Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge

ISBN: 978-82-7935-188-7

I "Evig din?" presenteres dagens mangfold av ekteskaps- og samlivstradisjoner. Det gjøres rede for både den sivile lovgivningen og for læren innenfor de ulike tros- og livssynssamfunnene.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: (red.) Thorbjørnsrud Berit Synøve

Norge har en sivil familielovgivning og samtidig en lang rekke trossamfunn som praktiserer sine egne regler for ekteskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt partnerskap. Det er lange tradisjoner for en slik sameksistens hos oss. Kritikere hevder at denne pluralismen bidrar til å legitimere kvinnediskriminering. Andre hevder at en misforstått form for likestilling mellom kjønnene er i ferd med å eliminere trosfriheten. Men er det slik at man må velge – trosfrihet eller likestilling?

I "Evig din?" presenteres dagens mangfold av ekteskaps- og samlivstradisjoner. Det gjøres rede for både den sivile lovgivningen og for læren innenfor de ulike tros- og livssynssamfunnene. 
Bokens bidragsytere er noen av Norges fremste eksperter på området, hentet fra fagmiljøer som religionshistorie, sosialantropologi, teologi, juss og statistikk.

Del I gir en plattform for resten av boken og har bidrag om juss og statistikk. Del II presenterer synspunktene til kristne i luthersk og katolsk tradisjon, til jøder, muslimer, hinduer, buddhister og sikher. Del III gir en oversikt over andre tros- og livssynssamfunn, bl.a. Human-Etisk Forbund, som er det eneste livssynssamfunnet med vigselsrett. I et appendiks diskuteres forholdet mellom tvang og frivillighet i arrangerte ekteskap.


Berit Synøve Thorbjørnsrud er sosialantropolog og religionshistoriker, og er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på kjønn og religion i Midtøsten, og har vært engasjert i arbeidet med kompetanseheving i forhold til det flerkulturelle Norge.


Innledning
Berit Thorbjørnsrud


Del I JUSS OG STATISTIKK
John Asland 
Norske rettsregler om ekteskap, samboerskap og partnerskap

Benedicte Lie 
Ekteskap i det flerkulturelle Norge. Hva sier statistikken?


Del II DE STORE VERDENSRELIGIONENE

Kjetil Hafstad 
Livsfullbyrdelse gjennom kjærlighetsvalg. Ekteskapet i luthersk tradisjon

Nora Stene Preston 
Det Gud har sammenføyd. Ekteskapstradisjoner blant katolikker i Norge

Bente Groth 
Mann og kvinne skapte han dem. Ekteskapets betydning i jødisk tradisjon

Kari Vogt 
Å være som en kledning for hverandre ... Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon

Knut Jacobsen 
Det andre livsstadiet. Ekteskapstradisjoner i hinduismen i Sør-Asia og i diasporaen

Vilde Reichelt 
Til døden skiller oss. Sikhenes ekteskapstradisjoner

Egil Lothe 
Sammen på veien. Buddhister og ekteskap


Del III ANDRE TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Berit Thorbjørnsrud 
En oversikt

Appendiks
Anja Bredal 
Tvang og frivillighet i arrangerte ekteskap

Forfatterbiografier


Utgitt i juni 2005