Militærstrategi på norsk - en innføring

ISBN: 978-82-7935-323-2

Dettte er en innføringsbok og er skrevet for alle med interesse for sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål, og som søker å forstå militærstrategiens rolle.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: (red.) Håkan Edström, Palle Ydstebø

Denne boken handler om grensesnittene mellom politikken og bruken av militære styrker. Tittelen "Militærstrategi på norsk" henspiller på at strategien er dette grensesnittet, og at det er norske forhold som behandles. Boken er en innføringsbok og er skrevet for alle med interesse for sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål, og som søker å forstå militærstrategiens rolle.

Boken er delt opp i to deler. Den første presenterer militærstrategi teoretisk, mens den andre tar utgangspunkt i tre internasjonale operasjoner norske styrker har deltatt i. Her belyses særtrekk ved norsk militærstrategi gjennom å se på norsk deltakelse i NATO-operasjonene Allied Force over Serbia og KFOR i Kosovo i 1999, og FN-operasjonen UNIFIL II i 2006.


Håkan Edström er oberstløytnant i det svenske forsvaret og har doktorgrad i statsvitenskap. Han er for tiden researcher ved Folke Bernadotte Academy i Stockholm.

Palle Ydstebø er oberstløytnant i Hæren og har historie hovedfag fra Universitetet i Tromsø. Han tjenestegjør for tiden ved Forsvarets stabsskole.


Kapittel 1
Mot en strategisk renessanse?
Håkan Edström og Palle Ydstebø
- Behovet for en strategi
- Klassisk tilnærming
- Hvorfor er strategi viktig?
- Bokens metodologiske ramme
- Bokens hensikt og disposisjon

Kapittel 2
Hva er strategi?
Harald Høiback
- En teori for handling
- Nære naboer på begrepskartet
- Konklusjon

Kapittel 3
Strategiens historie
Harald Høiback
- De gamle grekere og Sun Tzu
- Renessansen og Machiavelli
- Den vitenskapelige revolusjon og opplysningstiden
- Moderne strategi
- Krig - fra den ultimate problemløser til det ultimate problem
- Konklusjon

Kapittel 4
Strategi, kultur og arasjonalitet
Harald Høiback
- Hva er kultur?
- Historiske linjer
- Kultur, militærmakt og sikkerhetspolitikk
- Strategisk kultur
- "There is neither East nor West"
- Konklusjon

Kapittel 5
Strategiens kår og historie i Norge
Harald Høiback
- 1814-1918: Forsvaret som nasjonsbygger
- 1918-1949: Forsvaret som vokter av det bestående
- 1949-1989: Forsvaret som veisperring
- 1989-2010: Forsvaret som misjonær for en bedre verden
- Konklusjon

Kapittel 6
Strategi og politiske prosesser
Jan Tore Nilsen
- Politikk og militær strategi
- Bidrag til internasjonale operasjoner - norsk beslutningsmodell
- Operation Allied Force - 1999
- KFOR - 1999
- UNIFIL II - 2006
- Norsk militærstrategisk tenkning - indirekte tilnærming

Kapittel 7
Militærmaktens påvirkning på strategiutviklingen
Bård Gran
- Militær(strategisk) kultur og maktbalanse
- Alliansepåvirkning
- Teknologiens mangfold
- Eksterne interessegrupper
- Trusselnivå og risiko
- Økonomi
- Doktrinens innflytelse
- Militær organisasjon
- Militærstrategisk lederskap
- Konklusjon

Kapittel 8
Jus og militær strategi
Tora Fæste
- Hvilke regler styrer bruk av militærmakt?
- Jus ad bellum - Hvilke folkerettslige grunnlag gir adgang til bruk av militærmakt?
- Operation Allied Force 1999
- KFOR 1999
- UNIFIL II 2006
- Konklusjon og oppsummering

Kapittel 9
Etisk strategi - strategisk etikk
Nils Terje Lunde
- Etikk og retorikk
- Strategi og etikk
- Analyse av norske operasjoner
- Strategisk-politiske styringsdokumenter
- Konklusjon - Ansatser til en strategisk etikk?

Kapittel 10
Strategisk kommunikasjon i en norsk kontekst
Ola Bøe-Hansen
- Definisjonsavklaring
- De påvirkelige domenene
- Strategisk kommunikasjon og militærmakten
- Orkestermodellen og narrativene
- Prinsipper for strategisk kommunikasjon
- Prinsipper for strategisk kommunikasjon i norsk kontekst
- Konklusjon

Kapittel 11
Hvordan ser den norske strategien ut?
Håkan Edström og Palle Ydstebø
- Kimen til en norsk strategi
- Tilbake til forskningsspørsmålene
- Oppsummering og utblikk


Utgitt i desember 2011