Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?

ISBN: 978-82-7935-314-0

I denne boken analyseres lokaldemokratiets tilstand i lys av folks holdninger til lokalpolitikk og folkevalgtes opplevelse av egen rolle, og selvstyrets rettslige rammer overfor staten.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 285
Rabatt
Forfatter: (red.) Harald Baldersheim, Eivind Smith

Lokalt demokrati og lokalt selvstyre henger nøye sammen. Uten rom for lokale veivalg har borgerne liten grunn til å delta i kommunevalg.

I Norge står det kommunale selvstyret rettslig svakt, og i praksis uthules stadig mer gjennom statlig styring og kontroll. Ansvaret for den politikken som utøves lokalt, blir mer uklart. Det lokale demokratiet kan bli tilsvarende svekket; deltakelsen i lokale valg har da også falt sterkt.

I denne boken analyseres lokaldemokratiets tilstand i lys av folks holdninger til lokalpolitikk og folkevalgtes opplevelse av egen rolle, og selvstyrets rettslige rammer overfor staten blir diskutert.

Både borgere og folkevalgte ser kritisk på lokaldemokratiets tilstand. Men bildet er ikke uten lyspunkter. For å komme videre, anbefales det å tydeliggjøre rettsgrunnlaget for kommunalt selvstyre i kombinasjon med mer lokal involvering av innbyggerne. Forsøk med digitale kanaler viser for eksempel lovende muligheter for å bedre kommunikasjonen mellom borger og folkevalgt – under forutsetning av at kommunene virkelig vil satse.


Harald Baldersheim er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo med kommunal politikk og forvaltning som spesialfelt.

Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo med norsk og komparativ konstitusjonell rett og forvaltningsrett som spesialfelt.


1. Harald Baldersheim og Eivind Smith
Kommunalt sjølvstyre og lokalt folkestyre i velferdsstaten: risikabelt samband

2. Sigrid Stokstad
En folkerettslig målestokk for kommunalt selvstyre

3. Eivind Smith
Hinderløypa: grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge

4. Tore Hansen
Demokrati og finanser. Om det finansielle grunnlaget for lokalt demokrati

5. Lawrence E. Rose
Den krevende borger: Kveles lokaldemokratiet?

6. Harald Baldersheim
Folkevald i kommunen: representantrolla under press?

7. Signe Bock Segaard
Digitalt lokaldemokrati og kommunalt selvstyre: muligheter og snublesteiner

8. Iris Nguyên-Duy
Kan tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune bidra til å utdype det kommunale selvstyret?

9. Jostein Askim og Trygve Sivertsen
Hvem tar regningen? Finansiering av reformer som vedtas på statlig nivå og implementeres i kommunene


Utgitt i mai 2011