt­pløyende presentasjon av interessemotsetninger og maktkamper i feltet. I de to siste kapitlene anvendes innsiktene i en diskusjon av etikk, menneskerettigheter og fremtidige utfordringer for et mer humant psykisk helsevern. Samlet gir denne boken en grundig og forskningsbelagt fremstilling av et kontroversielt praksisfelt.


 

Ragnfrid Kogstad er sosiolog og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet, med doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, med avhandlingen «Fortellinger fra andre posisjoner». Hun har gjennomført prosjekter knyttet til blant annet recoverybaserte tjenester, miljørettet helsevern, ungdom og marginalisering, brukermedvirkning og selvmordsforebygging. Faglig hovedfokus har vært etikk, menneskerettigheter og ulike veier til ikke-krenkende og humane hjelpetilbud for mennesker som søker hjelp i forbindelse med eksistensielle og psykososiale kriser og problemer.


Innledning

Kapittel 1 Psykiske lidelser som samfunns- og folkehelseutfordring

Kapittel 2 Biologiske, individualiserende forklaringer

Kapittel 3 Psykososiale forklaringer

Kapittel 4 Pasienters egenopplevelser

Kapittel 5 Psykosebehandling

Kapittel 6 Depresjonsbehandling

Kapittel 7 Diagnosesystemet

Kapittel 8 Kampen om kunnskapen

Kapittel 9 Etikk og menneskerettigheter

Kapittel 10 Veier videre

Referanser 


I salg fra 20. september 2021.