Moderne sosiologisk teori

ISBN: 978-82-7935-219-8

Målet med denne boken er å gi en helhetlig, oppdatert og forholdsvis dyptpløyende fremstilling av moderne sosiologisk teori. Boken henvender seg både til dem som ikke har noe særlig kunnskap om sosiologisk teori fra før, og til dem som ønsker å oppfriske eller fordype sin kjennskap til emnet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 425
Rabatt
Forfatter: Gunnar C. Aakvaag

Målet med denne boken er å gi en helhetlig, oppdatert og forholdsvis dyptpløyende fremstilling av moderne sosiologisk teori. Boken henvender seg både til dem som ikke har noe særlig kunnskap om sosiologisk teori fra før, og til dem som ønsker å oppfriske eller fordype sin kjennskap til emnet.

Boken gir først en innføring i hva sosiologisk teori er. Deretter presenteres Talcott Parsons og funksjonalismen, mikrointeraksjonismen, teorien om rasjonelle valg, Anthony Giddens’ strukturasjonsteori, Pierre Bourdieus konfliktteoretiske syntese, Jürgen Habermas’ kommunikasjonsteoretiske syntese, Dorothy E. Smiths feministiske syntese, Niklas Luhmanns systemteori og nye sosiologiske samtidsdiagnoser (Ulrich Beck, Anthony Giddens og Zygmunt Bauman) i egne kapitler. Det legges særlig vekt på aktør/struktur-problemet, hovedutfordringen i moderne sosiologisk teori. Boken avsluttes så med to postmoderne utfordringer: et kapittel om Michel Foucaults kritiske nylesning av moderniteten, og et kapittel om postmoderne samtidsdiagnoser.

Sosiologisk teori skal oppøve evnen til å reflektere over og besvare de mer overordnede og generelle spørsmål som systematisk kunnskapsdannelse om sosiale forhold reiser. Håpet er at denne innføringen i moderne sosiologisk teori kan bidra til å stimulere leserens ”sosiologiske fantasi”.


Gunnar C. Aakvaag er stipendiat i sosiologi ved Institutt for , og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, hvor han har undervist i moderne sosiologisk teori i flere år.


Kapittel 1 - Hva er sosiologisk teori?
- Forklaringsbasert versus generell teori
- Et postpositivistisk forsvar for generell teori
- Seks teoretiske motsetningspar
- Historikk og bokens disposisjon
- Litteratur

Kapittel 2 - Talcott Parsons og funksjonalismen
- Sosiologisk funksjonalisme
- Parsons’ utgangspunkt: aktør/struktur-problemet
- En voluntaristisk handlingsteori
- Det generelle handlingssystemet
- AGIL-skjemaet
- Sosiologien og det institusjonelle subsystem
- Modernitetsteori og sosial evolusjon
- Diskusjon av Parsons’ funksjonalisme
- Litteratur

Kapittel 3 - Mikrointeraksjonismen
- Symbolsk interaksjonisme
- Fenomenologisk sosiologi
- Diskusjon av mikrointeraksjonismen
- Litteratur

Kapittel 4 - Teorien om rasjonelle valg
- Bytteteori
- Rasjonell handling: grunnstrukturen i teorien om rasjonelle valg
- Strategisk samhandling: spillteori
- Aktør/struktur-problemet: ”badekarmodellen”
- Diskusjon av teorien om rasjonelle valg
- Litteratur

Kapittel 5 Anthony Giddens’ strukturasjonsteori
- Strukturasjonsteoriens ambisjon
- Strukturasjonsteoriens kjerne: strukturens dualitet
- Handlingsbegrepet
- Aktøren
- Sosial struktur og strukturens dualitet
- Sosiale systemer
- Diskusjon av Giddens' strukturasjonsteori
- Litteratur

Kapittel 6 - Pierre Bourdieu: En konfliktteoretisk syntese
- Teoretisk prosjekt
- Det objektivistiske bruddet
- Det subjektivistiske bruddet
- Aktør/struktur-problemet
- Bourdieus modernitetsteori
- Diskusjon av Bourdieus samfunnsteori
- Litteratur

Kapittel 7 - Jürgen Habermas: En kommunikasjonsteoretisk syntese
- Kommunikativ handling
- System og livsverden og aktør/struktur-problemet
- Rasjonalisering av livsverden og systemets utdifferensiering fra livsverden
- Systemets kolonisering av livsverden
- Det demokratiske maktkretsløpet
- Diskusjon av Habermas’ samfunnsteori
- Litteratur

Kapittel 8 - Dorothy E. Smith: En feministisk syntese
- Annethetens sosiologi
- Smiths kritikk av den etablerte sosiologien
- En sosiologi fra kvinners standpunkt
- Institusjonell etnografi og aktør/struktur-problemet
- Tekst og aktør/struktur-problemet
- Diskusjon av Smiths feministiske syntese
- Litteratur

Kapittel 9 - Niklas Luhmanns systemteori: Metodologisk antihumanisme og funksjonell differensiering
- Generell systemteori
- Modernitetsteori
- Diskusjon av Luhmanns samfunnsteori
- Litteratur

Kapittel 10 - Nye sosiologiske samtidsdiagnoser: Ulrich Beck, Anthony Giddens og Zygmunt Bauman
- Den samtidsdiagnostiske sosiologien
- Industrisamfunnet
- Ulrich Beck og det andre moderne
- Anthony Giddens: refleksiv modernisering og det refleksive selvet
- Flytende modernitet og konsumsamfunn hos Zygmunt Bauman
- Diskusjon av samtidsdiagnosene til Beck, Giddens og Bauman
- Litteratur

Kapittel 11 - Michel Foucault: Opplysning og innesperring
- Det postmoderne
- En ny modernitetsforståelse
- De moderne humanvitenskapene og ”mennesket”
- Kunnskapsarkeologi: diskursanalysen
- Makt og kunnskap
- Den tradisjonelle ordens sammenbrudd
- Panoptisk disiplinering
- Biomakt
- Makt og individualisering
- Diskusjon av Foucaults diskursanalyse og modernitetsforståelse
- Litteratur

Kapittel 12 - En postmoderne samtid?
- De store fortellingers død
- Fremskrittets død
- Fornuftens død
- Subjektets død
- Virkelighetens død
- Diskusjon av de postmoderne samtidsdiagnosene
- Litteratur

Litteraturliste


Utgitt i januar 2008