Forsvar uten trussel. Det norske Forsvarets rolle og funksjon etter den kalde krigen

ISBN: 82-7935-210-4

Denne boka tar et oppgjør med gjeldende norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Den grunnleggende tesen er at endringene etter den kalde krigen ikke har styrket norsk sikkerhet på noen avgjørende måte, slik regjeringen og stortingsflertallet framholder.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Jacob Børresen

Denne boka tar et oppgjør med gjeldende norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Den grunnleggende tesen er at endringene etter den kalde krigen ikke har styrket norsk sikkerhet på noen avgjørende måte, slik regjeringen og stortingsflertallet framholder. Faren for at Norge kan bli utsatt for militært press, eller bli involvert i en militær konflikt, har snarere økt enn blitt mindre. Likevel reduseres bevilgningene slik at Forsvaret forvitrer.

Boka drøfter maktens rolle i internasjonal politikk og hvordan også en småstat kan omsette sin militære makt i politisk innflytelse. På dette grunnlaget framlegger forfatteren et begrunnet forslag til en annerledes forsvarsstruktur enn det som er vedtatt av stortingsflertallet.

Formålet med boka er å presentere et sett med alternative argumenter om Forsvaret til dem forsvarsledelsen legger fram, og å stimulere til andre måter å diskutere og tenke forsvar på.


Jacob Børresen (f. 1943) er tidligere marineoffiser med bakgrunn som sjef på undervannsbåt og fregatt, som planlegger og leder av militære øvelser og operasjoner, og som militær stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han arbeider nå som frittstående konsulent innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk, forsvarshistorie, strategi og militærteori.


Forord

Introduksjon


Del I
Om makt og politikk i det internasjonale samfunn av stater

Kapittel 1
Staten, folkeretten og det militære forsvar

Kapittel 2
Om makt og politikk i forholdet mellom statene

Kapittel 3
Militærmaktens rolle i internasjonal politikk

Kapittel 4
Småstatens handlingsrom i internasjonal politikk


Del II
Om Norges strategiske stilling etter den kalde krigen

Kapittel 5
Europas geopolitiske revolusjon

Kapittel 6
Norge – en småstat med stormaktsinteresser

Kapittel 7
Om betydningen av Norges geostrategiske beliggenhet
- Naboskapet med Russland
- Beliggenheten til de nordlige havområdene

Kapittel 8
Makttriangelet rundt Norden
- Alliansen med USA i NATO
- EU som sikkerhetspolitisk aktør

Kapittel 9
Hva kan gjøres?


Del III
Det norske forsvarets rolle og oppgaver

Kapittel 10
Militær makt og politisk innflytelse

Kapittel 11
Om påvirkning ved militær avskrekking og tilskyndelse

Kapittel 12
Om militær tilstedeværelse

Kapittel 13
Det norske forsvarets oppgaver
- Hvis krigen kommer
- Forsvar og avskrekking
- Håndheving av suverenitet og jurisdiksjon
- Deltakelse i internasjonale operasjoner
- Om forholdet mellom operasjoner ute og hjemme

Kapittel 14
Forsvaret og internasjonal terrorisme

Kapittel 15
Om betydningen av oppslutning om Forsvaret i
befolkningen

Kapittel 16
Forsvaret, industrien og betydningen av forskning og
utvikling


Del IV
Strukturforslag 2015

Kapittel 17
Om forsvarsbudsjettets størrelse

Kapittel 18
Sju forutsetninger for en annerledes forsvarsstruktur

Kapittel 19
Det norske Forsvarets kapasiteter

Kapittel 20
Forsvarets ledelsesstruktur
- Integrert strategisk ledelse
- Ledelsesstrukturen på nivået under integrert strategisk ledelse

Kapittel 21
Forsvarets spisse ende
- Landforsvaret
- Sjøforsvaret
- Luftforsvaret

Litteraturliste


Utgitt i september 2005