Moraldannende kretsløp

ISBN: 978-82-7935-246-4

Denne boka handler om hva som skjer med de sivile tradisjonene i møtet med moderniteten og det sosialdemokratiske velferdsregimet. I dag utfordres tradisjonene av en ekspansiv velferdsstat og av nye måter som folk engasjerer seg på.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 245
Rabatt
Forfatter: Håkon Lorentzen

Fra gammelt av har vi i Norge hatt tre tradisjoner for sivilt engasjement. Dugnaden som dreier seg om ubetalt arbeidsinnsats til beste for bygda, laget eller foreningen. Kollektivismen som krever innordning og innsats for å nå politiske mål, mens filantropien dreier seg om den enkeltes ansvar for andres ve og vel. Disse tradisjonene har til felles at de kopler moral til handling: Hver og en må bidra for at verden skal bli et bedre sted å være.

Denne boka handler om hva som skjer med de sivile tradisjonene i møtet med moderniteten og det sosialdemokratiske velferdsregimet. I dag utfordres tradisjonene av en ekspansiv velferdsstat og av nye måter som folk engasjerer seg på. Nye, overraskende former for deltakelse dukker opp, og skarpe skiller mellom stat, marked og sivilsamfunn brytes ned.

Sosialdemokratisk politikk preges av instrumentell tenking: Sivilt engasjement er bra i den grad det fremmer velferdsstatlige mål. Men tette bånd til staten svekker organisasjonenes kritiske og korrigerende evne. Profesjonell ekspansjon reduserer amatørenes handlingsrom. En liberal politikk på det sivile feltet vil måtte gjenreise sivile deltakelsesformer og organisasjonenes rolle som kritiske korrektiver.


Håkon Lorentzen er sosiolog, dr.philos. fra Universitetet i Oslo og har Institutt for samfunnsforskning som arbeidsplass. Han har i en årrekke hatt det sivile feltet som forskningsfelt og har utgitt en rekke bøker og artikler om temaet. Blant annet \"Frivillighetens integrasjon\" (1994) og \"Fellesskapets fundament\"(2004).


Ta vare på sivilsamfunnet!
- Framstillingens gang

Misjonshøna og de moraldannende kretsløpene
- Moral i det moderne

Tre norske tradisjoner
- Dyd og dugnad
- Filantropien
- Kollektivismen
- Tre tradisjoner - tre kretsløp

Sivilsamfunn i endring
- Konvensjoner og frigjøring

Fristillinger i det sivile
- Foreningenes fristilling
- Fristilt frivillighet
- Fra verdifellesskap til aktivitetsfellesskap
- Fra verdier til emosjoner
- Organisasjonsdemokrati i trøbbel
- Kampen om oppmerksomhet
- Etterligning
- Amatørenes uttog
- Tastaturaktivismen

Stat og sivilsamfunn
- Fra allmennytte til særinteresser
- Statlig kolonisering
- Segmentering
- Velferdsindividualismen
- Velferdspluralismen
- Politiske utredninger
- Nytt sivilsamfunn og gammel politikk
- Paradise lost

Tider skal komme
- Flytende grenser
- Den moderne dugnaden
- Framgang for filantropien
- Moderne misjonshøner

Litteratur


Utgitt i november 2007