Krigens vitenskap - En innføring i militærteori

ISBN: 978-82-7935-340-9

Krigens vitenskap analyserer moderne militærteori langs sentrale historiske linjer. Boken beveger seg inn i alle nivåer i det militære hierarkiet, fra det politiske - via det militærstrategiske og det operasjonelle - til det taktiske.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 445
Rabatt
Forfatter: (red.) Palle Ydstebø, Harald Høiback

Det skjer stadig en vitenskapeliggjøring av krig og militære operasjoner. Selv om det er skrevet mye om krig og internasjonale oppdrag, finnes det lite norsk litteratur som dekker det vitenskapsteoretiske grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet. Krigens vitenskap analyserer moderne militærteori langs historiske linjer. Hovedtrekkene i operasjoner til lands, på sjøen og i lufta beskrives, men også cyberoperasjoner. Videre behandles militære doktriner, både militærteoriens institusjonaliserte uttrykk og operasjonskunst som dreier seg om hvordan strategi og militærteori omsettes til praktisk handling. Boken avsluttes med et kapittel om ikke-statlig krigføring, også kalt den "andre formen" for krig. Krigens vitenskap - en innføring i militærteori beveger seg på alle nivåer i det militære hierarkiet, fra det politiske - via det militærstrategiske og operasjonelle - til det taktiske.


Harald Høiback er oberstløytnant i Luftforsvaret. Han har en doktorgrad i filosofi og en mastergrad i historie. Palle Ydstebø er oberstløytnant i Hæren. Han er historiker med bred internasjonal erfaring. Begge redaktørene tjenestegjør ved Forsvarets stabskole.


 Forord Kapittel 1 Innledning Harald Høiback og Palle Ydstebø Teori og praktikere Militærteori i kontekst Militærteori i Norge Bokens struktur Kapittel 2 Hva er militærteori? Harald Høiback Ulike typer kunnskap En liten vitenskapsteori Robert Mertons kopernikanske revolusjon En bønn om det umulige? Militær teori og vitenskap De mytiske krigsprinsipper - et kort intermesso Avslutning Kapittel 3 Militærteoretisk idéhistorie Harald Høiback Militær antiintellektualisme Steinalderen Den militære renessansen.. Vitenskapelig hybris. De to paradigmer: Jomini De to paradigmer: Clausewitz Syntesen Avslutning Kapittel 4 Landmilitær teori - manøvrere, ramme og skjerme Bård Gran Innledning Moderne landmilitær teori og praksis Landkrigens fysiske elementer Offensiven og defensiven De fysiske elementene utledet til operative konsepter Manøverkrigføring og slitasjekrigføring Moderne landmilitær teori innenfor norsk kontekst Postmoderne landmilitær teori og praksis Geriljakrigføring eller opprørsaktiviteter Bekjempelse av opprør Fremtidige karaktertrekk for landkrigen. En fremtidig endring av landstyrkenes rolle og form? Hvor fellesoperativ blir landkrigen? Avslutning Kapitte1 5 Sjømaktsteorier - strategi eller teori? Jan Tore Nilsen Innledning Sjømilitær teori - finnes det noe slikt? La Jeune École - den svake parts stratehi Alfred Thayer Mahan - «Blue Water school» Sir Julian Stafford Corbett – prinsipper for maritim strategi Alternative Blue Water og kontinentale tenkere Philip Colomb Wolfgang Wegener Den sovjetiske nye skolen Flåteadmiral Sergei Gorshkov og sjømakt med marxistiske «briller» Amerikansk sjømakt av i dag: Mahans drøm eller overachievement Avslutning Kapittel 6 Luftmakt - høyde, hastighet og rekkevidde Harald Høiback En liten forhistorie Fra Kitty Hawk til Tripoli Those Magnificent Men in their Flying Machines De første apostler Our finest hour More bang for the bucks Den nye verdensorden - the promised land På norske vinger Avslutning Kapittel 7 Spesialoperasjoner - med kløkt og mot Ståle Ljøterud Who Dares - Wins: Glimt fra spesialoperasjoners (for)historie Starten på spesialstyrkenes moderne historie Spesialoperasjoner versus andre operasjoner Spesialstyrkenes prinsipielle oppgaver Spesialstyrker, med et spesielt behov for teori? Spesialstyrketeori Spesialstyrkenes strategiske effekt Hvilke teorigrunnlag bør utvikles videre? Avslutning Kapittel 8 Cyberkrig, oppblåst samband eller en ny arena? Harald Høiback og Collin van Loon Cyberwhat? Informasjon og kunnskap Den grunne kunnskapens forlokkende letthet Bevar pyramidene! Cyberkrigens rammer og grunnbegreper Cyberkrigens historie Libya 2011 Norge g Cyberforsvaret Avslutning Kapittel 9 Militære doktriner Harald Høiback Et innledende hjertesukk Hva er en doktrine? Det doktrinære dilemma Doktrinens anatomi Teori Kultur Autoritet Historien Førmoderne doktriner Moderne doktriner Postmoderne doktriner Doktriner i Norge Avslutning Kapittel 10 Fellesopperasjoner og operasjonskunst – militærteoriens praktisk utrykk Palle Ydstebø Operasjoner overtar for slaget Utviklingen av det operasjonelle SSSR Tyskland USA En operasjonell renessanse Småstaten Norge – hovedkvarter og manøverteori Operasjonskunst under press Konseptuelle utfordringer Det strategiske vakuum The other side of the hill KapitteI 11 Irregulære kriger Henning-A. Frantzen Innledning Ikke-statlig krigføring: konsepter, begreper og merkelapper Karakteristika ved interne konflikter Anti-opprørskrig: strategier og doktriner Wars of choice or necessity? Relevansen av militærteori Avslutning Kapittel12 Etterord Harald Høiback og Palle Ydstebø Det umuliges vitenskap? Et (u)regjerlig verktøy)' Litteratur Om Bidragsyterne


Utgitt i desember 2012