Lokalvalget 2015 – et valg i kommunereformens tegn?

ISBN: 978-82-7935-390-4

Det er først og fremst i kommunene at innbyggerne får anledning til å påvirke utformingen av politikk, og det er her den nasjonale velferdspolitikken blir omgjort til praktisk politikk.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 435
Rabatt
Forfatter: (red.) Jo Saglie, Dag Arne Christensen

Det er først og fremst i kommunene at innbyggerne får anledning til å påvirke utformingen av politikk, og det er her den nasjonale velferdspolitikken blir omgjort til praktisk politikk. Men det norske kommunelandskapet er mangfoldig og spenner fra storbyer til små utkantkommuner. Rammene for innbyggernes deltakelse og innflytelse er dermed ganske ulike.

Denne boken gir en bred oversikt over det norske lokaldemokratiet anno 2015. Bokens utgangspunkt er lokalvalget 2015. Mens lokalvalget i 2011 ble gjennomført i en helt spesiell situasjon rett etter terrorangrepet den 22. juli, var mye tilbake til det normale i 2015. Valget kan likevel vise seg å være et viktig vannskille – spesielt i småkommunene. Et viktig bakteppe for 2015-valget var utvilsomt kommunereformen. Da valget ble holdt var det 428 kommuner i Norge. Regjeringens ambisjon er å redusere antall kommuner betydelig. Dermed kan vi gi et tidsbilde av situasjonen før reformen settes ut i livet.

Boken er inndelt i fem tematiske bolker. De fire første kapitlene handler om selve valgresultatet og dekker temaer som stemmegivningen, deltakelsen i valget og betydningen av lokale lister. Deretter følger tre kapitler som går valgkampen etter i sømmene og ser i hvilken grad partivalg, politisk interesse og oppfatninger av sakseierskap endrer seg i løpet av valgkampen. Den tredje bolken består av tre kapitler som studerer politisk deltakelse mellom valgene. Bokens fjerde bolk består av tre kapitler som studerer de unges og de eldres representasjon i lokalpolitikken. Bokens femte, og siste bolk, inneholder to kapitler der det ene undersøker innbyggernes holdninger til kommunereformen. Det andre og avsluttende kapitlet trekker de lange linjene med bakgrunn i data fra 20 år med lokalvalgundersøkelser.

Boken henvender seg til alle som er interessert i utviklingen av det norske lokaldemokratiet, men kanskje særlig til studenter, forskere, journalister og politisk aktive.


Jo Saglie er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Dag Arne Christensen er forskningsleder I ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen.


 

Forord

Kapittel 1
Lokalvalget 2015: tilbake til det normale?
Dag Arne Christensen og Jo Saglie
Nærmere om kapitlene i boka
Datagrunnlaget for boka
Veien videre
Litteratur

Kapittel 2
Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning
Hilmar L. Mjelde og Jo Saglie
Lokalvalget 2015: resultatene
Velgerbevegelser på individnivå fra 2011 til 2015
Stemmedeling
Personstemmegivning
Politiske saker ved valget i 2015
Partienes sosiale profiler
Oppsummering
Litteratur

Kapittel 3
Lokale lister ved kommunevalgene 2011–2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene
Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad og Jacob Aars
Utbredelsen av lokale lister over tid
Endring 2011–2015: variasjon mellom kommuner
Endring 2011–2015: betydelig variasjon innenfor den enkelte kommune
Avslutning
Appendiks
Litteratur

Kapittel 4
Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg
Johannes Bergh og Dag Arne Christensen
Sosial ulikhet og valgdeltakelse
Data og analyseopplegg
Empirisk analyse
Avslutning
Appendiks
Litteratur

Kapittel 5
«Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det.» Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?
Johannes Bergh, Dag Arne Christensen og Richard E. Matland
Tidligere forskning: Get Out the Vote!
Tre eksperimenter ved lokalvalget i 2015
Data og metode
Resultater
Konklusjon
Litteratur

Kapittel 6
Har kommunevalgkampen noen betydning?
Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad og Mikael Johannesson
Datagenererende prosess
Resultater
Konklusjon
Appendiks
Litteratur

Kapittel 7
Sakseierskap i lokalvalgkamp
Johannes Bergh og Rune Karlsen
Dagsorden og sakseierskap
Sakseierskap og dagsorden i valgkampen 2015 – empirisk analyse
Diskusjon og konklusjon
Litteratur

Kapittel 8
Mediebruk i lokalvalgkampen 2015: informasjon om politikk og kandidater
Rune Karlsen
Demokrati, lokalvalgkamp og mediebruk
Mediebruk i valgkampen 2015
Ulike kilder til informasjon om kandidater og politisk innhold
Kandidaters rolle
Konsekvenser av mediebruk og kandidatbekjentskap:
lokalt/rikspolitisk fokus og personstemmegivning
Konklusjon
Litteratur

Kapittel 9
Politisk deltakelse mellom valg
Marte Winsvold, Lawrence E. Rose og Jan Erling Klausen
Teoretiske betraktninger
Utviklingen i mellomvalgsdeltakelse og i politisk interesse
Lokalpolitisk tillit og effektivitet
Lokalpolitisk tillit, effektivitet, interesse og mellomvalgsdeltakelse
Mellomvalgsdeltakelse – en avsluttende drøfting
Appendiks
Litteratur

Kapittel 10
Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen
Dag Arne Christensen og Jacob Aars
Nærmere om tjenestedemokratiet og politisk deltakelse
Tjenestedemokrati og sosiale forskjeller i politisk deltakelse
Data og metode
Resultater
Konklusjon
Litteratur

Kapittel 11
Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer
Hilmar L. Mjelde og Jo Saglie
Medlemskap i politiske partier: internasjonale og norske trender
Teori om partimedlemmers verdi
Kjennetegn ved partimedlemmene
Partimedlemskap og deltakelse i lokalpolitikken
Konklusjon
Litteratur

Kapittel 12
De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk
Tor Bjørklund og Signe Bock Segaard
De eldre som politisk subjekt
Hvem er de eldre?
Valgdeltakelse
Partimedlemmer og kommunale verv
Ukonvensjonell og konvensjonell politisk deltakelse
Livsløp eller generasjon?
Konklusjon: «Alt ved det gamle?»
Appendiks
Litteratur

Kapittel 13
Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015
Tor Bjørklund og Signe Bock Segaard
Deskriptiv versus substansiell representasjon
Deskriptiv eldrerepresentasjon: fra nominasjon via velgere til kommunestyret
Folks holdninger til eldrerepresentasjon
Oppsummering: 60-åringer og 70 pluss – to distinkte grupper
Litteratur

Kapittel 14
Stemmerett for 16-åringer – rettighet eller opplæringsprosjekt? Mediedekningen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder
Marte Winsvold
Teori
Metode og data
Analyse av den lokale mediedebatten
Oppsummerende diskusjon
Litteratur

Kapittel 15
Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?
Lawrence E. Rose, Jan Erling Klausen og Marte Winsvold
Holdninger til en kommunereform – noen teoretiske betraktninger
Kapittel 15
Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?
Lawrence E. Rose, Jan Erling Klausen og Marte Winsvold
Holdninger til en kommunereform
– noen teoretiske betraktninger
Folks interesse for regjeringens reforminitiativ
og det kontekstuelle spørsmålet om sammenslåinger
Hva bidrar til positive holdninger?
Hva bidrar til positive holdninger? En sammenfattende analyse
Hvordan skal beslutninger fattes?
Avslutning
Appendiks
Litteratur

Kapittel 16
Kommunevalgene fra 1995 til 2015: økt vekt på det lokale
Tor Bjørklund
Spenningen mellom det lokale og det rikspolitiske
De lokale frihetsgrader
Velferdssakene: «Fra lokalisme til statsdominans»
Partivalg og valgkamp: lokal versus rikspolitisk
Variasjoner i det lokale etter kommunestørrelse
Sammenheng mellom lokal sak og lokalt preget valgkamp
Mulige forklaringer
Valgresultatene: et belegg for det lokale
Oppsummering
Litteratur

Forfatterpresentasjon


I salg fra 1. juni 2017