Fellesskap og forskjellighet

ISBN: 978-82-7935-355-3

Boken bygger på teorien om sosial kapital og diskuterer forholdet mellom sammenbindende, brobyggende og lenkende kapital. Boken er særlig skrevet til de som arbeider med integrasjon og mangfold,, og studenter med behov for oppdatert kunnskap om sivilsamfunn og integrering.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: (red.) Guro Ødegård, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen, Bodil Ravneberg

Målet med denne boken er å forstå hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser – og hva de ikke kan bidra med. Basert på intervjuer og feltarbeid i fire forskjellige lokalsamfunn, peker forfatterne på mekanismer som bidrar til å hemme og fremme integrasjon gjennom sivilsamfunnet, men også mekanismer som bidrar til å bygge nye fellesskap.

Boken bygger på teorien om sosial kapital og diskuterer forholdet mellom sammenbindende, brobyggende og lenkende kapital. Forfatterne peker på betingelser i sivilsamfunnet som bidrar til dannelsen av nettverk, tillit og samarbeid mellom mennesker, men også på rollen lokale myndigheter har når det kommer til å innrette frivillighets- og integrasjonspolitikk på en klok og inkluderende måte – og forankre den. 

Boken er særlig skrevet til de som arbeider med integrasjon og mangfold, og studenter med behov for oppdatert kunnskap om sivilsamfunn og integrering.  


Guro Ødegård og Kari Steen-Johnsen er forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Jill Loga er forsker ved Uni Research Rokkansenteret. Bodil Ravneberg er professor ved Høgskolen i Bergen.


Innhold

Forord                                                                                                       

 

Sivilsamfunnet som integrasjonsarena – en introduksjon

Sosial kapital som forståelsesramme                                          

Et systemkritisk perspektiv                                                             

Fellesskapets spenninger                                                                    

Presentasjon av de fire lokalsamfunnene                               

Bokens kapitler                                                                                     

 

Perspektiver på tillit, nettverk, offentlig politikk og integrasjon      

Sosial kapital – en ressurs for individet og samfunnet 

Økt mangfold – en trussel mot sosial kapital?                   

Lenkende sosial kapital: Statens og institusjonenes rolle      

Bokens integrasjonsperspektiv                                                        

 

Tradisjonelle foreninger som integrasjonsarena

Medlemskap og representasjon                                                       

Muligheter og utfordringer for integrasjon i humanitære- og fritidsorganisasjoner        

Betydningen av lokalt samarbeid                                              

Lenkende sosial kapital – politikkens rolle i lokal integrasjon   

 

Innvandrerforeningers betydning i lokalsamfunn  

Hva vet vi om innvandrerorganisasjoner?                             

Innvandrerorganisasjonene som sammenbindende og brobyggende                            

Case: Lokalsamfunnsutvikling på Veitvet                              

Lenkende kapital som premiss                                                     

 

Religiøse menigheter: Integrerende eller segregerende fellesskaper?                

Migrantmenigheter som forskningsfelt                                     

Fremveksten av migrantmenigheter og et religiøst mangfold           

Hva slags sosial kapital produseres i trossamfunn?         

Trossamfunnets rolle i lokalsamfunnet                                    

 

Offentlig politikk, frivillighet og integrasjon

Fra nasjonalpolitiske mål til lokal iverksetting                

Lokalsamfunnsidentitet, institusjonelt samarbeid og politikk      

Lokale myndigheters roller i lokalt integrasjonsarbeid 

En grasrotforankret strategi                                                            

 

Fem konklusjoner 

 

Om forfatterne                                                                                     

Noter                                                                                                          

Litteratur                                                                                                

Andre kilder


Utgitt 25. november 2014