Gender i Forsvaret

ISBN: 978-82-7935-349-2

Mange tror at gender bare dreier seg om kvinner og likestilling. Gender er imidlertid like mye et kjønnsperspektiv: Mens kjønn dreier seg om biologiske forskjeller mellom kvinner og menn, handler gender om de tillærte verdiene vi legger i disse forskjellene, vårt sosiale kjønn.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 435
Rabatt
Forfatter: (red.) Anita Schjølset

Mange tror at gender bare dreier seg om kvinner og likestilling. Gender er imidlertid like mye et kjønnsperspektiv: Mens kjønn dreier seg om biologiske forskjeller mellom kvinner og menn, handler gender om de tillærte verdiene vi legger i disse forskjellene, vårt sosiale kjønn.

Gender i Forsvaret: Fra teori til praksis gir en bred introduksjon til hva gender er, hvilken nytteverdi militære aktører kan ha av å bruke genderperspektiv, og hvordan det kan implementeres i planlegging og gjennomføring av militære operasjoner.

De strategiske føringene som baserer seg på FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet er sterke. Forsvaret trenger en tydelig linje som viser hvordan genderperspektiv og genderanalyse kan brukes for å håndtere konflikter i dag, uavhengig av hvor konflikter utkjempes. Boken har derfor utarbeidet tydelige føringer for operasjonsplanlegging, stabsarbeid og utdanning av oppsettende styrker.

 

 

Konflikter rammer menn og kvinner ulikt og må forstås og løses også utfra et genderperspektiv. Kvinners rolle i forebygging, håndtering og løsning av konflikter må styrkes. Dette er viktige tema som står høyt på den internasjonale og nasjonale agendaen. Boka Gender i Forsvaret analyserer og presenterer genderdimensjonen og kvinners deltakelse fra ulike synsvinkler og tar oss et skritt videre; fra politikk og teori til praksis i militær virksomhet. Gender i Forsvaret er en viktig bok som bør brukes i undervisning og leses av alle med interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Mari Skåre NATOs Generalsekretærs spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet  

 

 

Overgangen fra krig til fred er skjør. Militær innsats i slike sammenhenger kan være farlig og vanskelig. Å overse kvinners deltakelse i slike prosesser enten det er i militær eller sivil sammenheng kan være hemmende og lite effektivt. Derfor er denne boken så viktig. Den viser hvordan man kan analysere konflikter bedre, forstå muligheter for militært og sivilt engasjement annerledes og forhåpentligvis oppnå en mer helhetlig fred hvor både menns og kvinners perspektiver og innsats er ivaretatt.

Inger Skjelsbæk Seniorforsker og nestleder, Institutt for fredsforskning Oslo (PRIO)  


Gender i Forsvaret er redigert av Anita Schjølset. Hun har vært rådgiver i Genderprosjektet ved Forsvarets høgskole (FHS) siden oktober 2010. Schjølset har en doktorgrad i internasjonal politikk, og har vært seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Alle bidragene:

Kapittel 1 Innledning til gender i Forsvaret av Anita Schjølset

Kapittel 2 Gender i internasjonal politikk:Et akademisk utgangspunkt av Anita Schjølset

Kapittel 3 Kjønn og kultur i Forsvaret av Ole Magnus Totland

Kapittel 4 FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet av Torunn L Tryggestad

Kapittel 5 FN-resolusjon 1325 og Forsvaret av Lena P Kvarving

Kapittel 6 Genderperspektiv i operasjonsplanlegging og stabsarbeid av Ada Fuglset

 

Kapittel 7 Genderperspektiv i operasjoner på taktisk nivå av Ada Fuglset

Kapittel 8 Kjønnsperspektiv i utdanningen av Ole Magnus Totland

Kapittel 9 Genderrådgivere i militære operasjoner av Cecilie Fleming

Kapittel 10 Seksualisert vold i krig og konflikt av Ragnhild Nordås og Lars Morten Bjørkholt

Kapittel 11 Seksuell utnyttelse og overgrep i internasjonale operasjoner av Ragnhild Nordås og Lars Morten Bjørkholt

Kapittel 12 Mot helhetlig sikkerhet:genderperspektiv i sivilmilitært samarbeid av Gunhild Hoogensen Gjørv og Jardar Gjørv


Innhold

Etterretningssjefens forord
Redaktørens forord

Kapittel 1 Innledning til gender i Forsvaret av Anita Schjølset
Introduksjon
Gender i Forsvaret: Bakgrunn og relevans
Bakgrunnen for boken
Relevansen av boken
Bokens oppbygging og logikk
Litteratur

Kapittel 2 Gender i internasjonal politikk:Et akademisk utgangspunkt av Anita Schjølset
Sammendrag
Introduksjon
Bakgrunn
Genderperspektiv på sikkerhet
Et utvidet sikkerhetsbegrep
Hvem er hovedaktørene og hvem rammes i konflikt?
Gender og konflikt
Myter om krigerske menn og det svake kjønn
Gender som konfliktdrivende faktor
Genderanalyse som metode
En normativ agenda
Oppsummering
Litteratur


Kapittel 3 Kjønn og kultur i Forsvaret av Ole Magnus Totland
Sammendrag
Introduksjon
Kulturell kjønnsforståelse
Hva er kultur og hva er kjønn?
Hvordan forstå kjønnskultur?
Kjønnskultur i Forsvaret
Hvordan påvirker kulturell kompleksitet og mangfold menn og kvinner Forsvaret?
Hvordan påvirker kjønn representasjon og arbeidsdeling i Forsvaret?
Hvordan påvirker kjønn kommunikasjon og samhandling i Forsvaret?
Hvordan påvirker kjønn perspektiver og virkelighetsoppfatninger i Forsvaret?
Anvendt kjønnsperspektiv
Hva betyr det å anvende et kjønnsperspektiv i Forsvarets egen organisasjon?
Hva betyr det å anvende et kjønnsperspektiv i militære operasjoner?
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 4 FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet av Torunn L Tryggestad
Sammendrag
Introduksjon
Fra idè til utforming av ny politikk
FN og kvinners rettigheter
Det utvidede sikkerhetsbegrepet
FNs fredsoperasjoner i en ny æra
Hva sier FN-resolusjon 1325?
FNs medlemsland
FN-sekretariatet
Regionale organisasjoner – NATO som veiviser?
Avsluttende refleksjoner
Litteratur


Kapittel 5 FN-resolusjon 1325 og Forsvaret av Lena P Kvarving
Sammendrag
Introduksjon
FN-resolusjon 1325 og genderperspektivet i militære operasjoner – mål og middel
FN-resolusjon 1325 og genderperspektivet i militære operasjoner – nasjonalt og internasjonalt
Forsvarets oppdrag relatert til FN-resolusjon 1325
Utfordringer for FN-resolusjon 1325 og genderperspektivet i Forsvaret
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 6 Genderperspektiv i operasjonsplanlegging og stabsarbeid av Ada Fuglset
Sammendrag
Introduksjon
Genderperspektiv i forståelsen av operasjonsområdet
Analyse av operasjonsområde og sivilbefolkning – etterretningsvurderingens trinn to
Aktøranalyse- etterretningsvurderingens trinn tre
Hvilke implikasjoner har analysen av operasjonsområdet
planlegging av operasjonen?
Genderperspektiv i planprosessen
Trinn én – innledende analyse
Trinn to – oppdragsanalyse
Trinn tre – utvikling av handlemåter og konsept
Trinn fire – utvikling av planen
Trinn fem – kontroll av planen
Genderperspektiv i stabsarbeid
Personell (S1/G1)
Logistikk (S4/G4)
Øving og trening (S7/G7)
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 7 Genderperspektiv i operasjoner på taktisk nivå av Ada Fuglset
Sammendrag
Introduksjon
Genderperspektiv i taktisk oppdragsløsing
Informasjonsinnhenting og patruljering
Søksoperasjoner og egenbeskyttelse
Psykologiske operasjoner
Trening av lokale sikkerhetsstyrker
Bruk av tolk
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 8 Kjønnsperspektiv i utdanningen av Ole Magnus Totland
Sammendrag
Introduksjon
Operasjonalisering av kjønnsperspektivet
Avpolitisering av kjønnsbegrepet
Kontekstualisering av kjønn
Institusjonalisering av kompetanse
Formalisering av krav til kompetanse og utdanning
Ledelse og kompetansestyring
Praktisk implementering
Integrering og formidling av oppdraget
Synliggjøring av relevansen av kjønn
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 9 Genderrådgivere i militære operasjoner av Cecilie Fleming
Sammendrag
Introduksjon
Opprettelsen av genderrådgiver-funksjonen
Hva er en genderrådgiver?
Forsvarets tolkning av genderrådgiver-funksjonene
Genderrådgiverens interne fokus
Ledelsesforankring
Kompetanseheving av egen stab og avdelinger
Stabsarbeid og plandokumenter
Samarbeid mellom genderrådgivere på ulike nivå
Genderrådgiverens eksterne fokus
Kontakt med lokalbefolkningen
Kontakt med lokalbefolkningen gjennom sosialpatruljer
Sivile aktiviteter rettet mot lokalbefolkningen
Trening og mentorering
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 10 Seksualisert vold i krig og konflikt av Ragnhild Nordås og Lars Morten Bjørkholt
Sammendrag
Introduksjon
Hva er seksualisert vold?
Hvor utbredt er seksualisert vold?
Variasjon i seksualisert vold
Trender over tid
Hvorfor begås seksualisert vold i krig?
Hvorfor begår ikke alle soldater og væpnede grupper seksualisert vold?
Relevansen av seksualisert vold for Forsvaret
Generelt
Økt fokus på konfliktrelatert seksualisert vold
Forebygging og bekjemping av seksualisert vold – en militær oppgave?
Operasjonalisering av mandatene – rollen til den militære komponenten
Håndtering av hendelser med seksualisert vold
Seksualisert vold som tema i operasjonsplanlegging og gjennomføring
av operasjoner
Gjennomføring av «predeployment training»
Informasjonsinnhenting
Utarbeide handlingsprosedyrer
Utarbeide rapporteringsprosedyrer
Etablering av kontakt med andre relevante aktører
Taktiske vurderinger og praktiske eksempler
Patruljering i forbindelse med innhenting av brensel og vann
Nattpatruljering
Felles patruljer med sivile samarbeidspartnere
Etablering av varslingssystem for lokalbefolkningen
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 11 Seksuell utnyttelse og overgrep i internasjonale operasjoner av Ragnhild Nordås og Lars Morten Bjørkholt
Sammendrag
Introduksjon
Hva er seksuell utnyttelse og overgrep?
Hvor utbredt er seksuell utnyttelse og overgrep i internasjonale operasjoner?
Årsaker til seksuell utnyttelse og overgrep
Relevansen for Forsvaret
Konsekvenser av seksuell utnyttelse og overgrep
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 12 Mot helhetlig sikkerhet:genderperspektiv i sivilmilitært samarbeid av Gunhild Hoogensen Gjørv og Jardar Gjørv
Sammendrag
Introduksjon
Definisjon og begrep
Bakgrunn og teori: CIMIC og sikkerhet
Røtter i et helhetlig sikkerhetsbilde
Den norske konteksten
CIMIC i praksis 316
CIMIC: Fra prinsipper til praksis
Fellesskap med Genderrådgiveren
Bruk av CIMIC og genderperspektiv – planprosessen, kulturforståelse og liaisonering 321
Oppsummering
Litteratur


Bidragsytere


Lanseres 24. januar 2014