Nytt landskap - nytt forsvar. Norsk militærmakt 1990-2010

ISBN: 978-82-7935-315-7

Boken tar for seg spørsmål som: Hva har skjedd med Forsvaret på disse 20 årene? Hvilke sikkerhetspolitiske, økonomiske og samfunnsmessige trender kan forklare profilen på det nye forsvaret? Og hvordan har disse endringene kommet til uttrykk i teoretisk tenkning, organisatorisk innretning og praktisk maktutøvelse?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 325
Rabatt
Forfatter: (red.) Tormod Heier

I årene mellom 1990 og 2010 har Norge fått et helt nytt forsvar. Få – om noen – offentlige institusjoner i det moderne Norge har gjennomgått tilsvarende endringer på så kort tid. Fra å være et statisk og territorielt maktapparat til bruk i selvforsvar, i påvente av allierte forsterkninger mot Sovjetunionen, opererer Forsvaret i dag med profesjonelle soldater. Disse er trent og utrustet for å reagere på kort varsel; de er beredt på å løse krigsoppdrag over hele verden; og de er villige til å sette liv og helse på spill for norske interesser.

Det norske forsvaret vil i årene som kommer fortsette å tilpasse seg denne utviklingen, i et nytt landskap der hendelser langt unna plutselig får konsekvenser for norske interesser, eller for din og min sikkerhet.

Nettopp derfor er det betimelig å stanse opp og se tilbake. Hva har skjedd med Forsvaret på disse 20 årene? Hvilke sikkerhetspolitiske, økonomiske og samfunnsmessige trender kan forklare profilen på det nye forsvaret? Og hvordan har disse endringene kommet til uttrykk i teoretisk tenkning, organisatorisk innretning og praktisk maktutøvelse?


Oberstløytnant Tormod Heier fra Hæren er avdelingssjef ved Forsvarets stabsskole, som er en del av Forsvarets høgskole.


Norsk militærmakt i endring
Tormod Heier


DEL I - ET NYTT LANDSKAP

Kapittel 1
En ny sikkerhetspolitisk virkelighet
Leif Larsen
- Mentale omstillingsproblemer
- Nye sikkerhetspolitiske rammer?
- Nye samarbeidsmuligheter
- Nye former for internasjonal krisehåndtering
- Tilbake til røttene?

Kapittel 2
Møtet med den nyliberale staten
Helge Inge Måseidvåg
- New Public Management
- NPM på norsk - statlig modernisering og fornying
- Reformpolitikkens påvirkning på Forsvaret
- 1990-tallet: Nye styringssystemer og organisatoriske tilpasninger
- 2000-tallet: Mer omstilling, mer styring
- Bedre produktivitet og styring?

Kapittel 3
Sikkerhet og frihet til å feile
Paul Otto Brunstad
- Antikkens forståelse av sikkerhetens tvetydighet
- Militært lederskap i usikre tider
- Hvordan lede og leve med det usikre?
- Mestring av sikkerhetens dobbelthet
- Et forsvar for retten til å feile


DEL II - EN VANSKELIG TILPASNING

Kapittel 4
En skandinavisk transformasjonsbølge
Magnus Petersson
- Forsvarstransformasjon som begrep
- Nasjonale konsekvenser
- Årsakene til og virkningene av transformasjonen
- Konklusjoner og et blikk inn i fremtiden

Kapittel 5
Forsvarets operative ledelse i brennpunktet
Kjell Inge Bjerga
- Enkle spørsmål, vanskelige valg!
- Forsøk på samling 1990-2000: Styrking i sør, svekkelse i nord
- Forsøk på samling 2000-2009: Fragmentering og marginalisering
- Endelig samling i 2009: Hva nå?

Kapittel 6
Militær tenkning mellom teori og praksis
Kjell Inge Bjerga
- Doktrineutvikling mellom politikk og militærfag
- Fire stadier i norsk doktrineutvikling
- Forsvarets første overordnede doktrine av 1995
- Forsvarets fellesoperative doktrine av 2000
- Et utvidet teoretisk grunnlag
- Doktriner fra teori til praksis?


DEL III - UT I VERDEN

Kapittel 7
Kampen om mediene
Ola Bøe-Hansen
- Sentrale utviklingstrekk
- Den underlegnes mediestrategi
- En doktrine for opprørsbekjempelse
- Åpenhet - Deltamodellen
- Et tettere forhold til mediene

Kapittel 8
Vinteroperasjoner - en norsk nisjekapasitet?
Jørgen W. Eriksen og Marius Morstad
- Forsvarets hovedoppgaver og nisjekapasiteter
- Synergi mellom innsats hjemme og ute
- Kan vinteren utnyttes bedre?
- Behovet for overførbare operative konsepter
- Grip sjansen - bli relevant

Kapittel 9
Retten til å ta liv - retten til selvforsvar
Tora Fæste
- Hva innebærer rett til selvforsvar?
- Selvforsvarsrett og norske erfaringer
- Hva kan vi lære?
- Trygghet gjennom kunnskap

Epilog
Bjørn Tore Godal

Bidragsytere


Utgitt i mars 2011