Om barnet. Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien

ISBN: 978-82-7935-250-1

Boken tar for seg barndommen som idé fra middelalderen til vår egen tid. Endringer i oppdragelsessyn, opplæring, utdanningstenkning, rettigheter, vern og omsorg er bokens tema. Den retter søkelyset mot alle barn, både de ”normale” og de som ble sett på som ”avvikende”.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 435
Rabatt
Forfatter: Harald Thuen

"Om barnet" tar for seg barndommen som idé fra middelalderen til vår egen tid. Endringer i oppdragelsessyn, opplæring, utdanningstenkning, rettigheter, vern og omsorg er bokens tema. Den retter søkelyset mot alle barn, både de ”normale” og de som ble sett på som ”avvikende”.

På tvers av forskjellige arenaer - familien og etter hvert skolen, spesialundervisningen, barnevernet og barnehagen - beskrives utviklingen gjennom fem forskjellige epoker. Fra ”det underdanige barnet” i middelalderen via modernitetens gjennombrudd fram til ”det medvirkende barnet” i vår egen tid, får leseren innsikt i faglige, ideologiske og politiske skiftninger i synet på barnet. Institusjonenes formål og hvordan de behandlet barna står sentralt i framstillingen. Hovedvekten er lagt på utviklingen gjennom de siste femti år, med konstruksjonen av velferdsstatens moderne barndom.

"Om barnet" gir viktig innsikt for både profesjonsutøvelse og forskning innenfor skolen, barnehagen, spesialpedagogikken og barnevernet. Boken viser også hvordan familien og forelderrollen har endret seg og hvilke utfordringer foreldre i dag står overfor i barneoppdragelsen.


Harald Thuen er professor i pedagogikk, med pedagogisk historie som spesialområde, ved Høgskolen i Lillehammer. Han er også professor II ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.


Innledning: Ideologi og institusjon

Del I Det underdanige barnet
Førmoderne tid
Middelalderen, Hjemmets skole, Tukt og disiplin, Barnedødelighet, Utbæring og barnedrap, Fosterhjem og legd, De første barneinstitusjonene, Blind – en tragisk figur 35, Døv – en komisk figur, Gal – dårens figur, Forelderkjærligheten – eksisterte den?

Del II Det formbare barnet
Modernitetens gjennombrudd
Opplysningstiden, John Locke: oppdragelsesoptimisme, Jean-Jacques Rousseau: barnets egenverdi, Barndommens kulturelle innhegning, Pietisme og standsskolesystem, Mot en allmenndannende fellesskole, En kamp om barnesinnet, Den filantropiske barneomsorgen, Redningsinstitusjonene:
barneasyl og oppdragelsesanstalter, De tidligste barnehjemmene, Spesialundervisningens gjennomslag, Døvstummeinstitutter: tegn eller tale?, Blindeinstitutter etter relieffmetoden, Åndssvakeundervisningen: mellom medisin og pedagogikk, Modernitetens muligheter og motsetninger

Del III Det beskyttede barnet
1870–1940 
Under sosialstatens beskyttelse, Ellen Key og visjonen om barnets århundre, Retten til en barndom, Lydighet og straff, Barns indre liv og seksualitet, Mot en barnesentrert enhetsskole, Skolehygiene: «Den fysiske opdragelse», Abnormskolen: blinde, døve og åndssvake barn, Barnevernet: forsømte og «moralsk fordærvede børn», Institusjonskritikken, Barndommens standardisering

Del IV Det sårbare barnet
1945–1975 
Velferdssamfunnets barn, Husmorfamilien, Morskjærlighetens forrang: trygge barn, Barnehagen: «til støtte for heimene», Familiesamholdet utfordres, Enhetsskolen: samhørighetens skole, Elevene: «gagnlege og sjølstendige menneske», Spesialundervisningen: uopphørlig utskilling, Et barnevern «til barnets beste», Psykiatrien inntar barnevernet, Ny kriminalitetskultur – gammelt barnevern, Ny uro i spesialskolene og barnevernsinstitusjonene, Til barnets beste?

Del V Det medvirkende barnet
1975–2008 
«Å være seg selv», Likestillingsfamilien og nye samlivsformer, Forhandlende foreldre, Barneretten styrkes, Barnehageløftet, Barnas barnehage, Enhetsskolens siste etappe?, Kunnskapsskolen: målstyrt valgfrihet, Spesialundervisningen: integrering – bare i ordet?, Inkludering ved tilpasset opplæring, Barnevernet: myndiggjøring av brukerne, Barnet og frihetsrevolusjonen

Avslutning: Framskritt eller forfall

Noter 
Litteratur
Personregister 
Saksregister


Utgitt i mai 2008